Översiktsplan och detaljplaner

Sjöbo kommun ansvarar för frågor gällande mark- och vattenanvändning inom kommunen. Strategienheten i Sjöbo arbetar bland annat med att ta fram planer och program för att tillgodose såväl enskilda- som samhällsintressen.

Strategienheten arbetar dels med konkreta planeringsprojekt så som till exempel detaljplaner och dels med att ta fram program för en långsiktig utveckling av kommunen, som översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och bostadsförsörjningsprogram.

Dessutom arbetar vi med hållbarhetsfrågor, strategiska miljöfrågor samt engagerar oss aktivt i utformningen av platser som vänder sig till allmänheten och i kommunens EU-projekt.

Just nu pågår arbetet med att ta fram både en ny kommuntäckande översiktsplan och lokala miljömål för Sjöbo kommun. Två parallella processer där vi identifierat barn och unga som en viktig målgrupp. Här kan du läsa rapporten Ung i Sjöbo (PDF-dokument, 2,6 MB) där samtliga 9:or på Sjöbos skolor fick möjlighet till ett samtal om att vara ung i Sjöbo kommun.

Som samtalsunderlag användes en sammanfattning av ett skolarbete från när eleverna gick i 8:an, där de föreställde sig hur Sjöbo skulle kunna vara år 2040. I smågrupper pratade vi om hur det faktiskt är att vara ung i Sjöbo kommun, om vad som är bra och dåligt, om vad som finns och vad som saknas, och om vad som skulle kunna vara annorlunda.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Sidan publicerad av: Angela Håkansson
Bygga, bo och miljö