Att söka stöd

Personer som behöver stöd för att kunna leva ett gott liv kan ha rätt till stöd, service och omsorg. Biståndshandläggare tar emot och handlägger ansökningar om bistånd.

Bistånd enligt socialtjänstlagen
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Bedömning av vilket stöd man har rätt till, i hemmet eller plats i särskild boendeform, boendestöd och liknande görs av biståndshandläggare efter en utredning.

Om du på grund av sjukdom eller funktionshinder inte klarar din dagliga livsföring kan stöd av hemtjänst beviljas. Alla hemtjänstinsatser är individuella och måste sökas personligen.

Plats i särskild boendeform kan beviljas i de fall man har ett omfattande vård- och omsorgsbehov och har behov av personalstöd under dygnet. Kontakta din biståndshandläggare om du vill ansöka om plats i särskilt boende.

Läs mer om våra särskilda boenden.

Korttidsvistelse kan i undantagsfall beviljas i situationer som t.ex. att du vistats på sjukhuset och inte kan återgå till bostaden direkt trots omfattande hemtjänstinsatser, dina hjälpbehov ökar och hemtjänstinsatserna blir otillräckliga eller att din närstående som hjälper dig blir tillfälligt sjuk.

Läs mer om korttidsvistelse.

Har du en varaktig psykisk funktionsnedsättning så kan du ansöka om boendestöd. Du vänder dig till biståndshandläggare i det område där du är bosatt och ni kommer överens om tid för ett hembesök. Biståndshandläggaren kommer att begära in ett läkarintyg där det framkommer diagnos samt vilka svårigheter det medför för dig i vardagen. Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

Du ansöker om boendestöd via vår e-tjänst som du hittar längre ner på sidan eller via våra biståndshandläggare.

Du kan läsa mer om boendestöd här. Öppnas i nytt fönster.

Har du en varaktig psykisk funktionsnedsättning så kan du ansöka om sysselsättning. Du vänder dig till biståndshandläggare i det område där du är bosatt och ni kommer överens om en tid för ett möte. Biståndshandläggaren kommer att begära in ett läkarintyg där det framkommer diagnos samt vilka svårigheter det medför för dig i vardagen. Du ska inte stå till arbetsmarknadens förfogande.

Du ansöker om boendestöd via vår e-tjänst som du hittar längre ner på sidan eller via våra biståndshandläggare.

Du kan läsa mer om sysselsättning här. Öppnas i nytt fönster.

Många gånger är det en närstående som står för hjälp och omsorg i hemmet. För att avlasta den närstående kan avlösningsvistelse beviljas. Det kan röra sig om en tillfällig insats eller regelbunden avlösningsvistelse.

Med avlösningsvistelse menas att personen som är i behov av hjälp och omsorg vistas växelvis i sitt eget hem och växelvis på anvisad plats.

Läs mer om avlösningsvistelse.

Svårt sjuka personer är ofta i behov av en individuellt anpassad hjälp och omsorg dygnet runt. Kommunen kan bevilja hjälp i det egna hemmet eller korttidsvistelse.

Läs mer om korttidsvistelse.

Om du vistats på sjukhus en tid kan du behöva stöd och hjälp när du skrivs ut därifrån. Svu-teamet planerar för hemgång från sjukhuset och består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare.

SVU står för samordning vid utskrivning från sjukhuset.

Min anhörig ska skrivas ut från sjukhuset:

 • Finns behov av hjälp från kommunen, berätta detta för ansvariga på sjukhuset som då ombesörjer kontakt med kommunen.
 • Biståndshandläggare kontaktar den som ansöker om hjälpen per telefon under sjukhusvistelsen.
 • Utifrån den hjälpsökandes behov kan man beviljas hjälp i hemmet med saker som rör person, praktiska saker samt känsla av trygghet.
 • Uppföljning av den sökandes behovs sker.

Om min anhörig vill ansöka om korttidsvistelse:

 • Man framför sin ansökan till biståndshandläggare. De tar emot ansökan, under tiden detta utreds (om man har behov av korttidsvistelse eller inte) erbjuds den sökande hjälp i hemmet.

Kan min anhörig känna sig trygg när hen kommer hem:

 • Vår vilja är att berörda personer skall känna sig trygga efter hemkomst från sjukhuset. Om behov finns så möter personal upp vid hemkomst och den hjälp man behöver, kommer igång omgående. Personal finns att tillgå under dygnet.

Om något är oklart, hör av er till SVU - Biståndshandläggare: 0416-27296, 0416-27024

Du vänder dig till biståndshandläggare med en muntlig, eller skriftlig ansökan, där du talar om vilka svårigheter du har. Det är ditt individuella behov som avgör rätten till stöd. Du kan även ansöka via vår e-tjänst som du hittar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggarna har telefontid mellan 08.15-09.15, helgfri måndag-fredag. Övrig tid kan du tala in ett meddelande på biståndshandläggarens telefonsvarare och be om att få bli kontaktad. Biståndshandläggaren bestämmer tillsammans med dig tid för ett hembesök, önskar du ha en anhörig eller vän med vid mötet så är det enligt ditt önskemål.

Kartbilden nedan vägleder dig vilket vårdområde du tillhör. Vidare visar kontaktuppgifterna längst ner på sidan vilken handläggare du ska kontakta. Om du inte vet vilket område du tillhör, kan du ringa till kommunens växel 0416-270 00 och få information om var du ska vända dig.


Det stöd som ges utifrån socialtjänstlagen kallas "bistånd". För att kunna avgöra om du har rätt till bistånd gör kommunens biståndshandläggare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, egna resurser och önskemål. Frågor kring din sociala situation, boende, hälsotillstånd och din dagliga livsföring kommer därför att ställas. I vissa fall kan biståndshandläggaren behöva inhämta information från läkare, sjuksköterska eller liknande. Detta kan endast ske efter att du lämnat ditt medgivande. Om du tycker att något som står skrivet i utredningen är fel finns möjlighet att få din synpunkt införd i utredningen.

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut om vilka insatser som beviljats eller avslagits. Uppföljning sker regelbundet med tanke på att ditt behov av stöd kan förändras. Du kan själv kontakta biståndshandläggare för ny bedömning, om du anser att ditt behov av stöd förändrats. Vid ändrade förhållanden kommer omprövning av beslutet att ske. Ändrade förhållanden kan vara att din förmåga förändrats eller att förändringar i samhället medför att du har möjlighet att få stöd på annat sätt.

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar. Från den dag du meddelats avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens vård-och omsorgsnämnd.

Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående som kan hjälpa dig, kan biståndshandläggare eller personalen inom hemtjänsten hjälpa till. Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Biståndshandläggare område: Hit vänder du dig om du eller en anhöriga har frågor/behov av t ex hjälp i hemmet, avlösning, särskilt boende eller tandvårdskort.

SVU-biståndshandläggare: Hit vänder du dig när du eller en anhörig är inlagd på lasarettet och ska planeras hem och har frågor kring detta.

Kartbilden nedan vägleder dig vilket vårdområde du tillhör. Kontaktuppgifter till handläggare för respektive område hittar du längst ner på sidan. Om du inte vet vilket område du tillhör kan du ringa till kommunens växel 0416-270 00 och få information om var du ska vända dig.


Våra Vårdområden

Våra vårdområden

Så här ansöker du via e-tjänst

För att få hjälp och stöd med insatser som exempelvis boendestöd, hemtjänst, stöd och service vid vissa funktionshinder, ledsagning och trygghetslarm samt särskilt boende behövs ett beslut om bistånd.

Nu kan du förutom att ansöka muntligt eller skriftligt även ansöka via en e-tjänst. Du hittar länken till e-tjänst på kommunens hemsida under e-tjänster.

Så här går det till att söka via e-tjänst
Nu kan du ansöka om stöd och hjälp även via en e-tjänst. För att göra en e-ansökan måste du ha tillgång till Bank-id eller mobilt Bank-id. När du har loggat in ska du registrera din ansökan och beskriva vad du behöver hjälp med. Du fyller i dina personuppgifter och därefter klickar du på "skicka".

Följ ditt ärende
Du kan följa din ansökan i e-tjänsten. Här ser du när handläggaren har tagit emot din ansökan, öppnat en utredning och sen när beslut har fattats.

Så här går processen till om beslutet
Så här går det till oavsett om du ansöker via e-tjänst, skriftligt eller muntligt.
Du, eller om du har en god man, ansöker om det stöd du vill ha hjälp med.

 • Handläggaren bokar en tid för möte med dig och du bestämmer vilka som ska vara med, till exempel närstående. För att handläggaren ska kunna utreda behovet av stöd ställer han eller hon frågor som gäller hälsotillståndet och vilket behov du har.
 • Efter utredningen görs alltid en individuell biståndsbedömning utifrån aktuell lagstiftning.
 • Biståndshandläggaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats du har rätt till eller inte har rätt till.

Beslutet skickas skriftligt hem till dig.

Vi behöver behandla de personuppgifter som du angett ovan. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska kunna handlägga ditt ärende. När personuppgifterna inte längre behövs kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på Sjöbo kommuns hemsida.

Kontakt

 • Biståndshandläggare Blentarp, Rosenlund, Solkullen & Kärnan

  Telefontid helgfri mån-fre 8.15 - 9.15

  0416-270 00

 • Biståndshandläggare Sjöbo 1 & Ängsgården

  Telefontid helgfri mån-fre 8.15 - 9.15

  0416-270 00

 • Biståndshandläggare Sjöbo 2, Sandbäcksgården & Björkbacken

  Telefontid helgfri mån-fre 8.15 - 9.15

  0416-270 00

 • Biståndshandläggare Sjöbo 3 & 4

  Telefontid helgfri mån-fre 8.15 - 9.15

  0416-270 00

 • Biståndshandläggare SVU

  Samordning vid utskrivning från lasarettet

  0416-270 00

 • Biståndshandläggare Vollsjö & Lövestad

  Telefontid helgfri mån-fre 8.15 - 9.15

  0416-270 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2022
Omsorg och stöd