Natur- och vattenvård

I Skåne, och i Sjöbo kommun, finns en artrikedom av djur, växter och svampar som saknar motsvarighet på annat håll i Sverige.

Skydda, bevara och utveckla

Det varierade landskapet med lövskogsklädda åsar, betesmarker, sjöar och vattendrag är en av kommunens största och viktigaste resurser; både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. År 2016 antogs Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet - ett viktigt steg för att skydda, bevara och utveckla vår unika natur.
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet Öppnas i nytt fönster.

Gemensamma projekt

Det drivs flera olika projekt tillsammans med grannkommuner och andra aktörer för att skydda, bevara och utveckla gröna och blåa naturmiljöer.
Djur och natur i Skåne, mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storkriket karaktäriseras av området Vombsjösänkan – som är en grön famn bortom stadens brus. Härifrån kommer vårt vatten och vår mat. Här kan vi andas lite djupare och med öppna ögon se på livets rikedom. Här växer kreativitet och kunskap på en plats med stort tidsdjup som erbjuder ett sammanhang och förståelse för vår egen tid och hur vi ska förvalta framtiden hållbart. Här känns det lite mer att leva, bo och verka.

Biosfärområdet Storkriket

Jättelokan är en invasiv art som snabbt sprider sig och konkurrerar ut annan vegetation. Växten trivs i fuktig mark och sprider gärna sina fröer via vattendrag. Kommunerna behöver få en överblick
över jättelokans utbredning och har gjort en inventering längs Verkeån under hösten 2021 och kommer göra en inventering längs Tommarpsån, Fyleån/Nybroån och Vollsjöån under 2022.

Inventering av jätteloka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utgör en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda, som har intresse i vården och nyttjandet av vattensystemen.

Nybro-, Kabusa- och Tygeåns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med Kävlingeåns vattenråd är att samla arbetet med vattenvård och vattenkontroll i en organisation. Vattenrådet ska också svara upp mot de lokala behov som finns inom den svenska vattenförvaltningen och i detta kunna fungera som samråds- och remissorgan gentemot vattenmyndigheten.

Kävlingeåns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restaurering av Björkas gamla översilningssystem ger bättre vatten, fler djur och räddar en kulturmiljö.

60 hektar ska återgå till att vara översilningsområde. Vattnet ska ledas ut för att ge bättre skörd och bete samtidigt som flora och fauna gynnas.

Syftet med åtgärderna är främst att återskapa en del av en kulturhistoriskt intressant anläggning och att genom vattenvård bidra till bättre vattenkvalitet nedströms. Dessutom gynnas den biologiska mångfalden i området både på ängarna och i de nyskapade vattenmiljöerna.

Genom projektet ska bland annat den gamla bevattningskanalen restaureras och vatten ledas till delar av det tidigare översilningsområdet. Tretton nya småvatten eller dammar med grunda vattenspeglar samt blöta till fuktiga ängs- och betesmarker ska nyskapas eller utvidgas.

I dammarna är det flera olika groddjur som ska gynnas, bland annat den hotade strandpaddan. Dammarna är fria från fiskar som annars äter grodyngel.

Tjockskalig målarmussla indikator

I Sjöbo finns flera vatten som är utpekade av Länsstyrelsen som nationellt värdefulla. Vattendragen går ut i Kävlingeån. Vattendragen är Björkaån, Vollsjöån, Tolångaån och Åsumsån.

I de här vattendragen finns det förutsättningar för den tjockskaliga målarmusslan. För att inte störa musslornas livsmiljö måste man vara extremt försiktig när man gör åtgärder i vattnet. Där målarmusslan trivs är vattnet bra. De områdena ska man vara mycket rädd om. Målarmusslan fungerar som en indikator på rent vatten.

Samarbete över gränserna

Fyra markägare; Övedskloster, Malmö stad, Göran Lewin och Curt Harrysson har sökt och fått tillstånd till översilningsprojektet. Övriga närmast berörda parter har inte haft några invändningar utan överenskommelser har kunnat göras. Projektet har initierats och genomförs av Kävlingeåns vattenråd med Sjöbo kommun som beställare. Uppdraget att projektera och genomföra projektet har Ekologgruppen i Landskrona fått.

Projektet startade egentligen redan 2009 med kontroll av gamla vattendomar, provtagning av vattnet, brunnar och samråd med alla berörda. Projektet kostar 7,7 miljoner kronor och 6,9 miljoner har sökts och beviljats från Landsbygdsprogrammets miljömedel.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2023