Bild

Vad vill du göra?

Här har vi samlat lovpliktiga och bygglovsbefriade åtgärder. Tänk på att även om det du vill bygga inte kräver lov eller anmälan så måste du följa de krav som finns i lagen.

En altan är som uteplats, öppen utbyggnad eller platt tak på ett hus. Den kan bäras upp av arkad, pelare eller av en hel byggnad och omgärdas vanligtvis av bröstvärn eller räcke.

En altan kan bestå av olika sorters material, till exempel trä, stål eller betong. Boverket anser att en altan är en konstruktion som är upphöjd i förhållande till den underliggande marken. Det innebär att en uteplats av trädgårdsplattor direkt på mark inte är att betrakta som en altan.

Sammanfattning

En altan som byggs till ett befintligt enbostadshus kan kräva bygglov om den anses vara en tillbyggnad. För att avgöra om den är en tillbyggnad eller ej krävs oftast en bedömning från fall till fall, mycket utifrån dess höjd från marken och hur dominerande konstruktionen är. Det finns dock undantag från bygglov om altanen uppfyller vissa kriterier.

Källa: Bygglovsbefriad altan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För att en byggnad ska kunna uppföras som attefallshus måste följande kriterier uppfyllas:

 • det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten· ska vara en komplementbyggnad
 • får vara högst 30,0 m2
 • taknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

Sammanfattning
Med ett attefallshus som komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller liknande. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad. Ett attefallshus behöver inte följa detaljplanen om det finns en sådan för fastigheten. För att få bygga ett attefallshus behöver man lämna in en anmälan med ritningar och invänta startbesked. Innan man får börja använda byggnaden krävs det att man fått ett slutbesked.

Källa: Attefallshus - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att en byggnad ska kunna uppföras som attefallshus måste följande kriterier uppfyllas:

 • det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten
 • det ska vara en komplementbyggnad
 • får vara högst 30,0 m2
 • taknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

Sammanfattning
Med ett attefallshus som komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller liknande. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad. Ett attefallshus behöver inte följa detaljplanen om det finns en sådan för fastigheten. För att få bygga ett attefallshus behöver man lämna in en anmälan med ritningar och invänta startbesked. Innan man får börja använda byggnaden krävs det att man fått ett slutbesked.

Källa: Attefallshus - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

 • den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
 • den får ha högst 15,0 m2 bruttoarea
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Med tillbyggnad menas alla åtgärder som ökar en byggnads volym oavsett i vilken riktning det sker.

Sammanfattning
En attefallstillbyggnad är en tillbyggnad till ett befintligt en- eller tvåbostadshus om max 15 m2 bruttoarea. Den behöver inte följa detaljplanen om det finns en sådan för fastigheten. För att få bygga en attefallstillbyggnad behöver man lämna in en anmälan med ritningar och invänta startbesked. Innan man får börja använda tillbyggnaden krävs det att man fått ett slutbesked.

Källa: Bygglovsbefriad tillbyggnad högst 15 kvadratmeter - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
En brygga för en enskild fastighets behov kräver inte bygglov men mest troligt dispens från strandskyddet enligt miljöbalken samt vid anläggning eventuellt tillstånd för vattenverksamhet.

Källa: Hamnar för fritidsbåtar - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En grund, övertäckt och vanligen med fönster försedd utbyggnad på en husfasad, alltså ett utbyggt fasadparti, ofta försett med fönster

Sammanfattning
Inom ett område med detaljplan får man göra en liten tillbyggnad i form av t.ex. ett burspråk utan bygglov på en- och tvåbostadshus. Burspråket måste följa detaljplanen och specifika regler för just undantaget för bygglov. Inverkar burspråket t.ex. på de bärande delarna så krävs anmälan.

Källa: Bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En byggnad – oftast flyttbar – som används under en begränsad tid vid uppförande av byggnad, anläggning eller liknande verksamhet.

Sammanfattning
Det krävs oftast tidsbegränsat bygglov för byggbodar om de ska stå uppställda på platsen i mer än 3 månader.

Källa: Nybyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En behållare som är avsedd för förvaring av vätska eller kondenserad gas och som antingen är stationär eller avsedd att transporteras på fordon. Cisterner kan vara öppna eller slutna, cylindriska, sfäriska eller lådformade. En större behållare, vanligen avsedd för förvaring av någon vätska, t.ex. olja eller vatten.

Sammanfattning
En liten anläggning som är till för en viss fastighets behov är undantagen lovplikten. I övrigt krävs det bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra cisterner som är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller om den är till för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Lovplikten omfattar både större oljelager eller mindre behållare för bensin, olja med mera.

Källa: Fasta cisterner m.m. - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En byggnadslik konstruktion, vanligast av metall. Kan vara stängd med tak eller öppen – då oftast avsedd för avfall.

Sammanfattning
Är containern varaktigt uppställd (mer än 3 månader) så kräver den bygglov då den räknas som en byggnad. En container på en materialgård eller liknande ingår i ett upplag, så finns lov för upplag krävs inte extra lov för just containern såvida den inte används som kontor eller liknande. En eller flera containers för avfall räknas som upplag.

Ställs den på allmän plats kan det behövas polistillstånd, även under kortare perioder.

Källa: Nybyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomibyggnader är endast de byggnader som är omedelbart avsedda för de aktuella näringarna. En jordbruks-, skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring kan till exempel vara odling av spannmål eller uppfödning av nötkreatur.

Fastigheten behöver inte vara taxerad som lantbruksfastighet för att verksamheten ska kunna ses som jordbruk. Detsamma gäller skogsbruk eller annan liknande näring. Det innebär dock ingen rätt att bygga bygglovsbefriade ekonomibyggnader bara för att en fastighet är taxerad som lantbruksfastighet.

Anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk eller växthus som inte direkt behövs för driften av jord­ eller skogsbruk eller fisket utan mera är att anse som självständiga förädlingsindustrier räknas inte som undantagna ekonomibyggnader.

Sammanfattning
Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för att bygga nya, bygga till eller flytta ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Det krävs heller inget bygglov om det i ekonomibyggnaden redan finns en bostad och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en bostad. Detsamma gäller om ekonomibyggnaden innehåller en lokal för handel, hantverk eller industri och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en sådan lokal.

Åtgärder som normalt kräver anmälan kräver inte anmälan om åtgärden görs på en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är installation av vatten, avlopp, eldstad eller ventilation.

Det finns ingen begränsning i antalet byggnader eller dess storlek, deras karaktär ska dock vara enkel. För denna typ av byggnader gäller att de ska placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads­ och landskapsbilden, skydd mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. Eftersom ekonomibyggnader ofta är stora och ibland uppförs fristående från annan bebyggelse i landskapet är det särskilt viktigt att de placeras på ett lämpligt sätt med hänsyn till landskapsbilden.

De utformningskrav och tekniska egenskapskrav som finns i plan- och bygglagstiftningen gäller även för ekonomibyggnader och även om de inte kräver några tillstånd. Det är byggherren som ansvarar för att samhällets lagar och regler följs. Om en ekonomibyggnad bryter mot något krav i plan­ och bygglagstiftningen kan nämnden ingripa. Byggherren kan då tvingas att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa, till exempel genom rivning.

Källa: Ekonomibyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En anordning avsedd för uppvärmning genom förbränning av brännbara material som till exempel ved, pellets, kol eller liknande.

Sammanfattning
Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste du lämna in en anmälan med prestandadeklaration. Sedan ska du få ett startbesked innan installationen eller ändringen får börjas. Innan du börjar använda eldstaden ska ett slutbesked vara utfärdat.

Väsentlig ändring av eldstad innebär

· insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad

· installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets

· byte av eldstad, om den nya eldstaden inte är likvärdig den gamla.

Om en ny skorsten som byggs inom ett område som är detaljplanelagt kan den kräva bygglov om den dominerar fasaden.

Källa: Anmälan - PBL kunskapsbanken - Boverket, Kaminer - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring. I det begreppet ingår flera olika åtgärder som att byta färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial eller ändra dörrar och fönster.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för fasadändring på en byggnad som ligger inom ett område med detaljplan om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

För en- och tvåbostadshus och deras komplementbyggnader krävs det dock bara bygglov för att byta färg eller material om åtgärden väsentligt påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Denna bedömning görs från fall till fall så kontakta alltid oss på stadsbyggnadsförvaltningen innan du påbörjar en ändring.

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och deras komplementbyggnader finns ett undantag från lovplikten och det är att det inte krävs lov för att färga om fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Detta undantag gäller inte om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

För byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller för att göra andra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende som exempelvis fönster, dörrar, solfångare och solceller. Detta gäller även för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla eller ligger inom riksintressen.

Källa: Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring. I det begreppet ingår flera olika åtgärder, exempelvis att byta färg på panel från rött till grått på hela eller delar av en fasad.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för fasadändring på en byggnad som ligger inom ett område med detaljplan om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

För en- och tvåbostadshus och deras komplementbyggnader krävs det dock bara bygglov för att byta färg om åtgärden väsentligt påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Denna bedömning görs från fall till fall så kontakta alltid oss på stadsbyggnadsförvaltningen innan du påbörjar en ändring.

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och deras komplementbyggnader finns ett undantag från lovplikten och det är att det inte krävs lov för att färga om fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Detta undantag gäller inte om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

För byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för byte av färg. Detta gäller även för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla eller ligger inom riksintressen.

Källa: Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring. I det begreppet ingår flera olika åtgärder som att byta fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial från tegel till puts eller eternit till plåt.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för fasadändring på en byggnad som ligger inom ett område med detaljplan om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

För en- och tvåbostadshus och deras komplementbyggnader krävs det dock bara bygglov för att byta material om åtgärden väsentligt påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Denna bedömning görs från fall till fall så kontakta alltid oss på stadsbyggnadsförvaltningen innan du påbörjar en ändring.

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att byta material på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

För byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Detta gäller även för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla eller ligger inom riksintressen.

Källa: Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
En flaggstång som är för nationsflaggor eller liknande kräver inget bygglov. Flaggor med företagsnamn, företagsloggor och produktnamn, så kallade reklamflaggor, antingen på fristående flaggstänger eller på flaggstänger som är fästa i fasader eller på tak är en form av skylt och kräver bygglov inom detaljplan om de är större än 1m2.

Källa: Bygglov för skyltar - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15,0 m2
 • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Sammanfattning
En friggebod är undantagen från krav på bygglov. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till en befintlig friggebod under förutsättning att alla de krav som gäller för friggeboden uppfylls. Det krävs inte heller någon anmälan för att bygga eller bygga till en friggebod. Det krävs heller inte någon anmälan för att ta bort/riva en friggebod.

Källa: Friggebod - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
Inom detaljplan krävs det som huvudregel bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring och bygglov krävs för ändringar av en byggnad, om dess yttre utseende påverkas avsevärt. Byter man till fönster eller dörrar av samma material och kulör kräver det sällan lov, men på byggnader som är q-märkta krävs anmälan för underhåll. Att byta från bruna till vita fönster kan kräva bygglov, likaså att byta från fönster med spröjs till fönster utan. En bedömning behöver göras från fall till fall då varje byggnad är unik i sitt slag.

Källa: Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
Inom detaljplan krävs det som huvudregel bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring och bygglov krävs för ändringar av en byggnad, om dess yttre utseende påverkas avsevärt. Att ta upp nya fönster och dörrar kan alltså kräva lov om den nya öppningen avsevärt påverkar byggnaden. Exempelvis behöver det inte alltid krävas lov för att ta upp ett nytt fönster mot en trädgårdssida eller sätta in ett litet takfönster, men det kan krävas en anmälan om bärande konstruktioner påverkas. En bedömning behöver göras från fall till fall då varje byggnad är unik i sitt slag.

Källa: Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
Uppställning av båtar, husvagnar och husbilar kan kräva bygglov eftersom det kan betraktas som ett upplag. Det krävs inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns men kan göras närmre gränsen än så, om de grannar som berörs medger det. Uppställningen kräver bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser. Även om uppställningen inte kräver bygglov så ska den följa eventuell gällande detaljplan för fastigheten.

Källa: Uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

 • det ska finnas ett befintligt enbostadshus
 • inte genomförs i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
 • inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Sammanfattning
Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov. Det krävs en anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att ta den nya bostaden i bruk.

Källa: Inreda ytterligare en bostad utan bygglov - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
En lekstuga kan bedömas som komplementbyggnad och kräver då bygglov om den kommer att stå på samma plats under en längre tid. Är byggnaden mindre kan den rymmas under friggebodsreglerna och dess regler.

Källa: Nybyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
Det kan behövas bygglov för att sätta upp markiser över exempelvis terrasser eller uteserveringar men det bedöms från fall till fall. Ska en markis sättas upp över trottoar ska höjden över trottoaren vara minst 2,50 m och minst 1,0 m från vägbanan. En markis kan kräva bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

Källor: Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende - PBL kunskapsbanken - Boverket, Nybyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge permanent kräver marklov inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs inget marklov.

Sammanfattning
Om marken på en fastighet inom detaljplanelagt område ska ändras mer än 50 cm så krävs marklov för den förändringen. Tänk på att om fornlämningar påträffas ska det anmälas till Länsstyrelsen.

Källa: Marklov - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En mast är en hög och smal konstruktion, stagad eller inspänd, som bär upp teknisk anordning. Master är mycket högre än de är breda. Ofta är de konstruerade av stålbalkar som monterats ihop i ett stabilt fackverk som gör att de blir styva och står emot hårda vindar. Master används till exempel för radio- och TV-utsändningar, telefon- och radiokommunikationer samt meteorologiska mätningar. Torn som byggs i fackverk kan vara väldigt lika master men har inga stödlinor.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en radio- eller telemast eller ett torn. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Med radio- eller telemast avses en konstruktion som bär upp en eller flera antennanordningar. Tornen kan vara av många slag, till exempel telekommunikationstorn, vattentorn, utsiktstorn, trafikledningstorn, radartorn eller liknande. En liten anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov är undantagen från kravet på bygglov. Detsamma gäller för radio- och telemaster och torn som är avsedda för totalförsvaret och är hemliga.

Källa: Radio-, telemaster och torn - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det krävs vanligtvis bygglov för att bygga en ny byggnad. Nybyggnad definieras i plan- och bygglagen, PBL, som uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Att exempelvis flytta en byggnad från en plats till en annan plats är nybyggnad.

En byggnad definieras som:

 • Det är en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar.
 • Den är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller vara varaktigt placerad på en viss plats i vatten.
 • Den är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Sammanfattning
Ska du bygga något nytt som uppfyller kraven för att vara en byggnad behöver du sannolikt bygglov. Detta gäller för tillexempel garage, carport, ny villa, flerbostadshus, lager, kontor med mera. Om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område så är det detaljplanen som styr vad och hur du får bygga. Den kan till exempel reglera hur stort, hur högt och hur många våningar du får bygga på din tomt.

Källor: Nybyggnad. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/nybyggnad/ Länk till annan webbplats.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. Från denna bygglovsplikt finns dock vissa undantag. Det krävs inte bygglov för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Källor: Bygglovsbefriad parkeringsplats - PBL kunskapsbanken - Boverket, Bygglov för parkeringsplatser - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med plank avses ofta en fristående vägg byggd av trä men även andra material som metall eller plast förekommer. Ett plank är för det mesta både högre och tätare än ett staket. Plank kan användas för att markera en gräns eller för att försvåra passage. Plank används även som skydd mot insyn, buller eller vind.

Med en mur menas ofta en konstruktion bestående av staplade stenar eller annat material. Muren kan även vara gjuten av betong eller byggd av stålburar, så kallade gabioner, som är fyllda med valfritt material. En mur kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, så kallad stödmur.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för att bygga, flytta eller ändra en mur eller ett plank. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. I Sjöbo kommun har vi gjort tolkningen att konstruktioner över 1,2 meter är att betrakta som plank.

Mur som är under 50 cm är bygglovsbefriat.

Inom detaljplan krävs det dock inte bygglov för att med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus. För att undantaget från lovplikt ska gälla måste planket eller muren vara lägre än 1,8 meter. Planket eller muren ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset och inte närmare gränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar godkänner det så kan man bygga närmre gränsen än 4,5 meter. Utanför detaljplan får en mur eller ett plank uppföras i omedelbar närhet av bostadshuset. Muren eller planket får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Åtgärden får dock vidtas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Undantaget från lovplikten gäller inte om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, se sammanhållen bebyggelse.

Källa: Murar och plank - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
Pooler i sig kräver oftast inget lov. Boverket har byggregler för säkerhetsskydd vid fasta pooler och bassänger på tomtmark som ska följas.

Tänk på att andra konstruktioner (som exempelvis en altan eller ett pooltak) vid poolen kan vara lovpliktiga. Pooltak under 1 meter kräver inte bygglov.

Anmälan kan krävas om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
 • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Källa: Nybyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket, Pool - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning. Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Sammanfattning
I följande fall krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

 • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse, och
 • utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att rivningslov krävs.

Om man ska riva byggnader eller delar av byggnader som inte behöver rivningslov kan anmälan till byggnadsnämnden krävas istället för ett rivningslov.

Källa: Rivningslov - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
En bebyggelse är "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" om båda nedanstående kriterier är uppfyllda:

· En bebyggelsegrupp som består av minst 10-20 hus, se definition ovan.

· De bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt, se definition ovan.

Källa: Sammanhållen bebyggelse - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skylt är en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan.

Källa: Bygglov för skyltar - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett skärmtak ska:

 • kraga ut från en byggnad
 • skydda uppåt mot yttre klimat
 • ha ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det är en del av
 • ha sin bäring från den byggnad den kragar ut från
 • vara en enkel konstruktion

Sammanfattning
Det krävs bygglov för tillbyggnad men skärmtak till en- och tvåbostadshus är undantagna från detta krav. Bygglovsbefriade skärmtak får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för att påbörja åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket får högst vara 15,0 m2
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Källa: Bygglovsbefriat skärmtak - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader. Följande kriterier ska då vara uppfyllda:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

För byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för solfångare och solceller. Det gäller även för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller även för byggnader som ligger inom olika typer av riksintresseområden. Det krävs alltså aldrig bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller på byggnader utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser och det gäller även om byggnaden eller området är särskilt värdefullt eller om byggnaden ligger inom ett riksintresseområde.

I vår kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område.

Källa: Nybyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solfångare och solcellspaneler - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En ställplats är en yta där husbilar och ibland även husvagnar ska kunna stå över natten.

Sammanfattning
Ställplatser för husbilar kan kräva bygglov för antingen parkering eller camping, beroende på projektets omfattning. Det är samhällsbyggnadsnämnden som gör bedömningen om anläggningen är en parkering eller en campingplats. Bygglov krävs även om marken inte fysiskt förändras, och det gäller både inom och utanför detaljplanerade områden.
När du planerar ställplatser i natursköna områden, som sjöar eller kuster, bör du vara medveten om att vissa områden kan skyddas av lagar som kräver dispens. Det inkluderar strandskydd, naturreservat, Natura 2000 och landskapsbildskydd. Kontakta kommunen i förväg och ansök om nödvändiga tillstånd från relevanta myndigheter. Respektera även områden med höga natur- och friluftsvärden som inte skyddas av lagar.


Naturvårdsverket har samlad information om vad som gäller för husbilar i naturen. Öppnas i nytt fönster.

Källor:
Campingplatser - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.
Bygglov för parkeringsplatser - PBL kunskapsbanken - BoverketHusvagn och husbil i naturen (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Takfönster är ett fönster som är antingen helt stängt eller öppningsbart, men som följer takets fall – i motsats till exempelvis en takkupa. Ett takfönster är endast till för ljusinsläpp och tillför ingen volym till byggnaden.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för takfönster om de utgör en fasadändring som väsentligt påverkar en byggnads eller ett områdes karaktär. Det kan till exempel vara bygglovspliktigt att installera flera takfönster ut mot en gata, men inte lovpliktigt att sätta in ett mindre ut mot en trädgård.

Ett utskjutande parti av yttertak utbyggt i takfall och försett med fönsteröppning framtill. Eftersom en takkupa tillför en volym till byggnaden, klassas den som en tillbyggnad.

Sammanfattning
Du behöver bygglov för att uppföra takkupor. Vissa undantag från lovplikten finns för en- och tvåbostadshus genom de så kallade attefallsreglerna.

Undantag från bygglovsplikten för takkupor gäller en- och tvåbostadshus under vissa förutsättningar:

 • Takkuporna får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Lovbefrielsen gäller inte på en komplementbyggnad.
 • Du får bygga max två stycken takkupor på bostadshuset. Har du redan en takkupa får du endast bygga en till, oavsett när befintlig takkupa uppfördes. Har du redan två takkupor kan du inte nyttja attefallsreglerna för ytterligare takkupor.
 • Takkupornas längd får uppta högst halva takfallets längd.
 • Åtgärden får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, som till exempel takstolar.
 • Takkuporna får inte uppföras på en byggnad eller i ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt.

Om takkupan inte uppfyller alla kriterierna för lovbefrielse enligt ovan behöver du ansöka om bygglov. Finns det bestämmelser i detaljplanen om att takkupor kräver bygglov gäller inte lovbefrielsen.

Du behöver skicka in en anmälan och invänta ett startbesked innan du påbörjar åtgärden, även om den är lovbefriad.

Källa: Bygglovsbefriade takkupor - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym oavsett i vilken riktning det sker. Det betyder att en volymökning uppåt, åt någon sida eller nedåt räknas som en tillbyggnad.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. För en- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader och åtgärder för totalförsvaret finns det vissa undantag från lovplikten för tillbyggnader. Kommunen kan i vissa fall besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området.

För en- och tvåbostadshus är följande tillbyggnader undantagna från krav på bygglov under förutsättning att de uppfyller vissa kriterier:

 • skärmtak på max 15 m2
 • tillbyggnad av friggebod
 • tillbyggnad av attefallshus
 • attefallstillbyggnad
 • attefallstakkupor
 • altan
 • liten tillbyggnad utanför detaljplan
 • liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel

Källa: Tillbyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En transformatorstation kan också kallas nätstation. De återfinns i eldistributionsnät som exempelvis försörjer en grupp av bostadshus, kontor eller handelslokaler. Ofta ser de ut som små byggnader utan möjlighet att gå in i dem. Transformatorstationer kan även placeras inne i en byggnad.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område och oberoende av transformatorstationens storlek. Att väsentligt ändra en transformatorstation kan exempelvis vara att ändra storlek eller utseende.

Oavsett om en transformatorstation kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Det finns dock vissa transformatorstationer som inte kräver bygglov och det är om det finns en minskad lovplikt i vägplan eller järnvägsplan.

Källa: Transformatorstationer. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/transformatorstationer/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I en detaljplan kan lovplikten utökas till att gälla även trädfällning och skogsplantering. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Att marklov kan krävas för skogsplantering innebär inte att kommunen kan reglera plantering av fruktträd på villatomter och liknande åtgärder. Om krav på marklov finns gäller det oavsett om trädet är levande, sjukt eller dött.

För att ansöka om marklov på de platser där det krävs sådant för att fälla träd så krävs ett intyg från en arborist som redovisar varför trädet måste fällas.

Källa: Marklov - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett upplag eller en materialgård syftar till förvaring utomhus. Det kan till exempel handla om förvaring av föremål som material, råvaror och avfall men också återvinningsstationer, containrar, uppställning av bilar, husvagnar och båtar.

På ett upplag kan olika material och föremål förvaras. Det kan till exempel vara avfall, sten och krossmaterial, bränsle, skrot, däck, bilar, båtar, husvagnar, släpvagnar, byggnadsmaterial och varor.

Sammanfattning
Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar. Alla upplag och materialgårdar kräver inte bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Det är dock inte alla upplag och materialgårdar som kräver bygglov, vissa kriterier måste vara uppfyllda. Dessutom finns vissa undantag från lovplikten.

Oavsett om upplaget eller materialgården kräver bygglov eller inte ska de krav som finns i lagen uppfyllas. Upplaget får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Vid bedömningen om ett upplag eller en materialgård kräver bygglov ska följande faktorer vägas in:

 • förvaringen är utomhus
 • det fungerar självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen
 • varaktigheten
 • omfattningen

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov för upplag och materialgårdar. För en- och tvåbostadshus kräver inte säsongsuppställning av 1–2 fritidsbåtar, husvagnar och husbilar bygglov.

Det finns även undantag från lovplikten för containrar inom ett industriområde. Det krävs inte heller bygglov för ett upplag eller en materialgård om det omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan eller järnvägsplan.

Källa: Bygglov för upplag och materialgårdar - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett uterum är en mindre och enklare tillbyggnad vars väggar och tak ofta helt eller delvis består av glas.

Sammanfattning
Du behöver bygglov för att bygga till ett uterum då det är en tillbyggnad. Om du ska glasa in en befintlig altan eller utrymme under skärmtak behöver du också bygglov då det är en fasadändring. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten.

Du behöver normalt sett ansöka om bygglov för uterum om du ska:

 • göra en tillbyggnad i form av ett uterum
 • sätta upp väggar eller glasa in under ett befintligt skärmtak som har uppförts med stöd av ett beslut om bygglov
 • sätta upp väggar eller glasa in under ett befintligt skärmtak som har uppförts som ett bygglovsbefriat skärmtak.

Du får uppföra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus som är högst 15 kvadratmeter bruttoarea enligt de så kallade attefallsreglerna utan att söka bygglov, men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked

Källa: Tillbyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inglasning av uterum och balkonger - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du väsentligt ändrar din avlopps- eller dricksvattenlösning så krävs det en anmälan. Exempelvis om du tidigare haft enskilt avlopp och ansluter till det kommunala ledningsnätet. Då behöver då göra en anmälan till oss på bygglovenheten samt till tekniska förvaltningen. Du får inte påbörja arbetet innan du fått ett startbesked från oss och inte ta anläggningen i bruk förrän du fått ett slutbesked.

Källa: Anmälan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked vid installation- eller väsentlig ändring av befintligt ventilationssystem. Om byggnadens yttre utseende påverkas behöver du bygglov.

En väsentlig ändring kan exempelvis vara installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

Om ventilationen innebär att aggregat, ventilationskanaler eller annan anordning monteras utvändigt kan det bedömas som en ändring av byggnadens yttre utseende. Då behöver du bygglov.

Du får inte påbörja arbetet innan du fått ett startbesked från oss och inte ta anläggningen i bruk förrän du fått ett slutbesked.

Källa: Anmälan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning
Det krävs bygglov för en varaktig uppställning av en villavagn eftersom den då klassas om en byggnad. Även om den har hjul och är flyttbar är den varaktigt placerad på en och samma plats och är därmed en byggnad.

Källa: Nybyggnad - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett vindkraftverk är ett kraftverk för omvandling av vindenergi till elektrisk energi.

Sammanfattning
Bygglov krävs för uppförande, flyttning eller väsentlig ändring av vindkraftverk som uppfyller minst ett av följande kriterier:

 • är högre än 20 meter över markytan,
 • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
 • monteras fast på en byggnad, eller
 • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Om ett vindkraftverk kräver tillstånd enligt miljöbalken och ett sådant tillstånd finns krävs det inte något bygglov för vindkraftverket. För vindkraftverk som inte kräver lov krävs det en anmälan vid nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk. Detta gäller även för vindkraftverk som kräver tillstånd enligt miljöbalken eller är undantagna från lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Källa: Vindkraftverk - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inreda tidigare oinredd vinds-/övervåning i ett 1½- eller 2-planshus för samma bostads räkning

Sammanfattning
Det krävs inte bygglov för att inreda vind/övervåning i ett enbostadshus. Det kan krävas bygglov om nya fönster ska tas upp och eventuellt anmälan och konstruktion, vatten, avlopp eller ventilation väsentligt ändras. Finns alla installationer förberedda krävs ingen anmälan.

Ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Det krävs inte några byggnadstekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt PBL.

Sammanfattning
Exempel på ändringar som kräver bygglov:

 • förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • butik till restaurang eller pizzeria
 • industrilokal till detaljhandel
 • bostad till hotell eller kontor
 • kontor till butik, hotell eller verkstad
 • lager till stormarknad
 • garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet
 • lokal för verksamhet till soprum
 • restaurang till kontor
 • samlingslokal, till exempel biograf, till kontor eller butik
 • sporthall till försäljningslokal eller butik
 • kontor till vandrarhem

Exempel på ändringar som inte kräver bygglov:

 • del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • kök till duschrum
 • bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement
 • bostad till hotell med färre än fem rum eller nio platser
 • butik till frisersalong
 • kontor till läkarmottagning. Gäller läkarmottagningar som inte har intagning
 • sommarstuga till helårsbostad

Källa: Ändrad användning - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav vid ändring av byggnader - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ändrar planlösningen om du river, flyttar väggar eller ändrar rumsindelningen. Vid ändring av planlösning påverkas ofta men inte alltid bärande konstruktion, brandskydd, ventilation och/eller vatten- och avloppssystem.

Sammanfattning
Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om ändringen avsevärt påverkar byggnadens planlösning. Det innebär att du river, flyttar väggar eller ändrar rumsindelningen som även påverkar t.ex. bärande konstruktion, brandskydd, ventilation och/eller vatten- och avloppssystem..

Om du är osäker på hur en planerad ändring av byggnadens planlösning påverkar till exempel bärande konstruktion eller brandskydd ska du kontakta en konsult inom området.

Oavsett om åtgärden medför anmälningsplikt eller inte behöver arbetet utföras så att de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Källa: Anmälan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024