Resursskola/samverkansgrupp

Målgrupp för Samverkansgrupp

Målgruppen är elever skolår F-9 vars samspel, kommunikation och beteende domineras av autistiska symtom i sådan omfattning att de innebär en funktionsnedsättning för eleven, och där vanlig skolgång inte kan möta hans eller hennes behov.

För att tillhöra målgruppen behöver eleven inte ha formell diagnos inom autismspektrum, men huvudsaklig problematik ska härröra från de diagnoskriterier som beskriver autistiskt fungerande.

Exklusionskriterier är utagerande, annat beteende eller samsjuklighet, som av verksamhetens rektor bedöms inverka menligt på den verksamhet som ska bedrivas, eller på enskilda elevers möjlighet att tillgodogöra sig den pedagogiska och sociala träning som skolan bedriver.

Kort beskrivning av verksamheten

Verksamheten bedriver undervisning och fritidshem där miljön och kompetensen är anpassad efter målgrupp. Verksamheten erbjuder eleverna att undervisas i ett mindre sammanhang där pedagogiken ska tillrättaläggas efter målgrupp. Verksamheten ska tillgodose elevens behov av omsorg med syfte att stödja kunskapsinhämtning och social måluppfyllelse.

Verksamhetens lokaler är förlagd till Sandbäcksområdet samt Färsingaskolans område, tillhörande Grundsärskolans rektorsområde. Elevens huvudsakliga undervisning bedrivs i verksamhetens lokaler och när så är möjligt integrerat i en klass.

Ansökan och antagning

Om du som vårdnadshavare/förälder vill veta mer om verksamheten så är du välkommen att kontakta:

Sandra Andersson, rektor
Yvonne Andersson, elevstödssamordnare

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Utbildning och barnomsorg