Kvarteret Bränneriet

Illustration: Sigma Civil AB

Området mellan Silogatan och Fabriksgatan har under många år varit en tom yta, ett sår i Sjöbo tätort. Tomrummet delar av Sjöbo idag och genom att bebygga området vill man väva ihop Sjöbo tätort till en helhet.

Kvarteret Bränneriet möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo.
Strukturen inom området ska bygga på småskaliga kvarter och gränder i kontrast till några bredare trädplanterade gaturum.
Det finns naturvärden att skydda inom området, bland annat en enkelsidig allé med lindar som finns längs Fabriksgatan.

Barnen i centrum, god arkitektur, smarta miljölösningar och ett hållbarhetsfokus avseende den biologiska mångfalden genomsyrar hela projektet.

På gång just nu

Entreprenör är upphandlad

Sjöbo kommun har tecknat avtal med Älmby Entreprenad AB för att anlägga infrastrukturen för kvarteret Bränneriet. Avtalet gäller också anläggandet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs del av Fabriksgatan, som tex. upphöjda korsningar, cykelväg, parkeringsplatser och trädplantering.
Entreprenaden för projektet förväntas stå klart våren 2022.

Utbyggnad av vatten och avloppsledningar

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar påbörjas under augusti månad och beräknas vara klart under våren.Inledningsvis sker schaktningsarbeten inom busstationens område, väster om bussterminalen.
Under arbetet stängs området av etappvis för att säkerställa arbetsmiljön, detta gör att bussarna i kan köra till och från busstationen på ordinarie väg.
Bussarna avgår dock från ordinarie hållplatsläge.

Pendlarparkeringen

Pendlarparkeringen söder om busstationen ingår i arbetsområdet för entreprenaden. Detta gör att pakeringen inte är tillgänglig för allmänhete under byggtiden. Pendlarparkering som har infart från Silogatan kan nyttjas som alternativ parkering.

Markanvisningstävling

Byggnationen av den nya bebyggelsen sker genom en markanvisningstävling som startar hösten/vintern 2021.
Intresseanmälan markanvisning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Trafik och infrastruktur