Digital anslagstavla

Välkommen till Sjöbo kommuns digitala anslagstavla. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla på sin webbplats. I Sjöbo kommun har du även möjlighet att ta del av den kommunala anslagstavlan i kommunhusets entré.

Detta finns på anslagstavlan

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Vad är justerade protokoll?

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande på kommunens anslagstavla. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Om jag vill överklaga

Information om hur beslut kan överklagas enligt kommunallagen