Hälsoskydd i lokaler

För att främja en hälsosam miljö för alla som bor i Sjöbo kommun är det viktigt att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker. Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna Miljöenheten redan när verksamheten planeras för information om hygien och lokalens inredning.

Hygieniska lokaler och skolverksamhet

Verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till miljöenheten minst sex veckor innan verksamheten startar. Har en verksamhet öppnat utan föregående anmälan ska samhällsbyggnämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Vem behöver anmäla?

  • Verksamheter där man använder stickande eller skärande verktyg, till exempel tatuering, piercing och fotvård.
  • Solarier (strålskyddsmyndighetens föreskrifter)
  • Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, resurscenter.
  • Badanläggningar


Följande verksamheter är inte anmälningspliktiga:

  • Rakning med kniv och hyvel, eftersom avsikten med behandlingen inte är att penetrera huden.
  • Diatermi, eftersom risken för blodsmitta* är minimal då hårsäcken bränns bort.
  • Laserbehandling, eftersom det inte kan medföra risk för blodsmitta.
  • Verksamheter där håltagning (till exempel av öron) enbart sker med sterilt smycke som sitter i en engångskassett och där smycket inte vidrörs med händerna, eftersom risken för blodsmitta är minimal.

* Med blodsmitta menas smittämnen som överförs med blod till en annan persons blod, direkt eller via slemhinna.

Smittämnet kan ge upphov till infektion hos mottagaren. Exempel är hepatit B- och C-virus samt HIV-virus.

Även lokaler för tillfälligt boende (hotell, pensionat, bed and breakfast och liknande) faller under Miljöbalkens lagstiftning, och även om dessa verksamheter inte är anmälningspliktiga så utövar miljöenheten tillsyn på verksamheterna. En del av verksamheterna omfattas också av Livsmedelslagstiftningen och nedan under relaterade länkar finns en information som har utformats kring just vad som gäller för dessa verksamheter.

Kostnad

Kostnad för anmälan om att driva en anmälningspliktig verksamhet baseras på handläggningstid per timme.

Lokalernas utformning och hygien

Det finns krav som gäller lokalernas utformning, samt verksamhetens egenkontroll och hygien. Kraven hittas bland annat i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om "Yrkesmässig hygienisk verksamhet" samt i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och vägledningar. Har fastigheten enskilt vatten eller enskilt avlopp så finns det ytterligare krav som man ska leva upp till.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2019
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson