Bekämpning av invasiva främmande arter kräver samarbete

Jätteloka, Heracleum mantegazzianum

Jätteloka, Heracleum mantegazzianum

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.
Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

I Sjöbo kommun är invasiva främmande arter på kommunal mark inventerade och en handlingsplan finns för hur växterna ska bekämpas. Det är främst tre arter som är vanliga i Sjöbo kommun; Jätteloka, Parkslide och Jättebalsamin.

Syftet med handlingsplanen är att minska utbredningen av främmande invasiva arter på kommunal mark. Planen innefattar beskrivningar av de aktuella växterna tillsammans med rekommenderade bekämpningsmetoder, sammanställning av gjorda inventeringar på kommunal mark och erfarenheter av tidigare bekämpning.
Slutligen redovisas tillvägagångsätt för framtida bekämpning genom tidplan och kostnadsberäkning.

- Vi får många frågor från oroliga fastighetsägare som efterlyser information om hur man går tillväga för att bekämpa invasiva främmande arter på sin egen fastighet, säger Magnus Jönsson, verksamhetschef för offentlig utemiljö.
Det är fastighetsägarens eget ansvar att bekämpa och förhindra spridning av invasiva arter. För att underlätta har vi samlat information på vår hemsida om vad man kan göra för egen del.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för att bekämpning av invasiva arter sker. Länsstyrelsen har i sin tur ålagt fastighetsägaren att bekämpa de invasiva arter som finns inom den egna fastigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2020