Köldmedia

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, värmepumpar, luftkonditionerings­anläggningar och i fordon. Det finns många olika typer av köldmedier. Sedan 1 januari 2015 har det skett flera förändringar i lagstiftningen, vilket innebär att den som är operatör (den som innehar eller skaffar en utrustning som innehåller köldmedia och som har det tekniska ansvaret för utrustningen) måste veta vilket köldmedium som utrustningen innehåller.

Tidigare räknades mängden köldmedia i kilogram (kg). Nu ska detta räknas om till s.k. koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Hur många koldioxidekvivalenter ett köldmedium motsvarar beror på vilket köldmedium som finns i anläggningen samt hur mycket köldmedium anläggningen innehåller.

Informationsplikt
Om du skaffar en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du informera samhällsbyggnads­nämnden om detta i god tid innan installationen. Meddela även nämnden om du övertar en sådan anläggning.

Ytterligare information om krav på installation etc. finns på "Allt om f-gas" hemsida, se länk till höger.

Läckagekontroll
Gränsen för läckagekontroll låg tidigare vid 3 kg fyllnadsmängd. Den nya lagstiftningen innebär att utrustning som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras regelbundet. Det gäller följande utrustningar: stationär kylutrustning, stationär luftkonditioneringsutrustning, stationära värmepumpar, stationär brandskyddsutrustning, kylenheter i lastbilar (> 3,5 ton) och släpfordon med kylaggregat, elektriska brytare och organiska rankinecykler.

Följande kontrollintervall gäller:‌

Ton CO2-ekv

Minsta kontrollintervall

Minsta kontrollintervall om läckagevarningssystem finns installerat

≥ 5 – < 50

var 12:e månad

var 24:e månad

≥ 50 – < 500

var 6:e månad

var 12:e månad

≥ 500

var 3:e månad


var 6:e månad

Krav på läckagevarningssystem finns för utrustning som innehåller växthusgaser som motsvarar 500 ton CO2-ekv eller mer.

För att beräkna om gasen som finns i din utrustning kommer upp till gränsvärdet, kan du använda beräkningsverktyget ("Anläggningskollen") på "Allt om f-gas" hemsida, se länk till höger. Du kan även kontakta ditt certifierade kontrollförtetag.

Årlig rapportering
Du som operatör är ansvarig att se till att de årliga rapporterna från utförd läckagekontroll kommer in till tillsynsmyndigheten (kontrollföretagen upprättar bara rapporterna).

Rapportering 2017
För den årliga rapporteringen av 2016 års läckagekontroll (rapportering senast 31 mars 2017) ska rapportering fortfarande ske för anläggningar som sammanlagt innehåller 10 kg köldmedia eller mer (observera att här är det fortfarande kilo och inte koldioxidekvivalenter).

Rapportering 2018
För den årliga rapporteringen av 2017 års läckagekontroll (rapportering senast 31 mars 2018) ska rapportering ske för anläggningar som sammanlagt innehåller 14 ton CO2-ekv eller mer.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018
Sidan publicerad av: Anna Lidholm