Anslutningsfrågor

Vem har möjlighet att ansluta? Hur går det till? Vad kostar det? Vad är ett verksamhetsområde? Här reder vi ut begreppen åt dig.

Vem har möjlighet att ansluta?

Ligger en fastighet inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten eller dagvatten är anslutning möjlig och va-enheten är skyldig att upprätta förbindelsepunkt för respektive tjänst.
Fastighetsägaren i ett nyupprättat verksamhetsområde är skyldig att betala anslutningsavgiften för vatten- och avloppstjänsterna oavsett om anslutning sker eller ej.

Kommunen har ingen skyldighet att upprätta förbindelsepunkt utanför verksamhetsområdena.
Ligger fastigheten mindre än 250 m utanför kan anslutning ändå vara möjlig.  Det är va-enheten som bedömer möjligheten till anslutning och tar hänsyn till avstånd från befintligt nät, vattentryck i ledningsnätet, omsättning, dimension på befintligt ledningsnät, topografi och andra möjliga hinder.

Om det är möjligt att ansluta utanför ett verksamhetsområde måste ett va-avtal upprättas mellan fastighetsägare och va-enheten, där förhållandet mellan huvudman (kommunen) och fastighetsägare regleras.

Du ska lämna in en ansökan om anslutning till kommunal va-anläggning till va-enheten. Tänk på att ange ansvarig VVS-entreprenör.

Du ska också lämna in en anmälan till bygglovenheten.

En VA-ritning i form av en situationsplan över din fastighet med plushöjder och lutningar utritade ska bifogas. När du har skickat in allt detta får du ett startbesked som gäller i två år.

Mer information om anmälan finns hos kommunens bygglovenhet.

Anslutningsavgiften är olika beroende på vilken slags fastighet som ska anslutas; en vanlig villa, ett flerbostadshus, en industri eller annan verksamhet.
Oavsett om fastigheten ligger inom eller utom verksamhetsområde är anslutningsavgiften densamma.

I anslutningsavgiften ingår att kommunen upprättar en förbindelsepunkt vid fastighetsgräns och sätter upp en vattenmätare. Arbeten på tomtmark och uppsättning av vattenmätarkonsol utför den entreprenör som fastighetsägaren har anlitat. 

Vill du veta vad det kostar att ansluta din fastighet kontaktar du tekniska förvaltningen via teknik@sjobo.se


  1. Kontakta en entreprenör.
  2. Lämna in blanketterna för ansökan om anslutning samt bygganmälan till respektive avdelning. Tänk på att du inte får börja på arbetet innan du fått din ansökan beviljad och att du fått ett startbesked.
  3. Betala anslutningsavgiften (faktura kommer från kommunen).
  4. Kommunen upprättar förbindelsepunkt där du ska ansluta.
  5. Din anlitade entreprenör utför allt arbete inom tomtmark, det vill säga från anslutningen till kommunens ledningsnät vid fastighetsgräns till vattenmätaren inne i huset. Vattenledning ska provtryckas och vattenmätarkonsol (190 mm) ska sättas upp.
  6. När anslutning är klar ska du meddela kundtjänst.
  7. Du blir kontaktad av oss för att boka en tid när vi kan komma och sätta upp din vattenmätare.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2023