Gatubelysning

Sjöbo kommun ansvarar för en stor del av gatubelysningen i Sjöbo kommun. Driften på kommunens belysningsanläggning sköts av kommunens drifts- och underhållsentreprenad.

I Sjöbo kommun finns även andra anläggningsägare varav Trafikverket är störst. Trafikverket ansvarar bland annat för belysning längs väg 11 och 13 samt genom de större orterna Vollsjö, Lövestad och Blentarp.

Vi inspekterar belysningen regelbundet

Vi inspekterar alla belysningspunkter i kommunen en gång varje år. När vi inspekterar byter vi ut lampor som inte fungerar även om dessa inte har felanmälts. Vi gör inspektionerna under dagtid och tänder och kontrollerar då alla lampor i ett område. Det behöver alltså inte vara fel om belysningen är tänd dagtid under en kortare period.

Fastighetsägare ansvarar för att röja undan skymmande växtlighet

Som fastighetsägare ska du klippa träd och annan växtlighet som skymmer gatubelysningen. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja för att släppa fram ljuset på vägen eller gång- och cykelbanan.

Belysning på kommunala fastigheter

För felanmälan ang belysning på kommunala fastigheter, tex skolgårdar, idrottsanläggningar och boenden ska du kontakta AB Sjöbohem Länk till annan webbplats.

Anmäl släckt eller trasig belysning dygnet runt via vår e-tjänst/mobilapp. Du kan ladda ner Felanmälan Sjöbo till din mobiltelefon eller också kan du göra en felanmälan via datorn.

Har du inte tillgång till smartphone eller dator kan du ringa till kundtjänst på tekniska förvaltningen för att göra en felanmälan, telefonnummer 0416-271 53. Observera att felanmälan ska göras till tekniska förvaltningen och inte Sjöbo elnät. Sjöbo elnät ansvarar inte för gatubelysningen.

När gatubelysningen inte fungerar kan det bero på flera saker. En stolpe som skadats i samband med en trafikolycka, kabelfel som gör att flera lampor slocknar längs en sträcka eller att en enstaka lampa har gått sönder. För att kunna åtgärda och prioritera snabbare bör följande frågor besvaras:

· Vilken ort/gata, korsning eller annan tydlig platsangivelse?
· Antalet lampor som är trasiga?
- En, två eller flera i rad?
- Varannan/var tredje lampa?
· Är belysningen tänd på dagen när det är ljust?

Övriga uppgifter som framgår i felanmälningssystemet ska också fyllas i för smidigare handläggning.

Observera!
Var noga med att pricka ut exakt position på kartan eller ange exakt adress. Förtydliga gärna i beskrivningen, ex. Tredje stolpen på Ommavägen från korsningen Ommavägen/Esplanaden.
Vi har stor hjälp av precis information eftersom felsökning görs under dagtid

Vi lämnar ärendet vidare till en entreprenör som åtgärdar felet utifrån en bestämd prioritering. Hur din felanmälan prioriteras beror på hur allvarligt felet är. Är det ett allvarligt fel ska felet åtgärdas snarast möjligt men är det enstaka belysningspunkter kan det ta längre tid.

Akut underhållsåtgärd (en timme)
- Fel som utgör fara för trafiksäkerheten, person, djur eller egendom ska säkras.

- Omfattande lampbortfall som berör större områden
- När lucka är lös, saknas eller att ledningar hänger utanför lucköppning ska säkras.
- Vandalisering och påkörda stolpar, elsäkring av anläggning ska säkras.

Inom 3 arbetsdagar
-En eller flera ljuspunkter släckta vid: Övergångsställe, gatukorsning, tunnelbelysning, armatur placerad ömse sidor av tunnel. 3 – 4 st. ljuspunkter släckta i rad längs gata eller gång och cykelväg.

14 arbetsdagar
-2 st. ljuspunkter släckta i rad.

28 arbetsdagar
-1 st. ljuspunkt släckt.

Hanteringen kan ta längre tid vid storhelger. Observera att vi enbart åtgärdar fel på gatubelysningen på vardagar och under ordinarie arbetstid. Entreprenör åtgärdar akuta fel även övrig tid.

Vid kabelfel som drabbar ett större område kan det ta längre tid att lokalisera felet. Belysningen kan komma och gå under tiden och även drabba enbart vissa belysningsstolpar i området. Kabelfel sker oftare under vintern på grund av rörelser i marken, men kan också uppstå efter t.ex. grävningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2021