Vattenkvalitet

I Sjöbo kommun finns det åtta kommunala vattenverk som förser invånarna med vatten. I två områden sker vattenförsörjningen genom samarbete med grannkommuner. De olika vattenverken har olika vattenkvalitet.

I Sjöbo kommun finns det åtta kommunala vattenverk. De olika vattenverken har olika vattenkvalitet. Därför varierar vattenkvalitén beroende på var du bor. I bilaga nedan kan du se varifrån ditt vatten kommer där du bor.

Det största vattenverket i kommunen är Sjöbo vattenverk. Därifrån når vatten ut till stora delar av kommunen med hjälp av två tryckstegringsstationer och ett stort ledningsnät. De mindre vattenverken förser vissa byar med vatten. I vissa områden är vattnet i kranarna en blandning av vatten från två vattenverk. Det beror oftast på att det mindre vattenverket inte räcker helt till och att vattenreservoaren behöver påfyllning från ett större vattenverk, men det kan även bero på tryckförhållanden i ledningsnäten eller behov av omsättning av dricksvattnet. Knickarp får sitt vatten från Nedraby vattenverk i Ystad kommun, medan Hemmestorp får sitt vatten från Vombverket, Sydvatten.

Alla Sjöbos vattenverk tar vatten från grundvattnet i marken. Knickarp får vatten från Ystad, även det från grundvatten. Hemmestorp får vatten från Sydvatten och Vombverket som har konstgjort grundvatten, dvs vatten från Vombsjön infiltreras ner i marken och tas upp som grundvatten.

Olika markförhållanden gör att vattnets sammansättning varierar mellan vattenverken. Vattenkvalitén på grundvattnet i kommunen är mycket god och därför behövs inga eller endast få reningssteg på våra vattenverk. Samtliga vattenverk är försedda med UV-ljus som säkerställer att dricksvattnet är fritt från mikroorganismer som bakterier och virus.

Dricksvatten är ett livsmedel och följer livsmedelslagstiftningen. VA-enheten utför regelbundna provtagningar på både grundvatten, utgående dricksvatten från vattenverket och hemma hos abonnenter. Det tas både mikrobiologiska prover och kemiska prover på vattnet.

De mest efterfrågade proverna visas i bilaga nedan. För mer detaljerad information om vattenkvalitén kontakta VA-enheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021