Inte röra, inte förstöra

Björkdammarna är en fin fiskeplats. Bild: Per Nyström

Ibland behöver vi påminnas: naturen är fantastisk – och ska förbli fantastisk.

Sjöbo kommun är ett paradis för alla som vill uppleva natur och historiska platser på nära håll. I Skåne finns närmare 350 naturreservat och 15 av dem ligger i Sjöbo kommun. Här finns gott om vandringsleder och strövområden, lummig lövskog, torra sandmarker, sjöar och slingrande vattendrag, jordbrukslandskap och naturbetesmarker. I kommunen finns dessutom två strövområden: Snogeholm och Heinge strövområde.

Allemansrätten ger dig frihet under ansvar

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.
Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning, till växt och djurliv lika väl som till markägare och andra människor i närheten. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Se upp med att eld

Efter förra sommarens torka borde alla känna till riskerna med att göra upp eld i naturen. Välj alltid anlagd eldstad.
Tänk alltid på följande: Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag.
Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp.
Elda inte direkt på - eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker. Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.
Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är exempelvis vanligt vid torrt väder.
Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.
Information om brandrisk eller eldningsförbud kan du få på kommunens och länsstyrelsens webbplats eller hos kommunens räddningstjänst.


Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

Beslutade eldningsförbud omfattar också nationalparker och naturreservat. I sådana områden gäller vanligen också särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.
Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats hittar du riskprognoser för gräsbränder. Där finns också en folder om eldning och allemansrätten på sex språk och en applikation du kan ladda ner för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Bästa vännen i naturen

En hundägare har ett strikt ansvar att hunden inte orsaker ”skador eller avsevärd olägenheter.” Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det står i paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar. Hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Hunden får alltså bara vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2019
Sidan publicerad av: Marie Nordgren