Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan till exempel vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som tinnitus.

Buller definieras som allt oönskat ljud. Cirka 20 procent av befolkningen störs av någon form av buller (Miljöhälsorapport 2001, SOS 2001-111-1). De flesta personer som störs av buller bor i tätorter och klagomål på dålig ljudisolering är ett välkänt problem.

Vid bedömning av buller i fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus. Riktvärdet för den ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga störningar som till exempel en fläkt. Riktvärdet för maximalt buller 45 dBA avser kortvarigt högt ljud som slagljud. Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande. Mätningar av buller ska utföras enligt svensk standard. Socialstyrelsens allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller. I de fall där miljöenheten bedömer det nödvändigt kan en mer omfattande mätning (tersbandsmätning) behöva utföras.

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning om buller från industrier. Mätningen sker utomhus till exempel vid den klagandens fasad eller tomtgräns. Finns tillståndsbeslut eller godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- eller gränsvärden för buller, tillämpas dessa. Värden inom parantes i tabellen gäller vid befintlig situation, de utan gäller vid en nyetablering, i det fall värde inom parantes saknas gäller presenterat värde för såväl befintlig situation som nyetablering.

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning om buller från industrier. Mätningen sker utomhus till exempel vid den klagandens fasad eller tomtgräns. Finns tillståndsbeslut eller godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- eller gränsvärden för buller, tillämpas dessa. Värden inom parantes i tabellen gäller vid befintlig situation, de utan gäller vid en nyetablering, i det fall värde inom parantes saknas gäller presenterat värde för såväl befintlig situation som nyetablering.

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA

Områdesanvändning


Ekvivalent ljudnivå i dBA


Högsta ljudnivå i dBA


Dag

kl 07-18

Kväll

kl 18-22, samt lör- sön- och helgdag
kl 07-18

Natt

kl 22-07

Momentana ljud nattetid kl 22-07

Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt vårdbyggnader[1]

50


45


40


55


Utbildningslokaler[2]

50

50

50


Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor[3]

40

35

35

50

1] För vårdlokaler bör riktvärdet tillämpas då verksamhet pågår. [2] Med utbildningslokaler avses även lokaler för förskoleverksamhet och liknande inklusive skol- och förskolegårdar. Riktvärdet bör tillämpas då verksamhet pågår. [3] Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv

Mätning
Mätningar ska alltid ske av ackrediterade eller auktoriserade akustikkonsulter, som ska använda kalibrerade instrument och mäta efter de svenska standarder som finns.

Vad gör jag om jag störs av buller?
Ta kontakt med källan till bullret. Om det till exempel är en granne som spelar hög musik - prata med din granne.
Ta kontakt med din fastighetsägare om du är hyresgäst.
Om inget av ovanstående fungerar - ta kontakt med oss på miljöenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2019
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson
Bygga, bo och miljö