Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Mögel kan börja växa inomhus där det finns tillgång till fukt, syre och näring (till exempel trä, smuts och damm). De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv eller otillräcklig ventilation.

När fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa. Dessutom kan fuktskador leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial. Detta ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. De här faktorerna kan ge hälsoproblem som till exempel luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner. Riskerna med fukt- och mögelskador är inte helt klarlagda. Personer som har allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor, får i högre grad än andra besvär av att vistas i fukt- och mögelskadade miljöer. Barn och ungdomar är också extra känsliga.


  • Mikroorganismer eller mikrobiell lukt misstänks spridas från byggnadskonstruktionen eller från exempelvis källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas ofta.
  • Fuktskador som inte åtgärdas kan innebära en risk för att mikroorganismer ges möjlighet att växa.
  • Fuktskador som har åtgärdats bristfälligt, till exempel vid uttorkning och byte av angripet material. Synliga fuktskador och fuktfläckar, synlig mikrobiell tillväxt
  • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter
  • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en temperatur av cirka -5°C eller lägre
  • Om fukttillskottet inomhus, under vinterförhållanden, regelmässigt överstiger 3 g/m3 luft, eller om luftfuktighetens medelvärde överstiger 7 g vatten/kg torr luft under en längre period under eldningssäsongen, vilket motsvarar cirka 45 procent relativ luftfuktighet vid 21°C.

Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på undersökningar vid misstanke om mikroorganismer på svåråtkomliga ytor eller i byggnadskonstruktionen, och om en okulär besiktning inte ger ett tillräckligt underlag för att bedöma om det finns en risk för olägenhet för människors hälsa. Ibland kan även provtagning vara motiverat för att bekräfta förekomsten av fukt eller mikroorganismer. Prover kan även behövas för att konstatera en skadas omfattning. Undersökningar kan behöva göras för att lokalisera källan till mikrobiell lukt och för att utreda orsaken till lukten.

Saneringsarbete bör ske fackmässigt av ett saneringsföretag. Innan en byggnad saneras eller åtgärdas ska fastighetsägaren eller den som ansvarar för åtgärderna försäkra sig om att arbetet bedrivs så att inte olägenheter uppkommer.

 

Om du misstänker att du har fukt- eller mögelskador i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda fukt- och mögelskador. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till miljöenheten som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö