Kvalitet och utveckling

Kvalitetsarbete pågår ständigt som en naturlig del av allt arbete inom Vård och omsorg. All personal har ett eget ansvar för att utföra sitt arbete med god kvalitet. Vi arbetar för kvalitet och utveckling genom att noggrant planera, dokumentera genomförandet, göra uppföljning och lära av det som händer. Detta arbetssätt använder vi både med enskilda kunder och med hela enheter.

Verksamheten är till för att skapa värde åt våra kunder, de personer som på olika sätt använder våra tjänster. Vård- och omsorgsnämndens vision är att alla kunder ska uppleva ett gott liv varje dag. Vi har ett salutogent synsätt där vi utgår från det friska samt från kundens möjligheter och resurser att bemästra svårigheter. Vägledande i alla situationer är att skapa meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.

Vi följer upp och utvärderar hur verksamheten uppfyller de mål nämnden fastställer. Underlag för uppföljningen är resultat från synpunktshantering, kundenkäter, rapporterade avvikelser och brister samt jämförelser inom kommunen och med andra kommuner.

Hjälp oss att bli bättre!

Vi tar gärna emot åsikter, klagomål och förslag. Det hjälper oss att hålla en hög kvalitet och säkerhet, och att bli ännu bättre. Lämnade synpunkter kommer att tas om hand och användas i vårt ständigt pågående förbättringsarbete. Du kan även vända dig till olika myndigheter med dina synpunkter. Klicka på länken för att få veta mer om hur du kan göra om du inte är nöjd.

Enkät "hur nöjd är du?"

Vi skickar årligen ut en enkät till våra kunder för att få reda på hur nöjda de är med insatserna från vård- och omsorg. Genom de besvarade enkäterna får vi även information om vad vi behöver förbättra.

Rapportering av avvikelser och brister

Alla medarbetare skriver ner och rapporterar när avvikelser och brister sker i vård- och omsorgsarbetet. Vi drar lärdom av det inträffade och arbetar för att förhindra upprepning

Jämförelser inom kommunen och med andra kommuner

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen gör återkommande jämförelser av kvaliteten i kommunerna. Resultaten presenteras i rapporter och läggs ut på internet. Äldreguiden och Öppna jämförelser är några exempel. I Öppna jämförelser 2010 tillhörde Sjöbos äldreomsorg ännu en gång landets 20 bästa kommuner. Allra bäst betyg får maten i särskilt boende, första plats i landet för hur maten smakar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Omsorg och stöd