Driva livsmedelsanläggning

Om du har planer på att starta verksamhet där du hanterar eller säljer livsmedel ska du ta kontakt med miljöenheten i ett tidigt stadium. I stort sett samtliga verksamheter där livsmedel på något sätt är inblandat kräver registrering hos samhällsbyggnadsnämnden. I vissa fall krävs godkännande från Livsmedelsverket eller anmälan till länsstyrelsen.

Miljöenheten ger råd och information om vad som gäller för just din verksamhet. Det går bra att kontakta oss redan då du ska utse en lämplig lokal för din verksamhet. För att kunna bedöma vilka krav och regler som gäller för just din verksamhet är det bra om du har klart för dig vilket sortiment du vill erbjuda. Likaså är en skiss på tänkt lokal bra att ha som diskussionsunderlag vid planering av lokalens utformning.

Anmälan, registrering och kontrollavgift

Anmälan om registrering görs till samhällsbyggnadsnämnden minst två veckor innan verksamheten påbörjas. Detta görs via en E-tjänst som nås genom att klicka på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning under rubriken relaterade tjänster längst ner på denna sida. Den nås också via Självserviceportalen på hemsidans startsida under ruriken livsmedel.

Från och med 2024-01-01 gäller ett nytt system för kontrollavgifter. Man får efter miljöenhetens riksklassning ett besked om antalet kontroller under en femårsperiod. Det finns riktvärden för hur många timmar en kontroll motsvarar. Debitering sker efter utförd kontroll varvid de årliga avgifterna upphör. Inför miljöenhetens riskklassning ska man fylla i e-tjänsten "Lämna uppgifter för klassning av livsmedelverksamhet" som ni hittar under relaterade länkar nedan. Här kan du läsa mer om det nya systemet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avser du att under ett enstaka tillfälle eller under kortare period att hantera eller försälja livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelsanläggning finns det möjlighet att få en tidsbegränsad registrering.

För att erhålla ett registreringsbevis så ska du lämna in anmälan i god tid innan försäljningstillfället till Samhällsbyggnadsnämnden.

Livsmedelshantering på marknad

Livsmedelsverksamhet under marknaden i Sjöbo ska, i första hand, registreras av miljönämnden i företagarens hemkommun. Det gäller både marknadsstånd och vagnar. Ta kontakt med miljönämnden i aktuell kommun i god tid! Registreringsintyget ska kunna uppvisas för miljöenhetens kontrollanter under marknaden.

Samhällsbyggnadsnämndens befogenheter

Om en anmälan inte är komplett begär samhällsbyggnadsnämnden kompletterande uppgifter. Om de inte inkommer avslås begäran om registrering.

Om verksamheten skulle starta utan att anmälan om registrering gjorts har samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att utfärda förbud mot fortsatt verksamhet. Förbudet kan förenas med vite (avgift).

När en konsument ska bilda sig en uppfattning om en varas kvalitet, är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt är detta för allergiker, som måste kunna lita på uppgifterna om vad en matvara innehåller.

Det är du som företagare som ansvarar för att de varor du säljer är korrekt märkta. Även varor som du själv tillverkat och förpackat, till exempel ett konditori som säljer kex färdigförpackade i påsar, ska vara märkta.

Obligatoriska uppgifter som ska finnas på förpackade livsmedel är:

 • Varans beteckning
 • Ingrediensförteckning
 • Nettokvantitet
 • Datummärkning
 • Speciella anvisningar för förvaring eller användning
 • Namn eller firmanamn, adress, telefonnummer

Observera att märkningen ska tydlig och på svenska.

Det finns undantag och livsmedelsslag som har specialregler.

Regler om livsmedelsinformation, inklusive märkning, finns i förordning (EU) nr 1169/2011, den så kallade informationsförordningen.

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. En god och genomtänkt egenkontroll innebär att du minskar riskerna för kunders hälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i din restaurang eller livsmedelsbutik.

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att se till att du har ett fullständigt och väl fungerande system för egenkontroll. Enligt svensk livsmedelslagstiftning måste du ha ett system för egenkontroll.

Egenkontrollen

Syftet med egenkontrollen är både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redlighet. Egenkontrollen ska baseras på principerna i HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, eller riskanalys och kritiska styrpunkter). Följer du inte lagen riskerar du att föreläggas med vite.

Upprätta egenkontroll

Vid upprättande av egenkontroll för din verksamhet kan det vara bra att ta hjälp av branschriktlinjer. Om du vill ha hjälp med din egenkontroll kan du vända dig till någon konsult inom området eller ta hjälp av de branschorganisationer som finns inom olika områden.

I ditt system för egenkontroll ska följande ingå:

 • Uppgifter om företaget och en verksamhetsbeskrivning.
 • Beskrivning av de rutiner som är en grundförutsättning för din verksamhet.
 • Ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet - från inköp till servering/försäljning.
 • En faroanalys där du kartlägger riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning. Du måste också bestämma de kritiska styrpunkterna, det vill säga de steg i din hantering som måste vara under kontroll för att din mat ska vara säker att äta.

Viktigt med dokumentation

Skaffa en pärm med register för ditt system för egenkontroll. I pärmen ska dina skriftliga rutiner finnas. Här ska du också spara dokumentationen av kontroller (journal för egenkontroll) och beskrivning av hur du hanterat eventuella problem (avvikelser och korrigerande åtgärder). Spara dokumentationen i minst två år och var beredd att visa upp den vid kontroll av Miljöenheten.

Som livsmedelsföretag räknas alla företag eller organisationer som på något sätt producerar, hanterar eller säljer livsmedel. Företaget behöver inte ha något vinstsyfte. Detta innebär bland annat att även föreningar räknas som livsmedelsföretag.

Nästan alla regler inom livsmedelsområdet är utarbetade inom EU, och de gäller också inom hela EU. Det finns regler av många olika slag:

 • EU-förordningar som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning, EUT, och som gäller som svensk lag.
 • Livsmedelslagen och livsmedelsförordningen som publiceras i svensk författningssamling, SFS.
 • Livsmedelsverkets föreskrifter i Livsmedelsverkets författningssamling, LIVSFS (tidigare SLVFS).
 • EU-beslut som i arbetas in i Livsmedelsverkets föreskrifter eller som föreskrifterna hänvisar till.

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att informera kontrollmyndigheten (samhällsbyggnadsnämnden) om att hantering av livsmedel förekommer. Företagen ska därefter antingen registreras eller godkännas. De flesta verksamheter ska registreras, men det finns några som kräver godkännande. Detta görs i så fall av Livsmedelsverket.

Registreringen är knutet till en person (eller företag). Om en lokal byter ägare eller organisationsnummer skall den registreras på nytt.

Inspektion och revision

I förordningarna skiljer man på inspektion och revision. Inspektion är när miljöinspektören kommer oanmäld till en verksamhet och kontrollerar hantering och lokal. Vid revision ska miljöinspektören boka en tid med verksamheten, då ska tyngdpunkten ligga på kontroll av egenkontrollprogrammet.

Om du tänker driva en livsmedelanläggning där du använder dricksvatten från en privat brunn – det vill säga inte kommunal eller allmän anläggning, så kan du behöva registrera din dricksvattentäkt som livsmedelsanläggning. Ska du enbart använda vattnet till rengöring och städning, så går det bra att du gör det utan registrering. Givetvis måste du kontrollera så att vattnets kvalitet är tjänligt genom provtagning.

Ska du däremot på något sätt använda vattnet i tillagning eller för sköljning av grönsaker eller liknande där livsmedel kommer i kontakt med vattnet så ska anläggningen registreras enligt dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2022:12 .

Driver du bed and breakfast, hotell, förskola, skola eller liknande anläggning där du erbjuder dricksvatten från en enskild vattentäkt ska dessa dricksvattenanläggningar också registreras.

Speciell blankett för dricksvattenregistrering finns i vår självserviceportal

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet kan enligt lag behöva betala sanktionsavgifter, eller dömas till fängelse i upp till två år. Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiftens storlek kan för enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5 000 kr upp till 75 000 kr. Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2 500 kr upp till 40 000 kr.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

Distanshandel är försäljning av livsmedel och produkter via andra kanaler än i fysisk butik - t.ex. TV, telefon, postorder eller via internet. Läs mer under relaterade länkar längst ner på denna sida.


Nya regler kring matlådor och engångsmuggar

Från 1 januari 2024 ska konsumenter som köper dryck eller snabbmat kunna välja om de vill bli serverade i återanvändbara muggar och matlådor, eller i engångsförpackning. Det är en åtgärd för att minska förbrukningen av muggar och matlådor som är engångsplastprodukter. Målsättningen är att den ska ha minskat med 50 procent i Sverige till år 2026 jämfört med 2022. Informationsbrev med detaljerad information och länkar finns nedan under rubriken relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024