Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden

Sjöbo och Tomelilla genomför en förstudien kring Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden var syfte är att utreda hur kollektivtrafiken på landsbygden kan bli bättre och mer intressant för medborgarna.

Sjöbo och Tomelilla kommun får EU-medel för att under nio månader utreda om bland annat självkörande bussar kan vara en idé att arbeta vidare med i framtiden. Tidigare har bara tester gjort i låg hastighet i tätort. En arbetsgrupp har skapats för ändamålet. Tillsammans med en extern konsult från Tyréns ska en förstudie med fördjupad bakgrunds- och nulägesanalys genomföras och ge förslag på konkreta lösniningar som kan testas i framtida pilotprojekt.

Att en stor del av kommunernas medborgare bor utanför tätorterna gör området extra intressant att driva förstudien i, liksom att Sjöbo och Tomelilla har många småretagare inom bland annat besöksnäringen. Sjöbo och Tomelilla liknar varandra med en större tätort och flera byar, men är också olika: Sjöbo har närmare till flera större städer och har mer pendling till Malmö och Lund medan Tomelilla har tågförbindelser: Likheter och olikheter som tillsammans utgör den perfekta platsen att bedriva en förstudie om framtidens kollektivtrafik.

— Förstudien ska bland annat se över möjligheten till självkörande bussar i landsbygdsmiljö, samtidigt som den ska fånga upp andra potentiella pilotprojekt som kan öka det kollektiva resandet. Vi fokuserar på matartrafik, det vill säga trafik från mindre byar till dagens buss- och tågstationer. En del av projektet blir att ta fram förslag på stråk att testa i Sjöbo och Tomelilla, berättar Frida Tiberini, EU-samordnare Sjöbo och Tomelilla. Redan nu finns det idéer om hur det kollektiva resandet på landsbygden kan förändras.

— Utveckling av anropsstyrd trafik vore intressant att titta närmare på. För även om det finns är utbudet ganska begränsat och det är relativt okänt och används väldigt lite, säger Frida Tiberini.

Att utveckla kollektivt resande är viktigt för en hållbar utveckling, både ekonomisk, ekologisk och socialt, menar Magnus Weberg, kommunalråd (M):

— Vi vill säkerställa möjligheten till en levande landsbygd, där orterna inte bara är platser att övernatta på. Det är viktigt för näringslivet - inte minst besöksnäringen - och de som bor i och utanför byarna att kunna ta sig till in till centralorten och vidare för arbete, studier och fritidsaktiviteter, och hem igen.

Målet är att förstudien leder till ett eller flera projekt de närmaste åren. Förstudien startarde i oktober och pågår till juni 2019.

Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden

Projektperiod: oktober 2018-juni 2019

Projektägare: Sjöbo kommun

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (400 000 kr) Sjöbo kommun (300 000 kr), Tomelilla kommun (100 000 kr)

Samverkanspartners: Sjöbo kommun, Tomelilla kommun, Skånetrafiken, Region Skåne Regional Utveckling, K2 (Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik i Lund)           

Aktuellt

Vi har kommit en bra bit med vår förstudie och planerar en rad olika möten och aktiviteter under våren.

Vissa är öppna evenemang för alla som är intresserade av framtidens resande på landsbygden och mindre orter och till vissa möten skickas inbjudan direkt till specifika personer eller målgrupper.

Aktiviteter våren 2019

Listan nedan kommer att uppdateras efterhand som alla bitar hamnar på plats.

28 mars - Fokusgrupp: kollektivtrafik till arbetsplatser och besöksmål på landsbygden

Frukostworkshop med arbetsgivare och företagare från besöksnäringen.

2 april - Dialogmöte kring framtidens kollektivtrafik på landsbygden

Lokala och regionala politiker bjuds in till att diskutera utmaningen och behov av framtida kollektivtrafik på landsbygden i Skåne och prata brett om nya tekniska lösningar, resebeteende, kompetensförsörjning och kostnader. Fokus ligger på landsbygden och de mindre orterna i Skåne.

8 maj - Temadag mobilitet i Tomelilla - öppet evenemang!

Utställning och aktiviteter kring innovationer, digitalisering och EU hela veckan. Mer information kommer.

Maj/juni - Avslut för förstudien

Presentation av förstudien och hur vi går vidare. Mer information kommer.

Den 24 januari bidrar Sjöbo och Tomelilla till kollektivtrafiksforskning genom att delta på K2:s workshop i Lund om kollektivtrafik "on demand".

Det är nämligen så att Sjöbo och Tomelilla, förutom förstudien kring framtidens kollektivtrafik på landsbygden, även samarbetar med K2, Nationellt center för kollektivtrafiksforskning, i deras projekt "Kollektivtrafik on demand". Förstudien och forskningsprojektet delar data, erfarenheter och idéer med varandra på ett sätt så att båda parter gynnas.

Syftet med K2:s projekt är att komma fram till om, var och hur realtidsefterfrågestyrd kollektivtrafik skulle kunna genomföras i Sverige. Inom projektet utvecklas ett verktyg som kan användas för att bedöma potential och kostnader för efterfrågestyrda tjänster i specifika geografiska områden, Sjöbo och Tomelilla blir testområden att simulera verktyget på.

Resultat beräknas vara klar i slutet av 2019 och det ska bli spännande att få del av vad de kommer fram till. Vem vet, kanske mindre, självkörande och bokningsbara fordon är framtidens kollektivtrafik?

Läs mer på K2:s hemsida om forskningsprojektet:

http://www.k2centrum.se/fou-omraden/kollektivtrafik-demand-potentialbedomning-av-efterfragestyrda-kollektivtrafiktjanster-ilänk till annan webbplats

Förstudien finansierars av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Sidan publicerad av: Frida Tiberini
Trafik och infrastruktur