Så går det till

Hur går en bygglovsprocess till? Vad är ett förhandsbesked? Behöver jag ha en kontrollansvarig? Här förklarar vi processen.

Att söka bygglov är något som du kanske gör i din yrkesroll eller bara en gång i livet. Vem du än är kan du här i lugn och ro ta reda på vad som gäller.

Bygglovsprocessen Öppnas i nytt fönster.

Det finns vissa åtgärder som du får göra utan att först ansöka om bygglov. Men ibland krävs det att du istället gör en anmälan.

Anmälan Öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig krävs för alla åtgärder som kräver lov- eller anmälan. Det finns dock en hel del undantag. Här kan du läsa mer om dessa.

Kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster.

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de kontroller som du behöver genomföra i ditt byggprojekt för att uppfylla samhällets krav enligt PBL. Genom att kontrollera moment som kan få allvarliga följder eller är kostsamma att åtgärda om de genomförs fel, kan du förebygga att fel, brister och skador uppstår under eller efter byggtiden.

Kontrollplanen beskriver vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vad de ska kontrolleras mot. Det är du som byggherre som ansvarar för att upprätta ett förslag till kontrollplan. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig ska denna bistå dig i detta arbete. För att ta fram relevanta risker och bland dessa göra ett urval av kontrollpunkter använder du dina projektörer och entreprenörer, som är de som har störst kunskap om ditt projekt.

I enklare ärenden där vi kan lämna startbesked samtidigt som bygglov så behöver vi ha in förslag till kontrollplan samtidigt som du skickar in din ansökan eller anmälan. I övriga ärenden behöver vi har ditt förslag till kontrollplan i god tid innan det tekniska samrådet.

Boverket har tagit fram en hjälp för att ta fram en kontrollplan, använd gärna den för att skräddarsy din egen kontrollplan för ditt projekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan du ansöka om ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Förhandsbesked Öppnas i nytt fönster.

Hur ska en ritning se ut egentligen? Här hittar du exempel på ritningar för olika åtgärder.

Exempelritningar Öppnas i nytt fönster.

Den byggda och anlagda miljön ska vara tillgänglig och användbar för personer med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighetsarbetet pågår ständigt för att förbättra den inre och yttre miljön för alla i kommunen. Här kan du få rådgivning.

Tillgänglighet och användbarhet Öppnas i nytt fönster.

Planerar du att utföra en åtgärd som endast ska pågå under en begränsad tid? Då kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov.

Tidsbegränsat bygglov Öppnas i nytt fönster.

Du kan se gällande detaljplaner för Sjöbo kommun direkt i vår webbaserade karttjänst. Genom att klicka på ett planområde i kartan får du upp ett fönster med mer information om detaljplanen, samt länkar till planens antagandehandlingar och plankarta.

Detaljplaner i Sjöbo kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse får man ibland utföra vissa kompletterade åtgärder utan att ansöka om bygglov.

Bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse Öppnas i nytt fönster.

Här hittar du avgifter för bygglov och anmälan, samt planavgifter. Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats år 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner.

Avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024