Hur jobbar vi med VA (vatten och avlopp) och vattenläckor?

Peter Hellichius

Hur säkrar Sjöbo kommun vattentillförseln så att du som har kommunalt vatten har vatten i din kran? Vad händer vid vattenläckor?

Dessa frågor bad vi Peter Hellichius, verksamhetschef samhällstjänster, att svara på. Han är även chef för VA-enheten.

På Sjöbo kommuns VA-enhet, på Tekniska förvaltningen, arbetar tre ingenjörer med ansvar för ledningsnät, avloppsprocesser och dricksvattenprocesser. Här jobbar även fem drifttekniker, samt en drifttekniker med arbetsledande roll. På gatuenheten arbetar personal som utför ledningsarbetet. Där ingår en arbetsledare och fyra VA-anläggare.

- Vi på VA-enheten beställer arbetet internt av gatuenheten där Magnus Jönsson är chef. Vi har även inhyrda grävmaskinister som upphandlats genom ramavtal, säger Peter Hellichius.

- Min roll handlar till stor del om att leda och fördela arbetet inom VA. Som chef är jag ansvarig för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Jag är även projektledare för de större investeringsprojekten som genomförs inom VA.

För att säkra upp vattentillförseln och se till att vattnet hela tiden levereras ut till dig som har kommunalt vatten jobbar enheterna med flera saker samtidigt; både förebyggande och att reparera när något går sönder.

- När vi inrättar nya vattenborror upprättar vi vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för att säkerställa tillgången och skyddet på vårt grundvatten. Det är viktigt att hålla anläggningarna (vattenverken och grundvattenborrorna) i gott skick så att vi har anläggningar som klarar av det behov som finns och att dricksvattnet håller god kvalitet. Sjöbos dricksvatten har fått hedersomnämnda av branchorganisationen Svenskt vatten för sin goda kvalitet, berättar Peter Hellichius.

­- Vi byter även ut vattenledningar som är i dåligt skick som läcker eller på väg att gå sönder. Detta arbetet är kontinuerligt och något som gatuenheten ständigt arbetar med.

Varför uppstår vattenläckor?

- Oftast beror det på att de gamla ledningarna rostar sönder eller att de spricker på grund av att de legat och gnagt mot en sten under en lång tid. Det har även förekommit att det kommit in luft i ledningsnätet och att ledningarna gått sönder av den orsaken, säger Peter Hellichius.

Vad händer om ledningar springer läck? Hur agerar vi då?

- Vanligtvis är det allmänheten som hör av sig att de är utan vatten eller att man ser att det trycker upp vatten i gatan eller ur marken. Är det större läckor så kan man även se det på VA-enhetens driftdator. Ibland kan det vara besvärligt att lokalisera läckorna och då krävs det ett detektivarbete med läcksökningsutrustning och en del dörrknackningar. När vi väl konstaterat var läckan är så tar gatuenheten över och åtgärdar felet. Ibland sker läckaget på kvällar och helger, och om det går så väntar man att laga läckan tills dagen efter. Är det en läcka som påverkar många abonnenter eller det av någon annan anledning inte går att vänta så kallar jourhavande drifttekniker in anläggare och maskinist som har beredskap. Är det många som berörs så upprättas tappställe där abonnenter kan hämta vatten under tiden som läckan lagas och information skickas ut via SMS till de berörda, berättar Peter Hellichius.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021