Att söka stöd

Personer som behöver stöd för att kunna leva ett gott liv kan ha rätt till stöd, service och omsorg. Biståndshandläggare tar emot och handlägger ansökningar om bistånd.

Bistånd enligt socialtjänstlagen
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Bedömning av vilket stöd man har rätt till, i hemmet eller plats i särskild boendeform, boendestöd och liknande görs av biståndshandläggare efter en utredning.

Du kan läsa mer om att söka stöd inom LSS här.

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din dagliga livsföring kan stöd av hemtjänst beviljas. Alla hemtjänstinsatser är individuella och måste sökas personligen.

Plats i särskild boendeform kan beviljas i de fall man har ett omfattande vård- och omsorgsbehov och har behov av personalstöd under dygnet. Kontakta din biståndshandläggare om du vill ansöka om plats i särskilt boende.

Du vänder dig till biståndshandläggare med en muntlig, eller skriftlig ansökan, där du talar om vilka svårigheter du har. Handläggarna har telefontid mellan 08.15-09.15, måndag-fredag. Övrig tid kan du tala in ett meddelande på biståndshandläggares telefonsvarare och be om att bli kontaktad.

Biståndshandläggaren bestämmer tillsammans med dig tid för ett hembesök, önskar du ha en anhörig eller vän med vid mötet så är det enligt ditt önskemål. Det är ditt individuella behov som avgör rätten till stöd.

Kartbilden nedan vägleder dig vilket vårdområde du tillhör. Vidare visar kontaktuppgifterna längst ner på sidan vilken handläggare du ska kontakta. Om du inte vet vilket område du tillhör, kan du ringa till kommunens växel 0416-270 00 och få information om var du ska vända dig.

 

Har du en varaktig psykisk funktionsnedsättning så kan du ansöka om boendestöd. Du vänder dig till biståndshandläggare i det område där du är bosatt och ni kommer överens om tid för ett hembesök. Biståndshandläggaren kommer att begära in ett läkarintyg där det framkommer diagnos samt vilka svårigheter det medför för dig i vardagen. Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

Har du en varaktig psykisk funktionsnedsättning så kan du ansöka om sysselsättning. Du vänder dig till biståndshandläggare i det område där du är bosatt och ni kommer överens om en tid för ett möte. Biståndshandläggaren kommer att begära in ett läkarintyg där det framkommer diagnos samt vilka svårigheter det medför för dig i vardagen. Du ska inte stå till arbetsmarknadens förfogande.

Det stöd som ges utifrån socialtjänstlagen kallas "bistånd". För att kunna avgöra om du har rätt till bistånd gör kommunens biståndshandläggare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, egna resurser och önskemål. Frågor kring din sociala situation, boende, hälsotillstånd och din dagliga livsföring kommer därför att ställas. I vissa fall kan biståndshandläggaren behöva inhämta information från läkare, sjuksköterska eller liknande. Detta kan endast ske efter att du lämnat ditt medgivande. Om du tycker att något som står skrivet i utredningen är fel finns möjlighet att få din synpunkt införd i utredningen.

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut om vilka insatser som beviljats eller avslagits. Uppföljning sker regelbundet med tanke på att ditt behov av stöd kan förändras. Du kan själv kontakta biståndshandläggare för ny bedömning, om du anser att ditt behov av stöd förändrats. Vid ändrade förhållanden kommer omprövning av beslutet att ske. Ändrade förhållanden kan vara att din förmåga förändrats eller att förändringar i samhället medför att du har möjlighet att få stöd på annat sätt.

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar. Från den dag du meddelats avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens vård-och omsorgsnämnd.

Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående som kan hjälpa dig, kan biståndshandläggare eller personalen inom hemtjänsten hjälpa till. Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Söker du stöd inom LSS är och är född mellan den 1:e och den 17:e i månaden kontaktar du LSS-handläggare dag 1-17. Är du född från den 18:e och framåt är det LSS-handläggare dag 18-31 du kontaktar. Uppgifterna om dem hittar du längre ner på denna sidan.

Kartbilden nedan vägleder dig vilket vårdområde du tillhör. Vidare visar kontaktuppgifterna längst ner på sidan vilken handläggare du ska kontakta. Om du inte vet vilket område du tillhör, kan du ringa till kommunens växel 0416-270 00 och få information om var du ska vända dig.


Våra Vårdområden

Våra vårdområden

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2019
Sidan publicerad av: Elisabeth Lyrén
Omsorg och stöd