Trafik och gator

Sjöbo kommuns väghållningsansvar gäller för tätorterna Sjöbo, Blentarp, Sövde, Bjärsjölagård, Vollsjö, Klasaröd, Lövestad och Äsperöd. Undantagna är allmänna vägar (genomfarter) vilka ingår i Trafikverkets väghållningsansvar.

Med väghållningsansvar avses i första hand anläggning, drift och underhåll av vägar, gator, gång- och cykelvägar, torg och parkeringsplatser. Drift och underhåll omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning, vinterväghållning, dagvattenavledning och trafikanordningar.

På det kommunala gatu-, gång- och cykelvägnätet strävar vi efter god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhet

Ett antal trafiksäkerhetsprojekt genomförs varje år på de vägar där kommunen är väghållare. En grupp bestående av tjänstemän och politiker, Offentlig utemiljö, arbetar med ärenden från tekniska nämnden samt nyprojektering av gatumark.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter hålls ajour i Transportstyrelsens rikstäckande databas för lokala trafikföreskrifter.

Inom tättbebyggt område i Sjöbo tätort gäller förbud för genomfart med tunga fordon (över 3,5 ton). Förbudet gäller inte Esplanaden, Åsumsgatan mellan Södra Åsumsvägen och Sandåkravägen samt Sandåkravägen.

Dispenser för fordon inom Sjöbo kommun

Dispenser enligt Trafikförordningen, om till exempel tung, bred och lång transport, handlägges av tekniska förvaltningen. Går transporten genom flera kommuner är det Trafikverket man söker dispens hos.

Gå direkt till:


Frågor och svar:

Normalt gäller att kommunen är väghållare inom tätorterna.

Trafikverket är väghållare för större vägar utanför tätort samt genomfarterna i de mindre tätorterna.
Sjöbo kommun ligger i mitten av tre av Trafikverkets driftsområden.

Vägsamfälligheter eller privatpersoner är väghållare för mindre vägar utanför tättbebyggt område.
Väghållaren har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en eller flera markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar. 

Ja, du måste ha tillåtelse av väghållaren. Du kan nekas att sätta upp skyltar eller andra föremål nära vägen av trafiksäkerhetsskäl.

Det finns generella trafikregler i Trafikförordningen. Inom tättbebyggt område beslutar kommunen om lokala trafikföreskrifter. På Trafikverkets vägar beslutar Länsstyrelsen i samråd med Trafikverket om trafikföreskrifter. På enskilda vägar besluta Länsstyrelsen om trafikföreskrifter.

Alla lokala trafikföreskrifter ska föras in i RDT (Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter). Trafikföreskrifter reglerar tex var man får parkera och var det är väjningsplikt.

Hastighetsgränserna sätts framför allt utifrån vägens säkerhet och standard och hur mycket våld människokroppen tål vid en krock. Detta är grundprinciperna för hastighetsgränserna:

  • Gångfart på gångfartsområdet. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart och de har väjningsplikt mot gående.
  • 30 km/tim på vägar vid grundskolor.
  • 40 km/tim på gator, i huvudsak inom bostadsgator, centrumgator huvudnätet.
  • 60 km/tim på trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2022