Frågor och svar

Här samlar vi de frågor som kommer in till våra politiker och svaren från politikerna.

Fråga: Enligt media har det uppstått en schism mellan skolchefen och kommunen, som slutat med att kommunen köper ut skolchefen med en årslön. Vad anser ert parti om detta, var det rätt beslut?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Det har under tiden efter årsskiftet blivit uppenbart att vi har behov av förändring inom skolan i Sjöbo kommun. Rektorn på Färsinga sade upp sig i protest, uttryck om stort missnöje inom lärarkåren, stort budgetunderskott för 2018, oro bland elever både på Emanuel och Färsinga, etc. Ansvaret för denna situation faller i slutändan tillbaka på den som är satt att leda verksamheten, dvs skolchefen.

Familjenämnden tog vid nämndsmötet i februari ett antal enhälliga beslut för att få till stånd förändringar i syfte att skapa bättre förutsättningar för skolan; Emanuels 6:or får börja 7:an på Färsinga, Sandbäcks 4:or får stanna kvar på Sandbäck även i 5:an, förvaltningen har fått i uppdrag att utreda en framtida skolorganisation med grundinriktning att endast ha en 7-9 skola i kommunen (Färsinga). Detta är stora förändringar och ska de gå att genomföra på ett bra sätt får det inte finnas tveksamheter inom ledarskapet som får i uppgift att genomföra dem.

Med en sådan situation fanns det tre möjliga vägar att gå för att komma vidare:

  • Avskeda skolchefen – ett alternativ som aldrig klarat en rättslig prövning då det varit uppenbart oskäligt. Det hade blivit dyrt för kommunen, processen hade blivit lång och tagit energi från de utmaningar vi står inför.
  • Uppdra åt skolchefen att driva genomförandet av förändringarna trots olika syn på hur skolan ska organiseras. Fullt möjligt att göra, men vi har svårt att se att slutresultatet av en sådan lösning skulle bli bra.
  • Komma överens om en lösning som båda parter kunde acceptera, för att kunna gå vidare och fokusera på de utmaningar vi har framför oss.

Alla tre alternativ medför kostnader, antingen nu eller i framtiden. Det sista alternativet får väldigt tydliga kostnader nu. Vi förstår att en sådan lösning kan sticka i ögonen, men vår bedömning är att de andra två alternativen totalt sett skulle bli dyrare och sämre på sikt.

Det operativa beslutet att hantera frågan hamnar på förvaltningschefen bord och han har genomfört det inom ramen för sina befogenheter. Givetvis har det förts samtal mellan förvaltningschef och familjenämndens presidie (ordförande och vice ordförande) innan beslutet togs.

Valet som gjordes i syfte att kunna fokusera på framtiden var att komma överens om en lösning som båda parter kunde acceptera. Följaktligen är svaret på din fråga ja, vi anser att det var rätt beslut att ta.

Vänliga hälsningar
Susan Melsen, ordförande Familjenämnden (M)
Göran Fröjd, vice ordförande Familjenämnden (M)

En kommun är en politiskt styrd organisation. Det innebär att det är de folkvalda politikerna som efter föredragningar och information från tjänstepersonerna fattar beslut i de olika frågorna. Det är därför viktigt att man som medarbetare i en kommun vet att man arbetar efter politiskt fattade beslut. Om politiken fattar sådana beslut som man inte kan stå bakom är det en stor svårighet att arbetar kvar på sin tjänst och allra helst sin chefstjänst.
Susan, ordförande, och Göran, viceordförande, i familjenämnden, beskriver i Moderaternas svar hur arbetet har varit i det specifika fallet och den process är vi i Centerpartiet helt nöjda med.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Ordf Centerpartiet i Skåne

Vi tycker det är helt oacceptabelt att man köper ut en anställd med en årslön.
Enligt utsago i tidningen för hon inte hade samma uppfattning om politiken om skolans framtid. Det är en politisk styrd organisation och tycker man inte som politiken beslutar får man givetvis lov att sluta, men inte med 12 månaders lön som belöning. Så Kristdemokraternas inställning är glasklar och vi tycker beslutet är helt fel. Hon skulle sluta utan någon månadslön överhuvudtaget.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg
Gruppledare för Kristdemokraterna

Miljöpartiet har stort förtroende för både förvaltningschefen och familjenämndens ordförande, så om de anser att det är den bästa lösningen så litar vi på att de tagit det bästa beslutet utifrån hur de ser på situationen.

Med vänlig hälsning
Kamilla Vidkälla, ersättare i familjenämnden
Jan Friheden gruppledare MP Sjöbo

Hej! I grund diskuterar vi inte enskilda ärenden och enskilda personer offentligt. Generellt tycker vi inte att det ska finnas fallskärmar i vår kommun, och schismer går att lösa!

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Fråga: Varför tar ni inte kostnaden för att åter trafikera järnvägen Malmö- Simrishamn?

Tyvärr har vi politiker som inte är några politiker som vill bygga en bättre framtid för kommunen. Detta visar sig bland annat i att man inte tar en kostnad för att åter trafikera järnvägen Malmö- Simrishamn, som hade blivit en snabb och säker kommunikationsled, för kommunens medborgare. Anslutande kommuner, Lund, Staffanstorp osv vill detta, men tyvärr är Sjöbo politikerna inte intresserade, visst kostar det en del, men det är väl investerade pengar, istället för bussar som slutar gå så fort det blir halt, dessutom är de en miljömässig katastrof. De gamla politikerna byggde vårt land, inte för en 4 årig mandatperiod, utan för framtiden.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! I Sverige är det Trafikverket som ansvarar för utbyggnad av järnvägar. Ett objekt måste finnas i den nationella infrastrukturplanen för att vi kommuner ska kunna medfinansiera. Än så länge är Simrishamnsbanan bara ett ”tänkbart objekt” och då tidigast i planperioden 2040-2050. Den finns inte med i dag.
Det är inte heller möjligt för en eller ett fåtal kommuner att själva ta en så här stor investering. Det senast uppskattade beloppet jag hört om detta är en investering på 5 miljarder. Bara räntorna på detta belopp, i dagens mycket låga ränteläge, är cirka 75 miljoner.

Det är tråkigt om du fått uppfattningen att vi inte vill ha en järnväg. Tvärtom! Vi vill mycket gärna ha en järnväg till kommunen och med tanke på dagens trafikmängd kan vi inte vänta ytterligare 20-30 år (minst) på den. Vi behöver en lösning på plats mycket tidigare än så.

Med vänlig hälsning
Magnus Weberg (M)

Hej! Vänstern driver på om järnväg både i region Skåne och via riksdagen och vi prioriterar Simrishamnsbanan. Att vi som kommun skulle ta en kostnad på flera miljarder är inte möjligt, lika lite att använda den gamla banan. Det måste köpas mark och byggas en ny bana, vilket vi vill snabba på.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Idag har vi under rusningstid väldigt täta avgångar med våra bussar. Skulle det bli tåg till och från Sjöbo blir det med betydligt längre tid mellan avgångar än med bussen.

Vi i Centerpartiet vill, när det gäller utsläppen från bussarna, att vi ska hitta alternativa bränslen som förorenar vår natur så lite som möjligt. Sen är det som du skriver en mycket, mycket stor investering att bygga en järnväg.
Och när det gäller driftsäkerheten så spelar det nog ingen roll i snöstorm eller halka (is eller löv), för då kan både tåg och bussar stanna. 

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Fråga: Ska ni inte låta Max och Burger King bygga på Sjöbo väst så att ni säkert tar död på Sibylla?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Vi i Moderaterna ser positivt på att både nya företag etablerar sig i kommunen och på att befintliga företag mår bra och växer. I min roll som kommunalråd träffar jag en hel del företag för att få dem att etablera sig i vår kommun. Denna kontakten tar jag oftast i samband med att företagen själva uttryckt en vilja att etablera sig just här eller om de av olika orsaker inte kan stanna kvar där de finns idag. Ett exempel på detta är till exempel solcellsparken som är på gång.

Våra befintliga företag är minst lika viktiga för kommunen och vi arbetar kontinuerligt för att vår kommun ska få än bättre näringslivsklimat. Jag anser att konkurrens och valfrihet gynnar oss som konsumenter men även företagen. Konkurrens gör att de hela tiden vässar sin verksamhet och sitt erbjudande för att vara ett välmående företag. Kommuner ska inte förhindra eller försvåra för konkurrensutsättning. Vad gäller just detta fallet om McDonalds eventuella etablering på Sjöbo Väst har jag endast fört en dialog med Sibylla. Jag har inte haft samtal någon av de övriga om etablering i Sjöbo kommun.

Med vänlig hälsning
Magnus Weberg (M)

Hej! Vi lägger oss som politiker inte i vilka bolag som söker och vill bygga upp sina verksamheter men däremot planer och huvudlinjer. Vänsterpartiet är inte positiva till fler av samma sak-tanken utan vill hellre ha flera olika verksamheter än ytterligare en livsmedelshall etc. Vi tror att det hade varit bättre med andra sorters affärer och verksamheter i stället!

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Varje gång kommunen beslutar sig för att exploatera ett område tas det fram detaljplaner för området. I dessa detaljplaner bestäms vad området ska innehålla och användas till. Dessa planer följer vi. Finns det i detaljplanen flera tomter för till exempel snabbmat, så gör vi inga värderingar vem som ska ha dessa. De som först efterfrågar tomten får den. Det skulle aldrig fungera att vi beslutar att ingen mer får vara där för att skydda en aktör, i detta fallet Sibylla.
Vi i Centerpartiet tror på att konkurrens gynnar alla, du får som besökare och kund mer att välja på och det gör området attraktivt att åka till.
Som jämförelse kan man titta på det stora antalet pizzerior inne i Sjöbo tätort. Kommunen börjar inte stänga ner vissa av dessa bara för att någon tycker det finns för många. Det är helt enkelt kunderna och inte kommunen som avgör om de ska få en lönsam rörelse och fortsätta att servera pizzor.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Fråga: Stämmer det att skolpengen har sänkts?

Jag har läst en artikel om att skolpengen har sänkts och att rektorn på Färsingaskolan tvingats minska antalet lärare. Stämmer detta? Vem har beslutat att sänka skolpengen? Från vilken nivå har den sänkts?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Nej, det stämmer inte att skolpengen sänkts för eleverna på Färsingaskolan. Nedan ser du en tabell för hur skolpengen för några av våra kommunala verksamheter såg ut 2018 och vad den är 2019. För Färsingaskolan så har alltså skolpengen ökat med 2,3% för eleverna i åk 5 och 6 och med 4,4% för eleverna i åk 7 till 9.

Som det ser ut just nu så kommer dock kostnadsökningarna (löneökningar, prishöjningar, etc.) att vara större än det tillskott som gjorts genom skolpengen. Problemet vi tampas med är att våra intäkter, det vill säga den insamlade skatten, inte ökar i samma takt som kostnaderna. Därför måste vi hela tiden fundera över hur vi kan utveckla vår verksamhet för att överbygga gapet mellan kostnads- och intäktsökningarna.

Så som svar på din andra fråga, ja, Färsingaskolans rektor har varit tvungen att se över sin personal för att få sin budget i balans 2019. Exakt i vilken omfattning kan vi inte svara på i nuläget.

Beslutet om hur stor skolpengen ska vara tas av familjenämnden utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Sjöbo kommun. Alla politiker som sitter i dessa församlingar, med undantag från kommunstyrelsen ordförande, är fritidspolitiker, det vill säga vi bedriver det politiska arbetet på vår fritid. Det är ofta varken lätt eller roligt att ta en del beslut, men vi är övertygade om att alla försöker göra sitt bästa utifrån vad de tror är bäst för kommuninvånarna, oavsett partitillhörighet.

Hälsningar
Susan Melsen, ordf. Familjenämnden (M)
Göran Fröjd, vice ordf. Familjenämnden (M)

tabell över skolpengen

Hej! Vi Socialdemokrater la ett budgetförslag där skolan skulle få ett ramtillskott och vi var emot effektiviseringssparkravet som den styrande majoriteten föreslog. Vi menar att effektivisering ska verksamheterna inte spara sig till att uppnå - den ska genomarbetas strategiskt i organisationerna.
Det är inte någon effektivisering enligt vår mening att fördela mindre medel och resurser till våra skolor, det förmedlar tvärt om en oro för både anställda och medborgare i Sjöbo.

Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson (S)
Sjöbo Kommun

Alliansen och SD har lagt ett besparingskrav på 1% på alla verksamheter, inte bara skolan. Vi och S ville ha andra lösningar och inte spara på våra elever. Nu har SD och de borgerliga så stor majoritet - så de röstade igenom sitt förslag tyvärr.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Hej, vi Liberaler i Sjöbo samverkar med Moderaterna, Centern och Miljöpartiet. Moderaterna har gett ett svar som vi ställer oss bakom.

För oss är skolan och barns utbildning mycket viktig.

Hälsningar
Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna Sjöbo
Gruppledare
Ledamot KS och KF

Fråga: Hur kommer politikerna se till så man får in fler aktörer när det gäller fiberutbyggnaden?

Nyinflyttad i kommunen. Enligt samtal med kommunen innan köp/flytt så informerades jag om att det fanns öppen fiber utbyggt i Sjöbo. Rekommenderades att koppla upp mig mot ett öppet Teleservicenät men det visade sig att de var ensamma och hade ingen plan just nu på att öka utbudet. Hur kommer ni se till så man får in mer aktörer? Nu kommer jag/vi att bli upplåsta till enbart en aktör med endast sig själv som tjänsteleverantör. Detta kan väl inte vara kommunens ambition?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Från Kristdemokraterna har det varit en viktig fråga att vi skall ha ett så kallat öppet fibernät där man själv kan välja utförare/utbud.
Tyvärr har vi nästan ett monopol på utbudet vilket vi kan beklaga.

Hälsningar
Lars Lundberg
Kristdemokraterna

Frågan är inte enkel eftersom en stor del av kommunen är glesbygd och inte lönsamt för privata företag. Ska ett bolag täcka hela kommunen måste det också tjäna pengar- alternativet är flera olika aktörer där det är lönsamt och inga alls i resten av kommunen. Bästa hade såklart varit om vi byggt nätet i egen regi och sedan öppnat det för olika aktörer.
Nästa år byggs 5g ut och då tror vi att fiber inte blir det naturliga valet längre för de flesta vanliga brukare/privatpersoner.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Centerpartiet i Sjöbo gick till val på att vi skulle driva på att man ska fullfölja utbyggnaden av bredband/fiber i hela kommunen, särskilt på landsbygden.

Vi i Centerpartiet vill se att alla i kommunen har möjlighet till fiberuppkoppling 2025. Har den enskilde inte ekonomi till detta vid tillfället så ska det i alla fall förberedas fram till tomtgräns så man kan göra en efterinkoppling.

Vi eftersträvar valfrihet då vi alla har olika behov, idag kan vi välja i princip fritt av skola, vård, tele, el med mera. Varför ska vi inte kunna göra detta med internetuppkopplingen?

Centerpartiet förespråkar fibernät som är öppna och i nätet ska det finnas flera valbara operatörer av tv, internet och telefoni. Och vi kommer att arbeta vidare med att förverkliga detta.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Fråga: Tycker ni det är okej att jubla över mcdonalds eventuella etablering i Sjöbo?

Som lök på laxen intill Sibylla?! Är detta att tillvarata våra företagares intressen i kommunen. TVÅ likadana restauranger alldeles intill varandra!!?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej, ja, vi tycker det är bra att McDonald´s har visat intresse för att etablera sig i Sjöbo. Vi är övertygade om att konkurrens är bra.

Vi, som kommun, kan inte förbjuda ett företag för att skydda ett annat som redan är etablerat. Jag förstår att Sibylla tycker att det är besvärligt med en konkurrent men de är duktiga och väl inarbetade och bör klara det. I Sjöbo har vi ju flera olika större bygghandlare som konkurrerar med varandra och är etablerade nära varandra med goda resultat.

Det är också en stor fördel med ett företag som anställer ungdomar och nyanlända. Vi behöver fler arbetstillfällen i vår kommun!

Med vänlig hälsning och önskan om ett Gott Nytt År.

Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna Sjöbo
Gruppledare
Ledamot KS och KF

Vi i Centerpartiet vill att fler ska få möjlighet att starta företag och att företag som redan finns ska ha möjlighet att expandera och etablera sig på fler platser. Detta ger levande kommuner och fler arbetstillfällen. Det kan låta märkligt men erfarenhetsmässigt har det visat sig att alla tjänar på att det finns flera alternativ samlade med liknande utbud. Det ger valfrihet för oss som ska handla där och i och med att det finns mer än en att välja på så skapar det en attraktivitet och du väljer att åka dit oftare.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Hej!
En etablering av ett nytt företag är enligt mig bra av ett flertal anledningar. Det ger bland annat arbetstillfällen, det ger ett ökat utbud och valfrihet för kunder och arbetstagare. Företag/ företagare väljer att etablera sig där de ser möjlighet att lyckas och i detta fall har McDonald´s uttryckt en önskan om att eventuellt etablera sig vid den västra rundellen.
En ökad konkurrens och ökad valfrihet ger också en högre attraktivitet vilket ger fler kunder. Alla företag, både de som finns här idag och de framtida, är mycket viktiga för kommunen. Detta både som arbetsgivare och som verksamhet. Vi som kommun ska göra allt vi kan för att stödja/ underlätta för företagen att verka i kommunen. Däremot är det företagen själva som måste ta till vara sina intressen och göra sig attraktiva. Vi kan inte och ska inte införa ”monopollösningar” för att skydda befintliga företag. Alla skulle på lång sikt förlora på detta och det skulle inte vara kommunens till gagn.

Hälsningar
Magnus Weberg
Gruppledare Moderaterna i Sjöbo kommun

Fråga: Är det möjligt att flytta förbudsskylten?

Sedan den nya gatan byggdes vid Idrottsplatsen har Villagatan i hög grad blivit en genomfartsgata. Detta förstärks av att det gjorts förträngningar på Fabriksgatan, dessutom skyltad med förbjuden genomfart för lastbil och lätt lastbil. Att flytta förbudsskylten för genomfart från Fabriksgatan till Villagatan kostar väldigt lite och kan vara en början till lösning på problemet.

Frågan är ställd till samtliga partier.

I det här fallet har vi valt att publicerar svaret från berörd tjänsteperson, då politikerna inte varit helt ense kring om detta är en fråga för dem eller om frågan ska ställas till tjänstepersoner. Men i de fall det är tydligare att det inte är ett politiskt ärende kommer vi endast svara med att hänvisa till berörd tjänsteperson.

Detta är en fråga som tjänstepersoner kan svara bäst på. Men eftersom det är en Centerpartist, Jörgen Jönsson som är ordförande i Tekniska nämnden, så svarar han så här på din frågan:
”Detta har varit uppe som ärende och diskuterats flera gånger och
därför gjorde man en trafikmätning på Villagatan som redovisades på
senaste tekniska nämnden mötet. Där framgick det att detta inte stämmer längre, det vill säga det var inte speciellt mycket genomfartstrafik på Villagatan.
Men oavsett detta kan jag be trafikingenjören titta på detta, det vill säga om flyttning av skylten är möjlig.”

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Under september månad i år utfördes trafikmätningar på flertalets platser i Sjöbo tätort. En av platserna man valde att göra en trafikmätning på var Villagatan mellan Solgatan och Södergatan. Trafikmätningen utfördes under en veckas tid. Utifrån resultatet av mätningarna kan man sedan urskilja hastighet och antalet fordon ner på timmesnivå.

Tittar man närmre på resultatet från Villagatan kan man se att den genomsnittliga dygnstrafiken låg på 254 fordon per dygn. Under den mest trafikerade timmen passerade det 41 fordon (2018-09-11, kl 16:00-17:00).
Tittar man istället på medelhastigheten låg den på 30 kilometer i timmen samt att 85 procent av de som passerade höll en hastighet på 35 kilometer i timmen eller lägre.

Utifrån trafikmätningen kan man ana att en del av trafiken är genomfartstrafik men antalet fordon som passerar är begränsat och hastighetsnivåerna som uppmättes ligger inom skyltad hastighet 40 kilometer i timmen. Skyltning kan vara ett sätt att begränsa genomfartstrafik men som med andra skyltar blir inte alltid efterlevnaden tillfredställande. Genomfartsförbudet på Fabriksgatan är avsett för lastbilar vilket medför att genomfart med personbilar är möjligt.

Med bakgrund av resultatet från trafikmätningarna på Villagatan föranleder detta inte i nuläget att göra någon förändring av skyltning på Villagatan.


Med vänlig hälsning
André Blohmé
Trafikingenjör

Detta verkar vara en intressant och enkel lösning som vi vill titta närmre på. Vi har tyvärr ingen ledamot i tekniska, men ska försöka lyfta frågan för diskussion. Ett problem ska alltid lösas och nya idéer tas tacksamt emot!

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Hej! Vi har haft frågan uppe flera gånger i trafikgruppen i Tekniska nämnden om vi ska enkelrikta gatan i någon riktning eller stänga av den på mitten men har inte kommet till enighet för det är många inblandade som sopbilar, räddningstjänst och boende som hamnar i slutet på gatan om man inte kan bygga en vändplats. Frågan kommer att aktualiseras igen då vi inte har kommit fram till något färdigt underlag ännu för att kunna ta ställning för beslut.


Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson
Oppositionsråd (S)
Sjöbo Kommun

Fråga: Ska ni göra något åt västra rondellen väg 11 och väg 13?

Det är köer nästan varje kväll ända bort till sommarbyn. Varför inte göra en egen fil till alla som ska vidare mot Tomelilla.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Detta diskuterades när Trafikverket byggde rondellen. Men tyvärr blev det inte så. Vi fick en tunnel till bussarna och det var inte tänkt från början men av trafiksäkerhetsskäl byggde man tunneln.

Vi i Centerpartiet vill och kommer att påtala hur trafiken fungerar på våra vägar runt om i kommunen och ständigt arbeta för att det blir så bra som möjligt för alla som använder våra vägar. Det finns i vår kommun vägar som har Trafikverket som väghållare och vissa har Sjöbo kommun.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Hej! Din fråga är en viktig infrastruktursatsning som vi socialdemokrater absolut anser vi borde finna en lösning på. Vi kan genom dialog tillsammans med Trafikverket som äger frågan se till så att vi finner en bättre lösning som exempel en egen fil för trafik som ska vidare till Ystad/Tomelilla så att en smidigare trafikströmning i rondellen kan planeras.

Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson
Oppositionsråd (S)
Sjöbo Kommun

Infrastruktur generellt och RV11 i synnerhet är viktigt. Riksvägarna hanteras av regionen och detta är en fråga vi driver via Regionen mot Trafikverket. I Moderaternas valprogram, i både kommun och region, är just denna väg med som en prioriterad väg. I dagarna så startas en ÅVS dvs ”Åtgärds valstudie” som ska titta på hela sträckningen. Vår förhoppning är en 2+2 väg västerut samt förbifart vid västra rundellen i Sjöbo.

Du har säkert märkt att förbifarten vid Dalby minskat köerna just där men de uppstår på ett nytt ställe. Därför är det ÅVS nödvändig på hela sträckan.

Hälsningar
Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Sjöbo Kommun

Håller med dittills 100%. Något bör göras. Kommunen var inte alert tillräckligt för 10 år sedan när den byggdes om. Men vi bör via regionen skriva till vägverket att något måste göras i stil med Dalbykarusellen för att minska köerna främst på eftermiddagen.

Hälsningar
Lars Lundberg
Kristdemokraterna

Vi är väl medvetna om problemen och diskuterar dem för fullt med våra politiska kolleger i region och på riksplan eftersom det är en väg som ägs och sköts av Trafikverket.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin