Omgivningsstörning djur

Störs ni av grannens katt, hund eller av de skrikande fåglarna i omgivningen? Här finns information om vad du kan göra innan du kontaktar miljöenheten.


Katter är inte klassade som skadedjur, då det konstaterats att de inte innebär olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att åtgärder mot katter vidtas.

Störs du av katter i ditt närområde, kontakta först och främst ägaren till katten om denne är känd. Om problemen kvarstår eller om ingen känd ägare finns, kontaktar du fastighetsägaren eller din bostadsrättsförening.

För att slippa katter där du bor kan du skrämma eller spruta vatten på katten så fort den kommer in på tomten. Sätt nät, lägg över presenning, fiberduk eller liknande för att skydda sandlådor, planteringar och skrymslen där katten vill gå in. I zooaffärer, trädgårdsbutiker och liknande finns dessutom olika medel som kan ha en avskräckande effekt på katter.

Se till så att inga sopor eller matrester är tillgängliga för katterna.

 

Om det förekommer förvildade tamkatter i ditt område så ska du inte mata dem om du inte har för avsikt att ta hand om dem på lång sikt. Om du börjar mata katter blir du automatiskt ansvarig för dem enligt djurskyddslagen. Matning av katter bidrar också till att även fåglar och andra skadedjur samlas i området. Det finns då risk för att olägenhet för människors hälsa kan uppstå.

Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för olägenhet av häckande fåglar. De som har klagomål på störningar från fåglar bör i första hand kontakta fastighetsägaren.

Råkor på allmän platsmark
En inventering av råkornas bon på allmän platsmark görs årligen på uppdrag av tekniska nämnden i april månad.
Inventeringen är ett underlag för att se utvecklingen av råk-kolonierna och om och var det behöver sättas in åtgärder.
Ordinarie jaktperiod är augusti – februari, då har kommunens viltvårdare uppdrag att bevaka kolonierna och föreslå åtgärder.

Råkor på privat mark
Om råkkolonierna är på privat mark är det fastighetsägaren som själv svarar för och bekostar åtgärder inom jaktlagsstiftningen. Observera att det krävs skottlossningstillstånd för att avlossa vapen inom detaljplanerat område.

Att lägga ut mat till fåglar på balkong eller mark nära hyresfastighet kan orsaka olägenhet i omgivningen genom fåglarnas spillning. Överbliven mat kan dessutom locka skadedjur, som exempelvis råttor, till fastigheten. Om hyresvärden tillåter kan utfordring för småfåglar anordnas med till exempel fröautomat. Tänk på att utfodringsplatsen bör placeras en bit från huset och hållas iordning. Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.


Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2020
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö