Bild på ekar

Foto Per Nyström

Träd på kommunens mark

Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor, har stor betydelse för växt- och djurlivet samt bidrar med ett stort rekreativt värde till medborgaren.
Sjöbo kommun är restriktiv med att fälla friska träd på mark som tillhör kommunen.

Synpunkter som att träden skuggar, skymmer utsikt, skymmer solceller eller fäller sina löv på din tomt beaktas normalt inte.

Kriterier för att få ta ned träd

Nedtagning av träd kan utföras på förfrågan av externa parter (exempelvis medborgare eller förening) eller på kommunens eget initiativ. Vid förfrågan om nedtagning av träd från externa parter utgår kommunen från följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
  • Trädets kondition.

Vid nedtagning på kommunens eget initiativ beaktas exempelvis aspekter som att skapa ökad trygghet, att rötter växer in i ledningar eller i syfte att gynna det övriga växtbeståndet.

För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver kommunen få en ifylld ansökan om trädfällning.
Ansökan ska beskriva placeringen av trädet som ni vill få nedtaget och anledningen till det.
Bifoga gärna bild.

Fälla träd utan tillstånd

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande kan bedömas som egenmäktigt förfarande som innebär en polisanmälan. Kommunen kommer att ta ut ett vite för nedtagningen samt, om platsen medger, återplantera med likvärdig vegetation och fakturera kostnaderna till den som tagit ned trädet. Ett normalt värde för ett friskt eller relativt friskt träd kan ligga på runt 50 000 SEK, ett gammalt träd eller ett extra värdefullt träd kan kosta betydligt mer.

Akut risk

Träd som utgör en skaderisk och bör tas ned omgående ska anmälas via vårt system för felanmälan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2024