Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om att planera markanvändning och byggande på ett långsiktigt och hållbart sätt. Kommunfullmäktige har den 22 juni 2022 antagit en ny kommunövergripande översiktsplan för Sjöbo kommun, ”Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040”. Planen vann laga kraft 20 juli 2022.

Den nya översiktsplanen ska ange grunden för utvecklingen av den fysiska miljön i hela Sjöbo kommun fram till år 2040, med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp där fördjupade översiktsplaner fortsätter att gälla parallellt.

Planeringsstrategi 2022-2026

En planeringsstrategi ska antas av kommunfullmäktige senast 24 månader efter
ordinarie val. I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till:

  • Ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet.
  • Kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen.
  • I vilken utsträckning de gällande översiktsplanerna fortfarande kan anses vara
    aktuella.

Sjöbo kommun antog en planeringsstrategi för mandatperioden 2022-2026 i kommunfullmäktige 28 februari 2024.

Planeringsstrategi för Sjöbo kommun 2022-2026 , 1.6 MB.
Beslut från kommunfullmäktige , 80.3 kB.

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett dokument som på en övergripande och långsiktig nivå ska fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas. Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan. I översiktsplanen kan du bland annat se var Sjöbo kommun planerar framtida bostads-, handels- och industriområden.

Fördjupade översiktsplaner

I Sjöbo kommun finns det fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Sjöbo tätort och serviceorterna i kommunen. De innehåller mer detaljerade riktlinjer än vad översiktsplanen gör och är vägledande när nya detaljplaner tas fram. Fördjupade översiktsplaner antas av kommunfullmäktige.

FÖP Blentarp 2008 , 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.
FÖP Sjöbo tätort 2013 , 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Ny fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort

Just nu pågår ett arbete med en ny fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort. Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juli 2024