Oljecisterner

Den som ska installera en cistern med brandfarliga vätskor eller spillolja med en volym större än en kubikmeter ska informera samhällsbyggnadsnämnden senast fyra veckor innan installation. Cisterner som är tagna ur bruk ska vara rengjorda och eventuellt påfyllningsrör ska pluggas eller tas bort.

Observera att samhällsbyggnadsnämnden ska informeras om cisternen ska tas ur bruk senast i samband med att cisternen tas ur bruk.

Installation

Vid installation av en oljecistern ska en installationskontroll utföras av en firma som är ackrediterad för kontroll av cisterner. Kontakta Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF) för mer information gällande tillstånd för brandfarlig vara.

Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En cistern ska alltid placeras på hårt underlag, vara upphöjd och vara besiktningsbar. Sekundärt skydd (till exempel invallning) kan krävas av miljöskäl om det behövs för att skydda grund- eller ytvatten. Invallningen ska rymma minst cisternens volym eller vid invallning av flera cisterner, den största cisternens volym +10 % av summan av övriga behållares volym.

Besiktning

Cisterner och ledningar ska besiktigas enligt MSB:s föreskrifter. Inom vattenskyddsområden (se nedan) ska sekundära skydd besiktigas enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Besiktningen ska utföras av ackrediterat företag och kopia av besiktningsprotokollet ska hållas tillgängligt för samhällsbyggnadsnämnden.

Inom skyddsområde för vattentäkt

Placeras cisternen inom skyddsområde för allmän vattentäkt, (kommunal eller privat anläggning som förser många hushåll med vatten) gäller hårdare regler - som att cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Inom vattenskyddsområde ska samhällsbyggnadsnämnden informeras vid hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Informationsplikten gäller även för den som inom ett och samma vattenskyddsområde under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod avser att hantera mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2022