Kvarteret Bränneriet

Illustration: Sigma Civil AB

Området mellan Silogatan och Fabriksgatan har under många år varit en tom yta, ett sår i Sjöbo tätort. Tomrummet delar av Sjöbo idag och genom att bebygga området vill man väva ihop Sjöbo tätort till en helhet.

Kvarteret Bränneriet möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo.
Strukturen inom området ska bygga på småskaliga kvarter och gränder i kontrast till några bredare trädplanterade gaturum.
Det finns naturvärden att skydda inom området, bland annat en enkelsidig allé med lindar som finns längs Fabriksgatan.

Barnen i centrum, god arkitektur, smarta miljölösningar och ett hållbarhetsfokus avseende den biologiska mångfalden genomsyrar hela projektet.

På gång just nu

Trädfällning
Trädfällning inför byggstart planeras att påbörjas under maj och juni månad.
Röjning påbörjas på måndag den 31 maj och sker i angränsande område för att ge förutsättningar till att träden ska få möjlighet att utvecklas och växa långsiktigt. På så sätt bevaras den gröna miljön i området.

Avverkning sker som det ser ut nu inom de närmaste veckorna.
Inom kommande avverkningsområde försöker man bevara vissa utvalda träd som exempelvis bok och pil men även några ekar och lönn. Förhoppningen är att en del av dessa kan vara kvar långsiktigt och utvecklas.

Utbyggnad av gator
Utbyggnad av gator som behövs under byggskedet av bostäderna och va-ledningar förväntas stå klara våren 2022. Byggstart förväntas ske efter sommaren.

I samband med projektet ska trafiksäkerhetshöjande åtgärder göras längs Fabriksgatan, som tex. upphöjda korsningar, cykelväg, parkeringsplatser och trädplantering.

Markanvisningstävling

Byggnationen av den nya bebyggelsen sker genom en markanvisningstävling som startar hösten/vintern 2021.
Intresseanmälan markanvisning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2021
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Trafik och infrastruktur