Anslag - Miljöskyddsärende - Heingetorp 2:119

KUNGÖRELSE

Miljöskyddsärende i Sjöbo kommun

Magnus Maskin & Gräv i Lövestad AB, Stora Tolångavägen 1050, 275 72 Lövestad har kommit in
med anmälan av befintlig verksamhet i enlighet med 9 kap, 6 § miljöbalken.

Anmälan avser lagring och mekanisk bearbetning (harpning) av icke-farligt avfall i form av jordmassor (matjord) på fastigheten Heingetorp 2:119, som ligger norr om Lövestad, direkt väster om Östra Klasarödsvägen. Se karta nedan.
Marken har tidigare varit åkermark. Hanteringen gäller ca 200-400 ton jord per år, vilket är anmälningspliktigt enligt 41 § och 49 § Miljöprövningsförordningen. Magnus Maskin & Gräv i Lövestad AB har därför skickat in en anmälan och Samhällsbyggnadsnämnden
avser fatta beslut om försiktighetsmått för verksamheten. Jorden som hanteras kommer att
vara analyserad avseende föroreningar.

För att ta del av handlingar i ärendet kontakta Miljöenheten via e-post miljo@sjobo.se eller
telefon 0416 - 270 00 eller 0416-272 84.

Eventuellt yttrande i ärendet ska vara skriftligt och ska vara Samhällsbyggnadsnämnden
tillhanda senast 2021-09-23.

Sjöbo den 2021-09-01
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Anslaget på Sjöbo kommuns anslagstavla den 2021-09-02

Karta
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson