Kor i en hage

Djurhållning som har anmälnings- och tillståndsplikt

En del verksamheter kräver en anmälan eller ett tillstånd enligt Miljöbalken för att få bedrivas.

Anmälnings- och tillståndsplikten utgår från Miljöbalken och verksamheterna prövas utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter. Anmälnings- och tillståndsplikten är helt separerad från och ska inte förväxlas med förprövning av djurstallar, vilken utgår från djurskyddsaspekter.

C-verksamhet kräver anmälan

Djurhållare med mer än 100 djurenheter, men högst 200 djurenheter (400 djurenheter för nöt, häst och mink), är en så kallad C-verksamhet och måste anmäla sin verksamhet till Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska vara skriftlig och kompletta anmälningshandlingar ska ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas.

Vid närhet till grannar och skyddade områden ska anmälan ibland även innehålla en enklare form av Miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Verksamhet på flera gårdar

Om en verksamhet är fördelad på flera gårdar, men det totala djurantalet överskrider 100 djurenheter, krävs det anmälan för hela verksamheten om det finns utbyte av till exempel djur, foder och/eller gödsel mellan gårdarna. Kontakta miljöenheten i god tid för att höra vad som gäller för just din verksamhet.

Så anmäler du:
Anmälan C-verksamhet lantbruk

B-verksamhet kräver tillstånd

Om man har mer än 400 djurenheter nötdjur, hästar eller minkar krävs istället tillstånd för verksamheten. Tillstånd krävs också om man har mer än 40 000 platser för fjäderfän, mer än 2 000 platser för slaktsvin och/eller obetäckta gyltor samt om man har mer än 750 platser för suggor och/eller betäckta gyltor. Dessa verksamheter klassas som så kallade B-verksamheter och tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Djurhållning inom detaljplanerat område

Inom område med detaljplan i Sjöbo kommun gäller förbud att utan särskilt tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm

Observera att höns och tupp inte räknas som sällskapsdjur!

Så ansöker du:
Blankett för att ansöka om djurhållning inom detaljplanerat område

Ansökan görs hos Samhällsbyggnadsnämnden. Tillstånd ska sökas i god tid innan djurhållningen ska starta.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö