Förhandsbesked

Om du planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan du ansöka om ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Förhandsbesked är ett eget, från bygglovsansökan fristående, ärende. Det är frivilligt att söka förhandsbesked. Du kan alltså ansöka om bygglov utan att först ansöka om förhandsbesked. Ett beslut om förhandsbesked kan överklagas.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov.

Följande handlingar kan behövas:

 • Ifylld ansökningsblankett. Blanketten Ansökan om förhandbesked.
 • Beskrivning av projektet.
 • Fotografier av markområdet som det ser ut idag.
 • Enklare ritningar som visar storlek och utformning av tänkt byggnad.
 • Situationsplan uppritad på ett utdrag ur baskartan i skala 1:400 eller 1:500 med:
  - plats för den nya byggnaden
  - eventuellt tänkt avstyckning av tomten
  - plats för eventuell enskilt avlopp
  - plats för eventuell egen brunn

Avgiften för ett förhandsbesked ligger normalt mellan 4 100 kronor och 9 200 kronor. (Beräkningen gäller 2017.)

Avstyckning av fastighet

Avstyckning av fastighet utom detaljplan
Förhandsbesked används mest inom områden utom detaljplan. Till exempel för att få veta om det går att stycka av en fastighet. I ansökan om förhandsbesked anger man då att man ansöker om bygglov för ytterligare huvudbyggnad. Ett positivt förhandsbesked kan bifogas en ansökan till lantmäteriet som då inte behöver inhämta kommunens medgivande.

Kommunens översiktsplan kan ge vägledning hur man ställer sig till avstyckningar i områden utom detaljplan.

Detaljplanerade områden
Inom område med detaljplan är frågan om hur och var byggnader får uppföras reglerad och då är en ansökan om förhandsbesked ofta en onödig åtgärd. Inom område med detaljplan ska även tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till lantmäteriet.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 270 00

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till fredag 10:00-12:00.


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin