Värmepumpar

För att installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten och grundvatten. Det behövs det tillstånd enligt gällande miljölagstiftning och Sjöbo kommuns lokala föreskrifter. Det krävs däremot inte tillstånd för att installera luftvärmepumpar.

En värmepump används för att utvinna värmeenergi ur övre markskikt, grundvatten, ytvatten eller berggrund och föras vidare till ett köldmedium som värmer hus och vatten. I en mark- och vattenvärmeanläggning används flytande kemikalier och vid läckage finns det risk för att grund- eller ytvatten förorenas. Läckage ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Natur- kultur- och strandskydd

Om en värmepump är planerad inom strandskyddsområde kan det krävas dispens från strandskyddet. Vanligast är dock att det görs ett enkelt samråd.

Om du planerar att inrätta en värmeanläggning inom område med natur och kulturvärden, till exempel Natura 2000, naturreservat, fornlämning med mera måste du kontakta Länsstyrelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024