Frågor och svar 2020

Här samlar vi de frågor som kommer in till våra politiker under 2020 och svaren från politikerna.

Frågor med anledning av coronaviruset

Vi får just nu in frågor gällande coronaviruset och vad vi har för rutiner för att hantera detta. Dessa frågor har i samtliga fall berört hur vi på tjänstemannanivå arbetar med detta och har inte handlat om politiskt tagna beslut. I dessa fall hänvisar vi till respektive förvaltning och ber dig ställa frågan till dem.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra chefer i de olika förvaltningarna.

Exempel på en fråga som besvaras av berörd tjänsteperson är:

Fråga: Så här i coronatider så undrar jag om hemtjänsten bär skyddskläder när de besöker de äldre? Om inte varför är det så, med tanke på att de äldre är en utsatt riskgrupp.

Svar: Vi följer riktlinjerna från folkhälsomyndigheten och från vårdhygien i Skåne. Det innebär att vi alltid följer de basala vårdhygienrutiner som gäller oavsett känd smitta eller ej. Vid misstanke om eller konstaterad covid-19 finns en särskild rutin med utökad skyddsutrustning för personalen.

Maria Mårtensson, MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska på Sjöbo kommun.

Fråga: Vad ska hända med Blentarpsgården?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Kommunfullmäktige har beslutat lägga Blentarpsgården i malpåse på grund av att få valt Blentarpsgården då de fått beslut om särskilt boende. Blentarpsgården blev därför väldigt dyrt att driva. Vad som händer med Blentarpsgården framöver är svårt att säga. Får Sjöbo dåligt med platser på särskilt boende framöver kan man välja att öppna platser igen, men just nu är boendet stängt (eller håller på att stängas).

Med vänlig hälsning
Cecilia Olsson Carlsson
Socialdemokraterna i Sjöbo

Fråga: Har ni tagit beslut om att de som behöver rullator ska få betala för detta?

De som har haft behov har gratis kunnat låna en rullator genom Vård och Omsorg. Nu har jag hört rykten om att de som behöver rullator ska få betala för detta i framtiden, stämmer det? Om det stämmer så undrar jag om alla partier i Vård och Omsorg var överens om detta beslut?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Detta har inte diskuterats i nämnden.

Med vänlig hälsning
Berit Lundström, (M) Ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden

Hej! Jag hänvisar till moderaternas svar.

Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna i Sjöbo
Gruppledare

Hej! Det har inte tagits något nytt beslut om rullatorer i Vård- och Omsorgsnämnden vad vi vet.

Hälsningar
Centerpartiet i Sjöbo kommun

Hej! Det har inte fattats några beslut om kostnader.

Med vänlig hälsning
Cecilia Olsson Carlsson
Socialdemokraterna i Sjöbo

Fråga: Jag undrar hur stor kvoten är för Sjöbo gällande nyanlända och har Sjöbo möjlighet att ta emot den kvoten som vi är tilldelade?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Det är egentligen en fråga till familjeförvaltningen som ansvarar för denna verksamhet. Men jag personligen tycker att regeringen fördelar ansvar utan att det finns ekonomi kopplat till det. Kommunernas ekonomi urholkas om det får fortsätta. Speciellt det ekonomiska ansvaret för kvotflyktingar som kommunerna får ta ansvar för från dag 1.
Men tyvärr duckar partierna bakom JÖK i riksdagen för denna frågeställningen.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg, Kristdemokraterna

Anvisningstalet för Sjöbo kommun 2020 är 27 individer. Jag anser att vi har möjlighet att ta emot dem. Viktigt att alla kommuner ställer upp och tar sin del och inte dumpar dem till andra kommuner vilket hänt och händer.

Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna i Sjöbo
Gruppledare

För Sjöbo kommuns del är det 27 personer som kan bli anvisade till oss under 2020. Dessa är tvingande för oss och vi tar emot dom på bästa sätt så att personerna ska bli en del av vårt samhälle.

Så svaret är helt enkelt JA.

Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Hej!

Kvoten uppgår till 27 människor och vi är ålagda att ta emot dessa. Dock anser vi i SD Sjöbo inte att Sjöbo kommun har resurser till det. Då dessa individer kommer att ta mycket resurser som i dagsläget inte finns.

Man ska vara klar över att det inte var så länge sedan kommunen stängde ett ålderdomshem för att klara ekonomin.

Utöver det ser vi att skolan måste prioriteras framöver. Då vi har otroligt många elever som inte klarar måluppfyllelserna i kärnämnena.

I grunden anser vi att det är statens uppgift att ordna och betala för dessa individer. Men som läget är idag bör kommunen vara öppen för att placera dom här människorna i andra kommuner. Alternativt bör vi hävda det kommunala självstyret så långt det går.

Med vänlig hälsning
Andre af Geijerstam
Gruppledare SD Sjöbo

Fråga: I barnkonventionen, som är lag från nu, står det så här: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Hur har ni tänkt på detta i samband med att flytta runt barn som känner trygghet i sina nuvarande skolor?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Den främsta anledningen till att vi i maj 2019 valde att ta beslutet att samlokalisera kommunens högstadium till Färsingaskolan är att vi bedömer att det är det bästa sättet att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen. Vi vill skapa attraktivare arbetsplatser för våra lärare genom att ge dem möjlighet att undervisa i de ämnen de är behöriga inom och de årskurser de är utbildade för. Detta är svårt att uppnå på de mindre enheter vi har idag. Möjligheterna till kollegialt utbyte med andra lärare med samma ämnesbehörigheter och möjlighet att täcka upp för varandra ökar också med den beslutade samlokaliseringen.

Ur ett elevperspektiv bedömer vi också att det, utöver fördelen med en förväntad högre andel behöriga lärare, är fördelaktigt ur ett socialt perspektiv. Vi anser att det är bra för eleverna att möta andra elever, utvecklas och förberedas för framtiden.

Sedan beslutet togs har förvaltningen under hösten haft möten med bl.a. rektorer, elevrådsrepresentanter, ungdomsråd, vårdnadshavare, fack och socialtjänst och genomfört barnkonsekvensanalyser och risk- och konsekvensanalyser. Med dessa analyser som bas fattade förvaltningschefen i december det formella beslutet om hur familjenämndens beslut skulle genomföras i organisationen.

Vi har full förståelse denna omorganisation kan upplevas jobbig för den enskilda individen, men vår uppgift är att se till helheten. Vi är övertygade om att detta är den lösning som skapar bäst förutsättningar för Sjöbos skolor och elever som helhet med de förutsättningar vi har. Vår uppfattning är följaktligen att vi efterlever intentionerna i barnkonventionen.

Susan Melsen (M), ordf Familjenämnden
Göran Fröjd (M), v. ordf. Familjenämnden

Barnkonventionen gäller som lag från den 1 januari 2020. Inga sådana beslut är tagna vad jag vet efter detta datum. Vi Kristdemokrater anser att barnkonventionen och dess intentioner skulle efterlevas långt tidigare.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg, Gruppledare Kristdemokraterna

Hej!

Förändringar är ibland jobbiga för några medan andra inte tycker att det är några problem. Att göra förändringar inom områden, speciellt där det berör människor, är inte smärtfritt. Men vi såg att det behövde göras en förändring. Detta dels för att se till så vi hade alla personer och yrkesgrupper som en högstadieskola behöver och för att eleverna ska få ett utbyte av jämnåriga. Vi vet att denna flytt till ett gemensamt högstadium kommer, till en början att vara jobbig tills dess att alla hittar sina roller. Men vi är övertygade att detta är det bästa för våra elever.

Centerpartiet i Sjöbo kommun

Fråga: Cykelväg mellan Sjöbo och Tolånga är nu åter aktuellt. Stödjer ert parti byggnation och finansiering av denna cykelväg?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Cykelväg mellan Sjöbo och Tolånga är något som verkligen behövs.

MEN det är så hög kostnad: Preliminär kostnad för projektet 28,8 mnkr varav 50 % bekostas av Regionen/Trafikverket. Sjöbo kommun ska alltså betala minst 14,4 mnkr. Vi, politiker, måste diskutera för och nackdelar noga: Hur kan kostnaden bli så stor? Kan det finnas andra lösningar? Har Sjöbo kommun råd med att lägga ner så mycket pengar på detta?

Som du märker kan vi helt enkelt inte svara på frågan ännu.

Med vänlig hälsning
Liberalerna i Sjöbo
Charlotte Ramel-Andersson
Gruppledare

Kristdemokraterna både stödjer byggnation och finansiering av cykelväg mellan Sjöbo-Tolånga. Ska politiken vara trovärdig att vi ska ha en levande landsbygd måste denna satsning ske i östra delarna av vår kommun.

Sedan tror jag personligen att kalkylen är väl tilltagen.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg
Gruppledare Kristdemokraterna

Vi socialdemokrater vill fullfölja Sjöbo kommuns vision för transportsystemet vilken är beslutad i kommunfullmäktige. ( Trafikplan för Sjöbo) Den säger att:

”Inom och till tätorterna ges goda möjligheter för fotgängare och cyklister. De goda förutsättningarna för gång- cykel- och kollektivtrafik har lett till ett minskat bilberoende.

Ett målmedvetet arbete har lett till hög trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper. Såväl fotgängare och cyklister som bussresenärer och bilister har god tillgänglighet till Sjöbo och dess service.”

Detta är en investering för oss och för framtida generationer eftersom vi tar hänsyn till både miljö och folkhälsa som vi anser är prioriterade områden.

Med vänlig hälsning
Cecilia O. Carlsson för socialdemokraterna i Sjöbo

Det är alldeles rätt att denna fråga har diskuterats länge. Vi tycker att cykelvägar är en viktig del i vår infrastruktur och att det bidrar till en bättre folkhälsa när man lätt kan ta cykeln och ta sig dit man ska på ett säkert sätt.

Men prislappen är hög för Sjöbo kommuns del. Så diskussion pågår intensivt i denna komplicerade fråga.

Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Relaterade länkar

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin