Dagvatten

Vi har allt fler hårdgjorda ytor i samhället, vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp. Under naturliga förhållanden tränger större delen av vattnet ner i marken innan det slutligen når våra vattendrag. Vid hårdgjorda ytor rinner förorenat dagvatten istället till ledningsnätet, diken och vidare ut till närmaste vattendrag.

Dagvatten från exempelvis parkeringar och gator kan innehålla flera olika föroreningar. Det kan vara tungmetaller, näringsämnen, partiklar, salter och oljor. Detta medför en miljöpåverkan för de växter och djur som lever i våra vattendrag.

Risken att föroreningar sprids vidare med dagvattnet ökar i samband med kraftigare nederbörd och allt fler översvämningar. För att minska risken att föroreningar sprids med dagvattnet bör det i första hand tas omhand lokalt, så kallat LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2023