Påverka och överklaga

Här kan du läsa om hur du kommer i kontakt med våra politiker, hur du lämnar synpunkter till kommunens tjänstepersoner eller överklagar ett beslut. Sådant som gör att du kan vara delaktig. Du kan även läsa om offentlighetsprincipen - vad som är en offentlig handling - samt hur vi som kommun behandlar dina personuppgifter.

Kommuner är politiskt styrda organisationer. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ett antal nämnder fattar de politiska besluten. Politikerna driver sitt politiska arbete genom att lägga förslag (motioner) eller ställa frågor (interpellationer eller enkla frågor). Frågor och förslag kan vara resultat av att enskilda medborgare eller intressegrupper har påpekat problem eller kommit med önskemål.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan du i regel överklaga, beroende på vilken typ av beslut det handlar om.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige och av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i särskild lag eller författning om överklagande, kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Det finns då ingen skyldighet för att i eller i anslutning till beslutet ange hur det kan överklagas. Upplysningar om hur det går till ska givetvis på förfrågan lämnas av den beslutande instansens förvaltning.

Överklagande ska ske inom tre veckor från den dag då bevis om justering anslagits på kommunens anslagstavla. Överklagandet ska skickas direkt till den prövande instansen; skulle det av misstag skickas till kommunen, vidarebefordras det till rätt instans utan att någon tid går förlorad. Det är bara den som är medlem i kommunen som kan överklaga enligt kommunallagen. Vid prövningen tas hänsyn till lagligheten i beslutet, inte lämpligheten. Om den prövande instansen bifaller överklagandet upphävs kommunens beslut; domstolen fattar inte något nytt beslut i sakfrågan.

Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar kan till stor del överklagas enligt förvaltningslagens regler. Om ett sådant beslut går part emot ska underrättelse lämnas om hur beslutet kan överklagas. Det är den som är part i ärendet som kan överklaga. Överklagandeskrivelse ska vara den nämnd som fattat det överklagade beslutet tillhanda inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

Nämnden vidarebefordrar överklagandet till den prövande instansen om man inte av någon anledning väljer att ompröva sitt beslut. Om överklagandet kommit in för sent avvisar kommunen det. Vid prövningen kan den prövande instansen ändra det överklagade beslutet.

Så här kommer du i kontakt med politikerna

Har du några frågor eller synpunkter om politiken är du välkommen att kontakta politikerna. Du hittar namn och den kontaktinformation politikerna själva vill lämna i vårt förtroendemannaregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du söka på antingen namn, parti eller nämnd, beroende på om du vet exakt vem du söker.

Du kan även ställa frågor via vår sida Fråga Politikerna.

Lämna synpunkter till tjänstepersoner

Du kan lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Det kan vara såväl klagomål som beröm och du väljer om och hur du vill bli kontaktad med anledning av synpunkten. Synpunkterna lämnar du i ett webbformulär, som finns bland kommunens e-tjänster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Kommun och politik