Vinterväghållning och snöröjning

Ansvaret för snöröjning delar kommunen med bland annat Trafikverket och ett antal privata väghållare (de som ansvarar för vägen). Fastighetsägare har skyldighet att underlätta framkomlighet på gångbanor som gränsar till deras fastighet.

Kartor för vinterväghållningsansvar hittar du längst ner på sidan. Kartan visar de orter på vilka vinterväghållningen sker.

Kommunen ansvarar för kommunens körbanor, cykelvägar, torg, med mera. Huvudgator, gator med busstrafik samt gång- och cykelvägar är prioriterade när det gäller snöröjning och halkbekämpning.

Kommunens snöröjning påbörjas på gång- och cykelvägar vid 2 cm snödjup, huvudgator påbörjas vid 3 cm snödjup och övriga gator (t ex villakvarter) påbörjas vid 6 cm snödjup.

Arbetet utförs av entreprenörer under arbetsledning från gata/park och fritidsenheten. Kommunens gata/park och fritidsenhet deltar också i snöröjningsarbetet.

På gator och vägar som inte är kommunens delar Trafikverket och ett antal enskilda väghållare ansvaret.

Bortforsling av snö sker i centrala delar av Sjöbo tätort när snövallarna överstiger 70 cm. I övrigt sker bortforsling av snö endast i undantagsfall där snövallar hindrar sikt och framkomlighet, detta pga. miljö- och kostnadsskäl.

Sedan 1996 finns det inom Sjöbo kommun en lokal föreskrift om att fastighetsägaren är skyldig att renhålla gångbanan 1 meter utanför sin fastighet.

Det åligger innehavare av fastighet att inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållningsåtgärder ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erfoderligt utrymme utanför fastigheten.

Detta omfattar såväl att sopa som att ta bort ogräs och annan växtlighet på gångbanan utanför fastigheten. Det gäller också att ta bort annan orenlighet eller nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. Det omfattar också att snarast avlägsna snö och is från gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder mot halka, såsom att sanda. Även galler till rännstensbrunnar ska hållas fria från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren