Dricksvattenförsörjning i Äsperöd

Fortsatta förseningar för överföringsledningarna

Projekteringen av ledningarnas läge är avslutad och upphandling av byggentreprenad är klar. Tilldelad entreprenör blev Fasab Mark AB. Avtal skrivs inte med entreprenören förrän lantmäteriet gett ledningsrätt för ledningarna. Om ledningsrätten dröjer alltför lång tid eller om den blir överklagad kan upphandlingen behöva göras om.

Lantmäterisammanträde för ledningsrätt hölls den 17 maj 2018 och lantmätaren planerade då att fatta beslut om ev ledningsrätt i början av juli 2018 men handläggningstiden har dragit ut på tiden. Senaste beskedet är att det skulle vara klart i början av maj 2019, vilket var orsaken till att upphandling av entreprenör genomfördes. Tyvärr har inget beslut kommit ännu från lantmäteriet.

Förutom en försening i handläggningstiden kan projektet ytterligare försenas om lantmäteriets beslut överklagas till domstolen. Va-enheten har försökt förebygga eventuella överklaganden genom samtal med markägare och genom frivilliga överenskommelser, men har tyvärr inte fått ett positivt besked från alla. Om Lantmäteriets beslut överklagas till domstolen kan detta fördröja projektet avsevärt.


Justerad tidplan pe2019-06-24


Upphandling entreprenad

Mars- Maj 2019

Beslut Tekniska nämnden om entreprenad

Maj 2019

Beslut Lantmäteriet om ledningsrätt

?

Start-tillstånd kommunstyrelsen

?

Möjlig entreprenadstart

?

Vattenrestriktioner i Äsperöd

Vattenrestriktionerna som infördes i Äsperöd den 1 juni 2018 kvarstår och gäller tills vidare. Endast vatten för hushållsbehov är tillåtet att ta ut. Vänligen respektera de restriktioner som råder!

Bevattningsförbud med vattenslang och/eller vattenspridare
Förbud av påfyllning av pooler med kranvatten

Förbud av fordonstvätt och högtryckstvätt

Om inte restriktionerna följs finns det risk att vattnet i reservoaren tar slut, främst under helgerna, vilket innebär att det inte går att få vatten till att dricka, matlagning och dusch. Va-enheten informerar här på hemsidan när restriktionerna upphör. Privata brunnar berörs inte av förbudet.


Dricksvattenförsörjning i Äsperöd - sammanfattning

Vattenbrunnarna i Äsperöd ger succesivt allt mindre vatten. Va-enheten har tidigare försökt hitta olika lösningar för att lösa vattenbrist-situationen; bl.a. överföringsledning från Vanstad, överföringsledning från Tomelilla, anläggande av en ny brunn i Äsperöd, övertagande och upprustning av en befintlig privat brunn i Äsperöd. Inga av dessa lösningar har gått att driva igenom av olika anledningar.

Sedan ett antal år tillbaka har kommunen varit tvungen att transportera vatten till reservoaren i Äsperöd med tankbil för att abonnenterna ska få tillräckligt med vatten. Detta är mycket kostsamt, störande för närboende och dåligt för miljön.

Va-enheten arbetar nu för att det ska byggas en överföringsledning för dricksvatten mellan vattenverken i Lövestad och Äsperöd. (En överföringsledning för avlopp anläggs samtidigt för en framtida nedläggning av reningsverket i Äsperöd). Fram till vattenledningen är klar och besiktigad fortsätter transporten av vatten från Sjöbo med tankbil för att fylla på reservoaren i Äsperöd.

För att lösa vattensituationen i Äsperöd behövs inte bara överföringsledningar, utan även möjligheten att pumpa upp mer vatten ur marken i Lövestad, att föra råvattnet till vattenverket för behandling och ombyggnader på vattenverken i Lövestad och Äsperöd. Dessa projekt bedrivs parallellt med överföringsledning-projektet.

Lövestad vattentäkt

För att kunna förse Äsperöd med vatten från Lövestad behöver vattentäkten i Lövestad utökas. Diskussioner med markägaren om placering av en ny brunn pågår och förhoppningsvis kan ytterligare en brunn installeras. För att få ansluta en ny brunn till ett kommunalt nät behövs ett tillstånd från domstolen om vattenuttaget. Handlingar att lämna till domstolen tar tid att få fram och domstolsprocessen är också lång. Därför kommer det dröja minst 1-2 år innan vi kan vara helt trygga med vattentillgången. Fram till dess kommer påfyllning av Äsperöds reservoar ske främst nattetid eftersom det inte finns tillräckligt med vatten för att förse båda orterna under dagtid.

När kommunen fått tillstånd till vattenuttag ur vattentäkten påbörjas arbetet med att ta fram ett vattenskyddsområde runt vattentäkten. Berörda markägare kontaktas för samråd när det blir aktuellt.

Lövestad vattenverk och ny råvattenledning

Vattenverket i Lövestad behöver byggas om för att få plats med den extra berednings- och pumputrustning som behövs för den ökade råvattenmängden och transporten till Äsperöd. I samband med detta bedöms även om det behövs en ny råvattenledning mellan vattentäkten och vattenverket.

Många använder redan sitt vatten förnuftigt. Det tackar vi för!

Utomhus

 • Samla upp och använd regnvatten att vattna rabatterna med.
 • Vattna morgon eller kväll och inte mitt på dagen när det är som varmast.

Inomhus

 • En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. Den största delen går åt till personlig hygien och toalettspolning och endast en liten del till dryck och mat.
 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Duscha istället för att bada och ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av duschen när du masserar in schampo, balsam och tvål.
 • Spola toaletten med snålspolning om möjligheten finns. Använd gärna snålspolande munstycke på kranar och duschar.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskhon eller en balja.

Många droppar små

 • 60 liter sparar du genom att minska duschtiden med fem minuter.
 • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
 • 150 liter går åt om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.
 • Diskmaskinen drar cirka 10 liter per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter för en tvätt.
 • Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
 • På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten.
 • Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
 • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.
 • 5 liter per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om avfallshantering.
Saknar du en fråga är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Varifrån kommer mitt dricksvatten?

Dricksvattnet i Äsperöd är grundvatten och består för närvarande av en blandning av vatten från vattentäkten i Äsperöd och från vattentäkterna i Grimstofta-Gröndal i Sjöbo. Vattnet från brunnarna i Äsperöd pumpas direkt in till vattenreservoaren i Äsperöd. Vattnet från Sjöbo körs med tankbil från Sjöbo till vattenreservoaren i Äsperöd.

Under vinterhalvåret bestod vattnet ut i ledningsnäten av ca 40 % Äsperödsvatten och ca 60 % Sjöbovatten. Med sommarvärmen ökar vattenförbrukningen markant och med det antalet vattentransporter från Sjöbo. Därmed ökar även andelen Sjöbovatten i dricksvattnet.

Får kommunen införa bevattningsförbud?

Ja. I kommunens allmänna bestämmelser för VA (ABVA) som gäller alla kommunens vattenabonnenter står angivet "Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenmängd enligt huvudmannens anvisningar".

Vad händer om jag inte följer anvisningarna?

Om inte restriktionerna följs finns risk att vattnet i reservoaren tar slut under främst helgerna, vilket innebär att det inte går att få vatten till att dricka, mat och dusch.

Va-enheten kan med stöd av LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster) stänga av eller minska vattentillförseln till en specifik fastighet.

Vad gör kommunen för att restriktionerna ska hävas?

På kort sikt är det endast abonnenternas förbrukningsvanor som kan ändra beslutet om restriktioner.

På längre sikt arbetar va-enheten för att Äsperöd ska få tillräckligt med vatten från Lövestad. Detta ska ske genom att överföringsledningar mellan orterna byggs. Det krävs också att vattentäkten i Lövestad kan ge tillräckligt med vatten. Därför måste vattentäkten i Lövestad utökas och kommunen måste få tillstånd av domstolen till ett ökat uttag ur vattentäkten.

Varför öppnar ni inte Mejeriborran igen?

Mejeriborran har åter varit i drift sedan 2004 och ingår i Äsperöds vattenförsörjning.

När kan Äsperöd få vatten från Lövestad?

Projekteringen av överföringsledningarna närmar sig sitt avslut och en upphandling av entreprenad ska snart påbörjas. Om inga överklaganden sker hos lantmäteriet gällande ledningens läge eller till domstolen gällande upphandlingen av entreprenaden kan va-utbyggnaden påbörjas under hösten 2018. Utbyggnaden beräknas pågå under ca 1 år.

Då ledningen är klar kan vatten från Lövestad fylla på reservoaren i Äsperöd. Detta innebär att lastbilstransporterna mellan Sjöbo och Äsperöd kan upphöra, men förbrukningen av vatten måste fortfarande vara försiktig i Äsperöd. Påfyllning av reservoaren i Äsperöd kommer i början ske främst nattetid eftersom det inte finns tillräckligt med vatten i Lövestad för att förse båda orterna under dagtid. Försiktighet med förbrukning av vattnet i Äsperöd måste ske tills vattentäkten i Lövestad har utökats och alla tillstånd för det ökade vattenuttaget är godkända. Arbete med att utöka vattentäkten pågår parallellt med arbete med överföringsledningarna.

Kan jag få ansluta min fastighet till kommunens vatten eller avlopp?

Ja, om du bor inom kommunens befintliga verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Om du bor utanför kommunalt verksamhetsområde måste vi utreda möjligheterna specifikt för din fastighet. Efter överföringsledningarna för vatten och avlopp byggts ut och tagits i drift ökar möjligheterna.

Överföringsledningen för dricksvatten kommer att tas i drift så fort den är färdigbyggd. På överföringsledningen vill vi ha så få inkopplingar som möjligt. Detta innebär att enstaka hus längs ledningen inte ansluts, men om flera fastigheter kan anslutas i samma punkt på ledningen kommer va-enheten överväga att bygga ut ett ledningsnät till dessa hus. Påkoppling av ett större antal fastigheter till dricksvattennätet kommer inte ske förrän vattentäkten i Lövestad har utökats så att det finns mer vatten att tillgå.

Överföringsledningen för spillvatten (avloppsvatten) kommer inte tas i drift ännu på några år. Ledningen anläggs samtidigt som dricksvattenledningen för att det är mest ekonomiskt, men innan spillvattenledningen tas i drift måste flera åtgärder ske. Äsperöds reningsverk ska byggas om till en pumpstation, en helt ny pumpstation ska byggas och om- och tillbyggnader behöver utföras på Lövestad reningsverk. Även på överföringsledningen för spillvatten vill vi ha så få inkopplingar som möjligt. Detta innebär att enstaka hus längs ledningen inte ansluts, men om flera fastigheter kan anslutas i samma punkt på ledningen kommer va-enheten överväga att bygga ut ett ledningsnät till dessa hus. Va-enheten har ännu inte utrett vilka fastigheter som blir aktuella att koppla på spillvattennätet.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö