Kemisk bekämpning

Användning av kemiska bekämpningsmedel ska ske på sådant sätt att människor och deras egendom inte skadas och att kvaliteten hos yt- och grundvatten inte försämras.

Skyddsavstånd

Följande minsta fasta skyddsavstånd krävs alltid vid spridning:

 • 2 meter till diken och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till vattentäkt

För anpassat skyddsavstånd måste sprutföraren ta hänsyn till omgivande fält, vattendrag och dylikt och förhindra att sprutdimma når dit. Faktorer som preparatets egenskaper, dos, väderleksförhållanden (vindriktning, vindstyrka och temperatur), sprututrustning och omgivningens känslighet påverkar skyddsavståndets storlek.

Hjälpreda för anpassat skyddsavstånd är ett bra hjälpmedel för att underlätta bedömningen av hur stort det anpassade skyddsavståndet bör vara vid sprutning med bomspruta. Krav på att använda och följa Hjälpredan finns som ett villkor för många preparat och kan finnas i kontraktsvillkor och miljöledningssystem.

Observera att flera preparat kräver att man ska använda vindreducerande utrustning. Mer info här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sprutjournal

Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är skyldig att föra sprutjournal. Det gäller även vid användning av klass 3 preparat. Följande uppgifter ska alltid framgå av journalen:

 • Skifte
 • Gröda
 • Datum och klockslag (närmaste hel timme)
 • Preparat och dos/ha (enligt preparatets etikett)
 • Eventuell karenstid (inte alla preparat som har karenstid)
 • Vind- och väderleksförhållande (temperatur, vindstyrka och vindriktning)
 • Skyddsavstånd (både fast- och anpassat skyddsavstånd)
 • Påfyllnings-/rengöringsplats
 • Sprutförare
 • Skördedatum (behöver inte finnas i sprutjournalen men ska finnas dokumenterat någonstans i verksamheten)
 • Syfte med behandlingen (ange till exempel svampar, insekter, ogräsbekämpning)

Vid användning av bekämpningsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska förutom ovanstående även uppgifter om förekomsten av blommande vegetation (både gröda och annan vegetation) samt vilka hänsyn som tagits framgå av sprutjournalen.

Andra uppgifter som kan vara bra att notera är utvecklingsstadium på grödan, munstycke och tryck samt bomhöjd.

Inga fält får lämnas tomma i sprutjournalen. Om någon uppgift inte varit aktuell vid det aktuella spruttillfället, ska detta markeras med ett streck i sprutjournalen.

Sprutjournalen ska finnas tillgänglig i verksamheten även om till exempel maskinstation anlitas för att utföra själva arbetet. Sprutjournalen ska sparas i minst tre år.

Funktionstest av spruta

Det är obligatoriskt att funktionstesta sin spruta och sprutan ska även godkännas av Jordbruksverket. För att få sprutan godkänd ska protokollet från funktionstestet skickas till Jordbruksverket. Funktionstestet och godkännandet är giltigt i tre år från funktionstestdatum.

Tillståndsplikt/anmälningsplikt för sprutning inom vissa områden

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom:

 • Vattenskyddsområden
 • Tomtmark för flerfamiljshus
 • Gårdar till skolor och förskolor
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Idrotts- och fritidanläggningar
 • Planerings- eller anläggningsarbeten
 • Vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Ansökan ska vara skriftlig och ha inkommit till miljöenheten i god tid innan bekämpning är planerad. Ansökan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Observera att bekämpning är förbjuden tills dess att verksamheten fått beslut från samhällsbyggnadsnämnden.

Det krävs en anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom:

 • Vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter
 • Banvall
 • Områden som inte omfattas av tillståndplikten och som har en sammanhängande area större än 1 000 m² där allmänheten fritt får färdas (med undantag för åkermark).

Anmälan ska vara skriftlig och ha inkommit senast fyra veckor före den dag då spridningen ska påbörjas. Anmälan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (undantag åkermark), ska informera om spridningen på väl synliga anslag.

Observera att tillstånds- och anmälningsplikten gäller all yrkesmässig användning, det vill säga även klass 3 preparat till exempel ogräsättika. Kontakta miljöenheten för att få mer information kring anslag samt information om hur man ansöker om tillstånd eller gör en anmälan.

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmark eller ängar.

Mer information om lagring och spridning av bekämpningsmedel finns på Säkert växtskydds hemsida.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2020
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson
Bygga, bo och miljö