Frågor och svar

Här samlar vi de frågor som kommer in till våra politiker och svaren från politikerna.

Fråga: Stämmer det att skolpengen har sänkts?

Jag har läst en artikel om att skolpengen har sänkts och att rektorn på Färsingaskolan tvingats minska antalet lärare. Stämmer detta? Vem har beslutat att sänka skolpengen? Från vilken nivå har den sänkts?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Nej, det stämmer inte att skolpengen sänkts för eleverna på Färsingaskolan. Nedan ser du en tabell för hur skolpengen för några av våra kommunala verksamheter såg ut 2018 och vad den är 2019. För Färsingaskolan så har alltså skolpengen ökat med 2,3% för eleverna i åk 5 och 6 och med 4,4% för eleverna i åk 7 till 9.

Som det ser ut just nu så kommer dock kostnadsökningarna (löneökningar, prishöjningar, etc.) att vara större än det tillskott som gjorts genom skolpengen. Problemet vi tampas med är att våra intäkter, det vill säga den insamlade skatten, inte ökar i samma takt som kostnaderna. Därför måste vi hela tiden fundera över hur vi kan utveckla vår verksamhet för att överbygga gapet mellan kostnads- och intäktsökningarna.

Så som svar på din andra fråga, ja, Färsingaskolans rektor har varit tvungen att se över sin personal för att få sin budget i balans 2019. Exakt i vilken omfattning kan vi inte svara på i nuläget.

Beslutet om hur stor skolpengen ska vara tas av familjenämnden utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Sjöbo kommun. Alla politiker som sitter i dessa församlingar, med undantag från kommunstyrelsen ordförande, är fritidspolitiker, det vill säga vi bedriver det politiska arbetet på vår fritid. Det är ofta varken lätt eller roligt att ta en del beslut, men vi är övertygade om att alla försöker göra sitt bästa utifrån vad de tror är bäst för kommuninvånarna, oavsett partitillhörighet.

Hälsningar
Susan Melsen, ordf. Familjenämnden (M)
Göran Fröjd, vice ordf. Familjenämnden (M)

tabell över skolpengen

Hej! Vi Socialdemokrater la ett budgetförslag där skolan skulle få ett ramtillskott och vi var emot effektiviseringssparkravet som den styrande majoriteten föreslog. Vi menar att effektivisering ska verksamheterna inte spara sig till att uppnå - den ska genomarbetas strategiskt i organisationerna.
Det är inte någon effektivisering enligt vår mening att fördela mindre medel och resurser till våra skolor, det förmedlar tvärt om en oro för både anställda och medborgare i Sjöbo.

Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson (S)
Sjöbo Kommun

Alliansen och SD har lagt ett besparingskrav på 1% på alla verksamheter, inte bara skolan. Vi och S ville ha andra lösningar och inte spara på våra elever. Nu har SD och de borgerliga så stor majoritet - så de röstade igenom sitt förslag tyvärr.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Hej, vi Liberaler i Sjöbo samverkar med Moderaterna, Centern och Miljöpartiet. Moderaterna har gett ett svar som vi ställer oss bakom.

För oss är skolan och barns utbildning mycket viktig.

Hälsningar
Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna Sjöbo
Gruppledare
Ledamot KS och KF

Fråga: Hur kommer politikerna se till så man får in fler aktörer när det gäller fiberutbyggnaden?

Nyinflyttad i kommunen. Enligt samtal med kommunen innan köp/flytt så informerades jag om att det fanns öppen fiber utbyggt i Sjöbo. Rekommenderades att koppla upp mig mot ett öppet Teleservicenät men det visade sig att de var ensamma och hade ingen plan just nu på att öka utbudet. Hur kommer ni se till så man får in mer aktörer? Nu kommer jag/vi att bli upplåsta till enbart en aktör med endast sig själv som tjänsteleverantör. Detta kan väl inte vara kommunens ambition?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Från Kristdemokraterna har det varit en viktig fråga att vi skall ha ett så kallat öppet fibernät där man själv kan välja utförare/utbud.
Tyvärr har vi nästan ett monopol på utbudet vilket vi kan beklaga.

Hälsningar
Lars Lundberg
Kristdemokraterna

Frågan är inte enkel eftersom en stor del av kommunen är glesbygd och inte lönsamt för privata företag. Ska ett bolag täcka hela kommunen måste det också tjäna pengar- alternativet är flera olika aktörer där det är lönsamt och inga alls i resten av kommunen. Bästa hade såklart varit om vi byggt nätet i egen regi och sedan öppnat det för olika aktörer.
Nästa år byggs 5g ut och då tror vi att fiber inte blir det naturliga valet längre för de flesta vanliga brukare/privatpersoner.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Centerpartiet i Sjöbo gick till val på att vi skulle driva på att man ska fullfölja utbyggnaden av bredband/fiber i hela kommunen, särskilt på landsbygden.

Vi i Centerpartiet vill se att alla i kommunen har möjlighet till fiberuppkoppling 2025. Har den enskilde inte ekonomi till detta vid tillfället så ska det i alla fall förberedas fram till tomtgräns så man kan göra en efterinkoppling.

Vi eftersträvar valfrihet då vi alla har olika behov, idag kan vi välja i princip fritt av skola, vård, tele, el med mera. Varför ska vi inte kunna göra detta med internetuppkopplingen?

Centerpartiet förespråkar fibernät som är öppna och i nätet ska det finnas flera valbara operatörer av tv, internet och telefoni. Och vi kommer att arbeta vidare med att förverkliga detta.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Fråga: Tycker ni det är okej att jubla över mcdonalds eventuella etablering i Sjöbo?

Som lök på laxen intill Sibylla?! Är detta att tillvarata våra företagares intressen i kommunen. TVÅ likadana restauranger alldeles intill varandra!!?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej, ja, vi tycker det är bra att McDonald´s har visat intresse för att etablera sig i Sjöbo. Vi är övertygade om att konkurrens är bra.

Vi, som kommun, kan inte förbjuda ett företag för att skydda ett annat som redan är etablerat. Jag förstår att Sibylla tycker att det är besvärligt med en konkurrent men de är duktiga och väl inarbetade och bör klara det. I Sjöbo har vi ju flera olika större bygghandlare som konkurrerar med varandra och är etablerade nära varandra med goda resultat.

Det är också en stor fördel med ett företag som anställer ungdomar och nyanlända. Vi behöver fler arbetstillfällen i vår kommun!

Med vänlig hälsning och önskan om ett Gott Nytt År.

Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna Sjöbo
Gruppledare
Ledamot KS och KF

Vi i Centerpartiet vill att fler ska få möjlighet att starta företag och att företag som redan finns ska ha möjlighet att expandera och etablera sig på fler platser. Detta ger levande kommuner och fler arbetstillfällen. Det kan låta märkligt men erfarenhetsmässigt har det visat sig att alla tjänar på att det finns flera alternativ samlade med liknande utbud. Det ger valfrihet för oss som ska handla där och i och med att det finns mer än en att välja på så skapar det en attraktivitet och du väljer att åka dit oftare.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Hej!
En etablering av ett nytt företag är enligt mig bra av ett flertal anledningar. Det ger bland annat arbetstillfällen, det ger ett ökat utbud och valfrihet för kunder och arbetstagare. Företag/ företagare väljer att etablera sig där de ser möjlighet att lyckas och i detta fall har McDonald´s uttryckt en önskan om att eventuellt etablera sig vid den västra rundellen.
En ökad konkurrens och ökad valfrihet ger också en högre attraktivitet vilket ger fler kunder. Alla företag, både de som finns här idag och de framtida, är mycket viktiga för kommunen. Detta både som arbetsgivare och som verksamhet. Vi som kommun ska göra allt vi kan för att stödja/ underlätta för företagen att verka i kommunen. Däremot är det företagen själva som måste ta till vara sina intressen och göra sig attraktiva. Vi kan inte och ska inte införa ”monopollösningar” för att skydda befintliga företag. Alla skulle på lång sikt förlora på detta och det skulle inte vara kommunens till gagn.

Hälsningar
Magnus Weberg
Gruppledare Moderaterna i Sjöbo kommun

Fråga: Är det möjligt att flytta förbudsskylten?

Sedan den nya gatan byggdes vid Idrottsplatsen har Villagatan i hög grad blivit en genomfartsgata. Detta förstärks av att det gjorts förträngningar på Fabriksgatan, dessutom skyltad med förbjuden genomfart för lastbil och lätt lastbil. Att flytta förbudsskylten för genomfart från Fabriksgatan till Villagatan kostar väldigt lite och kan vara en början till lösning på problemet.

Frågan är ställd till samtliga partier.

I det här fallet har vi valt att publicerar svaret från berörd tjänsteperson, då politikerna inte varit helt ense kring om detta är en fråga för dem eller om frågan ska ställas till tjänstepersoner. Men i de fall det är tydligare att det inte är ett politiskt ärende kommer vi endast svara med att hänvisa till berörd tjänsteperson.

Detta är en fråga som tjänstepersoner kan svara bäst på. Men eftersom det är en Centerpartist, Jörgen Jönsson som är ordförande i Tekniska nämnden, så svarar han så här på din frågan:
”Detta har varit uppe som ärende och diskuterats flera gånger och
därför gjorde man en trafikmätning på Villagatan som redovisades på
senaste tekniska nämnden mötet. Där framgick det att detta inte stämmer längre, det vill säga det var inte speciellt mycket genomfartstrafik på Villagatan.
Men oavsett detta kan jag be trafikingenjören titta på detta, det vill säga om flyttning av skylten är möjlig.”

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Under september månad i år utfördes trafikmätningar på flertalets platser i Sjöbo tätort. En av platserna man valde att göra en trafikmätning på var Villagatan mellan Solgatan och Södergatan. Trafikmätningen utfördes under en veckas tid. Utifrån resultatet av mätningarna kan man sedan urskilja hastighet och antalet fordon ner på timmesnivå.

Tittar man närmre på resultatet från Villagatan kan man se att den genomsnittliga dygnstrafiken låg på 254 fordon per dygn. Under den mest trafikerade timmen passerade det 41 fordon (2018-09-11, kl 16:00-17:00).
Tittar man istället på medelhastigheten låg den på 30 kilometer i timmen samt att 85 procent av de som passerade höll en hastighet på 35 kilometer i timmen eller lägre.

Utifrån trafikmätningen kan man ana att en del av trafiken är genomfartstrafik men antalet fordon som passerar är begränsat och hastighetsnivåerna som uppmättes ligger inom skyltad hastighet 40 kilometer i timmen. Skyltning kan vara ett sätt att begränsa genomfartstrafik men som med andra skyltar blir inte alltid efterlevnaden tillfredställande. Genomfartsförbudet på Fabriksgatan är avsett för lastbilar vilket medför att genomfart med personbilar är möjligt.

Med bakgrund av resultatet från trafikmätningarna på Villagatan föranleder detta inte i nuläget att göra någon förändring av skyltning på Villagatan.


Med vänlig hälsning
André Blohmé
Trafikingenjör

Detta verkar vara en intressant och enkel lösning som vi vill titta närmre på. Vi har tyvärr ingen ledamot i tekniska, men ska försöka lyfta frågan för diskussion. Ett problem ska alltid lösas och nya idéer tas tacksamt emot!

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Hej! Vi har haft frågan uppe flera gånger i trafikgruppen i Tekniska nämnden om vi ska enkelrikta gatan i någon riktning eller stänga av den på mitten men har inte kommet till enighet för det är många inblandade som sopbilar, räddningstjänst och boende som hamnar i slutet på gatan om man inte kan bygga en vändplats. Frågan kommer att aktualiseras igen då vi inte har kommit fram till något färdigt underlag ännu för att kunna ta ställning för beslut.


Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson
Oppositionsråd (S)
Sjöbo Kommun

Fråga: Ska ni göra något åt västra rondellen väg 11 och väg 13?

Det är köer nästan varje kväll ända bort till sommarbyn. Varför inte göra en egen fil till alla som ska vidare mot Tomelilla.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Detta diskuterades när Trafikverket byggde rondellen. Men tyvärr blev det inte så. Vi fick en tunnel till bussarna och det var inte tänkt från början men av trafiksäkerhetsskäl byggde man tunneln.

Vi i Centerpartiet vill och kommer att påtala hur trafiken fungerar på våra vägar runt om i kommunen och ständigt arbeta för att det blir så bra som möjligt för alla som använder våra vägar. Det finns i vår kommun vägar som har Trafikverket som väghållare och vissa har Sjöbo kommun.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Hej! Din fråga är en viktig infrastruktursatsning som vi socialdemokrater absolut anser vi borde finna en lösning på. Vi kan genom dialog tillsammans med Trafikverket som äger frågan se till så att vi finner en bättre lösning som exempel en egen fil för trafik som ska vidare till Ystad/Tomelilla så att en smidigare trafikströmning i rondellen kan planeras.

Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson
Oppositionsråd (S)
Sjöbo Kommun

Infrastruktur generellt och RV11 i synnerhet är viktigt. Riksvägarna hanteras av regionen och detta är en fråga vi driver via Regionen mot Trafikverket. I Moderaternas valprogram, i både kommun och region, är just denna väg med som en prioriterad väg. I dagarna så startas en ÅVS dvs ”Åtgärds valstudie” som ska titta på hela sträckningen. Vår förhoppning är en 2+2 väg västerut samt förbifart vid västra rundellen i Sjöbo.

Du har säkert märkt att förbifarten vid Dalby minskat köerna just där men de uppstår på ett nytt ställe. Därför är det ÅVS nödvändig på hela sträckan.

Hälsningar
Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Sjöbo Kommun

Håller med dittills 100%. Något bör göras. Kommunen var inte alert tillräckligt för 10 år sedan när den byggdes om. Men vi bör via regionen skriva till vägverket att något måste göras i stil med Dalbykarusellen för att minska köerna främst på eftermiddagen.

Hälsningar
Lars Lundberg
Kristdemokraterna

Vi är väl medvetna om problemen och diskuterar dem för fullt med våra politiska kolleger i region och på riksplan eftersom det är en väg som ägs och sköts av Trafikverket.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin