Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Sjöbo

Livsmedelsverket har bedömt dricksvattnet som ofarligt att dricka

Dricksvattnet i Sjöbo kommun kommer från grundvatten som pumpas upp från flera olika brunnar.
VA-enheten utför kontinuerligt provtagningar både i dricksvattnet ute hos kunder och i grundvattnet. Vilka prover som ska analyseras bestäms av Livsmedelsverket, men kommunen ska utöka provtagningen med fler analyser om det uppstår misstankar om behov.

Länsstyrelsen genomförde 2021 en provtagning av grundvattnet runt om i Sjöbo kommun och grannkommuner för att skaffa sig en bild av den kemiska statusen hos grundvattnet i Skåne. Analyserna omfattade fler bekämpningsmedel/substanser än de som ingick i kommunens provtagning och i flera av vattentäkterna fann man halter av DMS (N,N-dimetylsulfamid) och desfenylkloridazon. Efter dessa resultat har VA-enheten utökat antalet bekämpningsmedelsanalyser med dessa substanser i kommunens samtliga vattentäkter och i provtagningar hos konsumenter.

Provtagningar som utförts hos konsumenter anslutna till Sjöbo vattenverk har nu visat att halterna av ämnet DMS (N,N-dimetylsulfamid) ligger över gränsen för vad som anses vara ett godkänt vatten.

Livsmedelsverket har bedömt att de halter som uppmätts i Sjöbos dricksvatten är helt ofarligt att dricka och därför kommer vattnet fortsätta levereras som tidigare. VA-enheten kommer dock att fortsätta övervaka eventuella förändringar i halter.

I Sjöbo kommun finns det mycket odlingsmark där olika bekämpningsmedelspreparat har använts under lång tid. Många bekämpningsmedel har lång nedbrytningstid och kan därför hittas i grundvattnet många år efter de använts.

Det är en nedbrytningsprodukt av ämnet totylfluanid som nu har hittats i vattentäkterna - DMS (N,N-dimetylsulfamid). Ämnet förbjöds i Sverige 2007. Ämnet har använts som växtskyddsmedel mot svampsjukdomar i bär, frukt, potatis, kål och tomater. Ämnet har även använts i träskyddsmedel och utomhusmålarfärg.

Eftersom utbudet av bekämpningsmedel är mycket stort går det inte att analysera efter alla preparat och deras nedbrytningsprodukter. För vissa ämnen är det även osäkert vilka nedbrytningsprodukterna blir. Därför är det troligt att vi även framöver kan komma att hitta rester av andra bekämpningsmedel i vattnet och att nya nedbrytningsprodukter av preparaten kommer behöva analyseras.

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:3) anges gränsvärden för när ett vatten ska anses otjänligt att dricka. Gränsvärdet för ett enskilt bekämpningsmedel är 0,1 µg/l (0,0001 mg/l) och för summan av flera bekämpningsmedel 0,5 µg/l (0,0005 mg/l).

Gränsvärdet är inte satt efter om ämnet är hälsomässigt farligt, utan EU har bestämt att det ska vara samma låga värde för alla bekämpningsmedel eftersom man inte anser att dricksvatten ska bidra till exponeringen av bekämpningsmedel som andra livsmedel gör.

Livsmedelsverket har gjort en riskbedömning av DMS ur ett hälsoperspektiv, dvs utifrån ämnets giftighet. Tabellen nedan innebär att det är först vid halter över 133 µg/l ämnet kan börja bli hälsofarligt för ett spädbarn.

Livsmedelsverkets hälsomässiga bedömning av DMS och uppmätta halter i Sjöbo.

Substans

Hälsomässigt acceptabel högsta halt
(mikrogram per liter och dag)

Uppmätta halter i Sjöbo
(hos konsument)


Vuxna

Barn (1 - 3 år)

Spädbarn (under 1 år)


DMS

600

200

133

0,11

0,12

Riskbedömningen visar att de uppmätta halterna Sjöbo ligger strax över Livsmedelsverkets gräns för godkänt vatten och att halterna inte innebär någon hälsorisk för den som dricker vattnet, varken akut eller på lång sikt.

Ytterligare information om bekämpningsmedel i/på livsmedel finns på livsmedelsverkets hemsida.
Bekämpningsmedel fördjupning Länk till annan webbplats. (livsmedelsverket.se)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2022