Hästar i en hage

Hästar och hästgårdar

Inom Sjöbo kommun finns ett stort antal hästgårdar och intresset för att hålla hästar tycks bara öka.

I tätbefolkade områden kan dock hästhållning leda till konflikter med boende i omgivningen. Det finns människor som är allergiska mot hästar och hästhållningen kan ge upphov till olägenheter i form av lukt, gödselhantering och flugor. Det är därför viktigt att det finns områden utanför de större städerna som kan erbjuda en miljö fri från hästallergen och liknande. Vissa områden bör hållas fria från hästar och andra lantbruksdjur, medan hästhållning kan tillåtas inom andra områden.

Etablering av hästgård

Det finns särskilda riktlinjer för etablering av hästgårdar samt byggande av bostäder i befintliga hästgårdars närhet samt hästfria områden i Sjöbo kommun. Dessa riktlinjer anger skyddsavstånd mellan hästgårdar och bostäder, skolor och liknande objekt vid prövning av PBL-ärenden.

Utöver det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område.

Ta del av riktlinjerna i sin helhet här.

Begravning av häst

Sedan 1 februari 2015 gäller nya regler kring begravning av häst. Tidigare krav på tillstånd från Länsstyrelsen har tagits bort och nergrävningen ska istället ske enligt anvisningar från kommunen. Bestämning av plats sker i samråd med handläggare på miljöenheten. Kontakta därför miljöenheten för att komma överrens om en lämplig plats.

Följande hänsyn ska tas vid bestämning av plats:

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmsta bostad, vattentäkt (inklusive enskilda brunnar), vattendrag, sjö eller annan vattensamling ska vara minst 200 meter.
  • Nedgrävning ska ske på den fastighet/anläggning där djurhållningen bedrivits. Om nergrävning ska ske på någon annans mark krävs handelsdokument.
    Läs mer om detta i Jordbruksverkets information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Nergrävning får inte ske inom område med detaljplan eller samlad bebyggelse.
  • Nergrävning får inte ske inom område med Natura-2000, naturreservat, vattenskyddsområde, område med nationellt eller regionalt särskilt värderfulla vatten eller andra områden med liknade skydd.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenytan under året ska vara minst en meter.
  • Graven ska täckas av minst 1,5 meter jord för att något djur inte ska kunna gräva upp graven. Om det finns problem med rovdjur i området kan det krävas större djup eller andra åtgärder för att förhindra att graven grävs upp. Tänk också på att jorden sjunker ihop och att täckningen därför bör ske så att det bildas en svag ås.
    Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.

Den som ansvarar för nergrävningen ska föra register över vad som grävts ner, datum för nergrävningen samt plats för nergrävningen (karta med platsen markerad). Uppgifterna ska sparas i minst 2 år och kopia på uppgifterna bör skickas till Sjöbo kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 27580 Sjöbo.

Det är alltid den som är ansvarig för nergrävningen som ansvarar för att nergrävningen sker på ett korrekt sätt och att den sker enligt kommunens anvisningar på den enskilda platsen. Nergrävningen får aldrig riskera att innebära skada på miljö och/eller människors hälsa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2020
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson
Bygga, bo och miljö