Miljöenhetens livsmedelskontroll

I Sjöbo är det miljöenheten som kontrollerar att du som företagare följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna. Reglerna för livsmedelshantering är i stort sett gemensamma inom hela EU

Miljöenheten arbetar på flera olika sätt med livsmedelskontroll. Oftast gör vi oanmälda kontrollbesök. Men vi gör också besök där inspektören i förväg bokar in en tid med dig som driver verksamheten. Båda dessa typer av besök ingår i den ordinarie kontrolltid som du betalar en årlig avgift för.

Utöver den ordinarie kontrollen kan det ibland hända att vi behöver följa upp ett klagomål, en anmälan om misstänkt matförgiftning eller brister vid ett tidigare besök. För sådan extra offentlig kontroll tar vi också ut en avgift.

Vid besöken kontrollerar inspektören att verksamheten fungerar på ett bra sätt och att de livsmedel som säljs är säkra att konsumera. Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur och att det är rent och snyggt i lokalerna. Det är alltid ditt ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs.

Inspektion, revision och provtagning
Inspektionen är oanmäld. Vid inspektionen kontrolleras hela eller delar av verksamheten enligt en checklista med förbestämda kontrollpunkter.
Revisionen är föranmäld. Vid revisionen görs en kontroll av hela verksamheten. Därför kontaktar inspektören verksamhetsutövaren en tid före så att verksamhetsutövaren kan avsätta tid för revisionen. Vid revisionen används samma checklista som vid inspektionen.
Miljöenheten tar prov för att kontrollera att livsmedlet som produceras är säkert att äta och att reglerna följs.

Miljöenhetens inspektörer har rätt att få komma in i en livsmedelslokal för att inspektera eller ta prover. Du som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen.

Ibland får våra livsmedelsinspektörer frågor om hur olika problem ska lösas. Oftast finns det flera lösningar och därför får, och kan, vi inte säga i detalj hur du ska göra i din verksamhet. Om du är osäker finns det livsmedelskonsulter att ta hjälp av

Om kontrollen visar att det finns brister som gör att matsäkerheten inte kan garanteras behöver du rätta till detta. Miljöenheten kan exempelvis behöva göra ett återbesök för att se att allt är i sin ordning. Om det är allvarliga eller akuta brister eller om du inte rättar till brister kan det bli aktuellt att besluta om föreläggande, med krav på åtgärder. Föreläggandet kan förenas med vite, vilket betyder att du som företagare kan få betala en avgift om du inte genomför åtgärderna. samhällsbyggnadsnämnden kan också besluta om förbud för delar av eller hela verksamheten. Avgift för extra offentlig kontroll tas ut vid återbesök och övrig handläggningstid som inte ingår i den ordinarie kontrolltiden.

Inspektionsrapporter är offentliga eftersom Miljöenheten är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess. Senaste inspektionsresultaten finns även att läsa på hemsidan, under smileykontroll.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2021
Sidan publicerad av: Anna Lidholm
Bygga, bo och miljö