Natur och friluftsliv

Sjöbo kommun är ett paradis för alla som vill uppleva natur och historiska platser på nära håll. Här finns gott om vandringsleder och strövområden, lummig lövskog, torra sandmarker, sjöar och slingrande vattendrag, jordbrukslandskap och naturbetesmarker.

Sedan urminnes tider har sjöbotrakten präglats av lantbruk och djurhållning. Landskapet har formats av människan och naturen i samspel. Än i dag finns mycket av det gamla kulturlandskapet kvar. Bredkroniga ekar och bokar vittnar om långvarig beteshävd. Dold i ängarna skymtas gamla kanalsystem som användes för översilning för att ge en rikare höskörd innan konstgödningens dagar.

När glaciärerna för cirka 15 000 år sedan lämnade södra Skåne uppenbarade det sig ett skiftande landskap i de här trakterna. I Fyledalen rann det en våldsam smältvattenflod som bildade sandslätten i Vombsänkan. Sjöarna i söder uppstod där stora isblock låg kvar en tid. I andra delar av kommunen lämnade isen och vattnet olika jordmån, från bördig lera till grusåsar och blockmark. Allt detta blev underlag för det variationsrika naturområde vi i dag hittar i Sjöbotrakten.

Assmåsabetet/Betlehems utmark

Naturreservat - här finns elva olika arter av fladdermöss, bland annat barbastell och sydfladdermus.

 

Ekskiftet - Linneskogen

Naturreservat - ett värdefullt ädellövsområde i ett område som annars domineras av åker. Här finns gamla grova ekar, sippor och vätteros. 


Froenahejdan

Naturreservat - är ett värdefullt skogsområde. Genom reservatet löper flera åsar som bidrar till en omväxlande miljö med torra höjder och fuktiga sänkor.

 

Frualid

Frualid är resterna av en vulkan aktiv under juraperioden för 146-176 miljoner år sedan. Stigen nedanför Frualid är sagolik. På den ena sidan hänger bokarnas grenar lågt över vattenspegeln, på den andra är det en hög slänt, där ormbunkar och örter frodas mellan höga träd och omkullfallna stammar. Längst uppe reser sig en mossklädd bergvägg. Försommartid doftar månviolen sött och tropiskt i skuggan. Är vi överhuvudtaget i Sverige?

 

Fyledalen

Naturreservat och Natura 2000, anas knappt när man färdas i det böljande odlingslandskapet som omger dalgången. Nere i dalen väntar en värld fylld av grönska och spånnande djurliv.

Här finns örnar, mer än 1000 olika skalbaggs-arter, 17 av 19 olika fladdermusarterna och många sällsynta svampar.

 

Heinge strövområde

Det 93 hektar stora området ligger fem kilometer norr om Lövestad. Till fots når man området via Skåneleden.

Strövområdet ligger kring en bit av Djurrödsbäckens dalgång. Här möts ett ålderdomligt kulturlandskap med varierad natur. En rundtur i området tar besökaren genom lövskog, enefälad och ekhagar, över gärdsgårdar och betade kullar. På våren finns både blåsippor och backsippor i strövområdet. Den rena Djurrödsbäcken har - innan Sjöbo kommuns tid - dämts upp så att det har bildats en liten sjö och ett träsk i en del av dalen. Här häckar sångsvan och flera mindre fåglar. I skogen hörs bl. a. spillkråka, skogsduva och nötväcka.

 

Humlarödhus fälad

Naturreservat - är en av av dem vackraste betesmarkerna på Romeleåsen. Här finns 1000-åriga betesmarker med enar och nypon och en idunderlig utsikt.


Klingavälsån

Ett av Skånes största naturreservat med unika naturvärden, inte minst för flyttande, rastande eller häckande våtmarksfåglar. Klingavälsån dalgång är sedan 1974 ett av de internationellt värdefulla våtmarksområdena enligt Ramsarkonventionen.

 

Lindskiftet - Linneskogen

Naturreservat - här finns en värdefull gammalskog. Det finns fornlämningar inom området som visar att marken har använts av människor sedan lång tid tillbaka.

 

Lövestads åsar

Lövestads åsar är välkänt för många som promenerar och upplever naturen där. Som namnet säger är det ett åskomplex med stora variationer i topografin. Åsarna utgör rullstensåsar och har ett stort geovetenskapligt värde. Skåneleden löper genom området.

Länsstyrelsen har i samarbete med Sjöbo kommun tagit beslut om att Lövestads åsar ska vara ett naturreservat eftersom där finns många naturvärden som ska bevaras för framtiden. Här finns både geologiska och hydrologiska aspekter att ta hänsyn till och en stor biologisk mångfald. Skogen består av bok, alm, sykomorlönn, hassel, rönn med flera.

 

Naturstig vid Södra Färs bygdegård, Solvalla

Ser du skillnad på en skogslönn och en sykomorlönn? Vid Solvalla Bygdegård finns en 400 m lång gångstig med ett 25-tal olika träd och buskar.

Stigen är tillgänglig för alla, ung som gammal, och även för funktionshindrade med gånghjälpmedel.

Stigen är anlagd som ett lokalt naturvårdsprojekt och till hälften finansierad med statligt bidrag, så kallad LONA-bidrag.

Längs stigen finns skyltar med information om de olika träden och buskarna, en del ovanliga andra mer ovanliga. En informationstavla beskriver vilka blommor och örter som kan ses under ett år i parken.

Välkommen att gå en runda, slå dig ned på en av bänkarna för att vila eller reflektera eller varför inte använda grillplatsen under hängboken.


Navröd

Naturreservat, består till största delen av öppna betesmarker och innefattar även delar av Sövdesjön. Här finns rovfåglar som bl.a. kärrhök, havsörn och kungsörn, på hösten bläsgås, grågås och sädgås.

 

Ramnakullabackarna

Naturreservat - är två backtoppar där den högsta punkten ligger 134 meter över havet. Utsikt över Vombsänkan och Sövdesjön, bäckravin med porlande vatten och djup skugga. Här finns en rik betesflora med arter som gråfibbla, blåklocka, backtimjan, rödklint.

 

Sjöbo Ora

Natur- och skogsområde strax öster om Sjöbo tätort. Här finns iordningsställda vandringsleder och motionsslingor från 1,6 till 9,5 km. 

 

Snogeholms strövområde

Det 1 100 hektar stora Snogeholms strövområde är ett av Skånes mest populära naturområden - av många även ansett som ett av de vackraste.

Snogeholmssjön med sina trädklädda holmar kantas av bokskog och månghundraåriga ekar. Det går att få en fantastisk utsikt över sjön från Snogeholms fågeltorn. De gamla trädmiljöerna kring Snogeholms slott hyser även flera sällsynta insekter, bl.a. Europas största skalbagge - ekoxen.

 

Vitabäckshällorna

Naturreservat - den djupa och vackra dalen sträcker sig i en båge från trakterna kring Benestad i öster mot Sjöbo. Här finns ett kärr med slåtterblomma, majviva, tätört, kärrkniprot, näbbstarr, ängstarr, majnucklar och tvåblad. Flera arter av fladdermöss.

Besöksförbud 1/2 - 15/8.

Fiske

Sjöbo kommun erbjuder unika möjligheter för sportfiske. Sex olika fiskevatten inom ett område av 80 kvadratkilometer - en dröm för varje fiskeintresserad! Flugfiske, spinnfiske, mete eller pimpelfiske - valet är ditt!

Mer information om varje fiskeområde hittar du nedan:


Kanotuthyrning
Sövdesjön
Kanotuthyrning Sövdesjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Snogeholmsjön
Kanotuthyrning Snogeholmssjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Stall Ryadal
Lövestad
Alpackatrekking
Stall Ryadals hemsida

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

I Sjöbo tätort finns vacker natur och stora möjligheter till naturaktiviteter.

Hälsogången

Hälsogången är slingan för dig som vill komma igång att motionera eller redan är en van motionär. Hälsogången är en markerad slinga i Sjöbo tätort som är lätt att följa.

Här kan du se var Hälsogången går.

Möllers mosse

Från att ha varit en ganska anonym plats inne i Sjöbo tätort, har Möllers mosse förvandlats till en plats med härlig parkmiljö och ett rikt utbud för alla.

Läs mer om Möllers mosse här.

Sjöbo Aktivitetspark

Sjöbo aktivitetspark ska vara en aktivitetspark för alla, där man vistas över generationsgränserna. Här finns ytor för boule, parkour och skate/kick.

Läs mer här om Sjöbo Aktivitetspark.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Uppleva och göra