Flygfoto med markering av planområde för ändring av detaljplan inom Blentarp 23:11

Detaljplan för Blentarpsgården

En ny detaljplanen för Blentarpsgården prövas för att tillåta fler former av boende, utöka byggrätten samt utveckla grönskan inom fastigheten.

Syfte med detaljplanen

Avsikten med den nya detaljplanen är att:

  • Tillåta att bebyggelse används som bostäder och inte bara vårdboende
  • Reglera egenskapsgränser för ledningsområde och mark som inte får bebyggas och därmed också möjliggöra bebyggelse av växthus för boende
  • Värna och utveckla grönstruktur inom området

Nytt samråd under 2024

Detaljplaneförslaget för ändrad detaljplan för Blentarpsgården har varit ute för samråd under december 2022 och januari 2023 . Under samrådet framkom att ändringen är så omfattande att en ny detaljplan krävs. Kommunen bearbetar nu planförslaget efter informationen och synpunkterna som kom in under samrådet och kommer under 2024 gå ut på ett nytt samråd.

 

De olika skedena i planprocessen

Planhandlingar

Plankarta, ändring av detaljplan - Samrådshandling (pdf) , 360.9 kB.
Tillägg till planbeskrivning - Samrådshandling (pdf) , 1.1 MB.
Plan- och genomförandebeskrivning 1997 - Samrådshandling (pdf) , 2 MB.
Plankarta, antagandehandling 1997 (pdf) , 2.3 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan - Samrådshandling (pdf) , 240.2 kB.

Planförfarande

Ny detaljplanen för Blentarpsgården prövas enligt plan- och bygglagen genom planförfarandet standardförfarande.

Läs om hur framtagandet av en ny detaljplan går till under planprocesssen som du når vi länken här under.

planprocessen

Kontakt

Eventuella frågor om planärendet besvaras av planarkitekt Eva Ferlinger
Telefon: 0416-272 03

E-post till Eva Ferlinger


Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2023