Samtliga enheter inom Piratens förskoleområde blir kvar

Bild

Familjenämnden fattade den 21 november 2019 beslut om att Piratens förskoleområde även fortsättningsvis ska bedriva sin verksamhet med tre förskoleenheter. Till grund för beslutet ligger familjeförvaltningens utredning. De tre förskolorna ligger i Vollsjö, Frenninge och Bjärsjölagård.

Utredningsuppdrag
För att komma till bukt med Piratens underskott på omkring 800 000 kronor gav familjenämnden, i samband med hösten 2019 års delårsrapport, familjeförvaltningen i uppdrag att utreda om en minskning av Piratens förskoleverksamhet från tre till två enheter är möjlig. Samt att ta reda på vad det iså fall skulle innebära. Att de tre enheterna dessutom idag har ett tiotal förskoleplatser lediga per förskola såg familjenämnden ytterligare som en anledning att genomföra utredningen av att minska antalet förskolor i området. Familjenämnden var samtidigt noga med att understryka att en eventuell omorganisering inte fick äventyra kvalitén, påverka verksamhetens arbete och inte heller innebära någon försämring för barn och personal.

Medborgardialog har varit viktig
Familjeförvaltningen har i sin utredning analyserat Piratens ekonomiska situation och tagit reda på varför underskottet har uppstått. Samt har förvaltningen även undersökt om en minskning av tre till två enheter skulle vara genomförbar utifrån barnantal, lokaler och prognosen för framtiden.
Parallellt med utredningen så har familjeförvaltningen haft dialog och nära kontakter med berörda parter i området för att lyssnat in och införskaffa värdefull information. Dialogen har varit en central och viktig del i förvaltningens utredning, för att kunna förslå en långsiktig hållbar lösning. Kommunikationen har bland annat förts med vårdnadshavare, de boende i området, byaföreningar och förskolornas personal och rektor.
- Det är alltid viktigt att inhämta kunskap och åsikter från dem som eventuella berörs av beslut. Jag hoppas att det här kan skapa en trygghet och att det även kan bidra till att fler väljer våra kommunala förskolor i de mindre orter, säger Richard Löfgren, förvaltningschef på familjeförvaltningen.

Utredningens slutsats – behåll samtliga enheter
Familjeförvaltningen har i sin utredning kommit fram till att alla tre enheter bör behållas. En slutsats som familjenämnden alltså ställt sig bakom och beslutat om.
I utredningen visar familjeförvaltningen att underskottet är ett resultat av olikvärdiga ekonomiska förutsättningar gällande kostnader för mathantering. Förskolorna i Fränninge och Bjärsjölagård har nämligen som enda kommunala förskolor bekostat mathanteringen med den egna ekonomin. Att det har blivit så är en följd av att kostenheten inte haft möjlighet att bemanna förskolorna. Kostnaden för mathantering i Fränninge och Bjärsjölagård motsvarar en halvtidstjänst på var förskola, totalt alltså två halvtidstjänster.
För att Piratens förskoleområde ska ges likvärdiga förutsättningar att bedriva sin verksamhet, så kommer mathanteringen även i dessa enheter att hanteras centralt och finnas med i nämndens budget 2020.

Prognosen visar på barnantalet kommer att öka
Under våren 2019 har antalet barn inom förskoleområdet minskat, ett ovanligt fenomen som aldrig inträffat innan. Det är en bidragande faktor till förskoleområdets negativa ekonomi.
Men att antalet inskriva barn har minskat, visar utredningen, är tillfälligt och förväntas öka igen i början av 2020. Befolkningsprognosen visar på ett stabilt barnantal i Bjärsjölagård, Vollsjö och Fränninge framöver. Det gör att de lediga förskoleplatser förväntas fyllas och kapaciteten på de tre enheterna kommer då att nyttjas till fullo.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2019
Sidan publicerad av: Samir Hassan