• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / DigiLitt.kom – rustar vård- och omsorgspersonal inför digital utveckling

DigiLitt.kom – rustar vård- och omsorgspersonal inför digital utveckling

Digital teknik introduceras i allt högre takt även inom vård- och omsorgsverksamheterna. För att möta de ökade krav som en alltmer digital utveckling kräver, har Sjöbo kommun under drygt två års tid varit en del av projektet DigiLitt.kom.

Projektet DigiLitt.kom syftar till att öka den digitala kompetensen hos vård- och omsorgspersonal. Tack vare Europeiska socialfonden (ESF) har projektet blivit möjligt, inte bara för Sjöbo, utan även för åtta andra sydsvenska kommuner. Projektet har därför även öppnat upp för samarbete och erfarenhetsutbyte över kommungränserna.

Utbildningsinsatserna i Sjöbo kommun har berört 50 medarbetare som är verksamma inom hemtjänst, LSS, särskilt boende för äldre samt tre enhetschefer för dessa enheter. De nio kommunerna har riktat sina insatser till olika befattningar inom vård- och omsorg, men där alla siktat mot ett gemensamt mål utifrån tre teman; Attityd, Medvetenhet och Förmåga.

DigiLitt.kom handlar nämligen inte enbart om att öka den tekniska kompetensen i exempelvis vårdsystem, utan kanske ännu mer om att skapa en medvetenhet och nyfikenhet till digitala lösningar samt locka till ett intresse att bidra till förändring. För att möta detta har olika aktiviteter hållits lokalt i Sjöbo i form av workshops, seminarium, föreläsningar och praktiska moment där deltagarna bland annat fått möjlighet att inhämta ny kunskap, reflektera och diskutera kring digitala verktyg, effekter, konsekvenser och hur de kan hantera detta i sin vardag.

Projektdeltagarna har också blivit erbjudna studiebesök och mässor där de kunnat inhämta inspiration och kunskap kring välfärdsteknik, men också övergripande föreläsningar och temadagar där alla projektets nio kommuner deltagit.

Projektet avslutades gemensamt med alla deltagande kommuner under en stor konferens i Malmö den 30 januari 2020. Konferensen fokuserade på en tillbakablick av projektet och resultatet av kommunernas arbete, men också en framåtblick och inspiration hur vi behöver hantera den fortsatta digitala utvecklingen utifrån hälsa och välfärd.

Läs mer om hur vi använder digitala lösningar inom Vård- och omsorg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin