Så kommer det nya kommunala bolaget att heta

Bild

Från kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, senaste sammanträde behandlades bland annat följande ärenden som går vidare för behandling.

Klart med namn

Sjöboelnät service AB, så kommer det nya kommunala bolaget att heta. Styrelse för nya bolaget kommer att vara samma personer som sitter i styrelsen för Sjöboelnät AB. Arvodet för styrelsen kommer inte att påverkas, utan kommer att vara samma som idag.

Tilläggsanslag för brottsförebyggande arbete

Kommunledningen tilldelas 200 000 kronor för i år och 400 000 kronor för 2024.

Den 1 juli trädde en ny lag i kraft om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Det innebär att kommuner ansvarar för att förebygga brott. Syftet är att ge förutsättningar för ett effektivt brottsförebyggande arbete, genom att ställa krav på att det ska ske på ett kunskapsbaserat sätt och i samverkan.

Som ett resultat av den nya lagen ersätts kommunerna med en höjning av de generella statsbidragen, med 10 kronor per invånare 2023 och 21 kronor per invånare 2024.

Med anledningen av det utökade ansvaret föreslås att kommunbidraget för kommunövergripande verksamhet inom kommunstyrelsen tilldelas med 200 000 kronor år 2023 och 400 000 kronor år 2024. Utökningen finansieras genom att medel som står till kommunstyrelsens disposition ianspråktages

Förfrågan att köpa kommunal mark, Grimstofta 3:3

Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja del av Grimstofta 3:38 till fastighetsägarna av Grimstofta 3:41 för 75 kronor per kvadratmeter.

Fastighetsägaren till Grimstofta 3:41 har, den 6 juli, skickat in en förfrågan om att få köpa en del av fastigheten Grimstofta 3:38 som ligger i anslutning till deras fastighet. När fastighetsägaren köpte fastigheten år 2010, omringades marken av ett staket. Fastighetsägaren menar att det i efterhand har upptäckts att staket står på kommunens fastighet, Grimstofta 3:38. För att inte olovligen nyttja kommunens mark önskar fastighetsägaren att köpa den del av Grimstofta 3:38 som tagits i anspråk, cirka 830 kvadratmeter.

Sjöbo kommuns tomtpris på Grimstofta är cirka 260 kr/kvm medan uppskattat värde för åkermark är 20 kronor per kvadratmeter. Då aktuell mark inte är att likställa med varken tomtmark eller åkermark har pris för marken fastställs enligt ortsprismetoden. En översyn av sålda tomter och marker i området har gjorts och föreslaget pris 75 kronor per kvadratmeter ger en intäkt om cirka 62 250 kronor. Sammantaget innebär det en reavinst vid försäljning. Köparen står för alla kostnader kopplade till avstyckning och köp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2023