Detaljplanering

En detaljplan reglerar användandet av mark och vatten. Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning i stora drag med mera.

Ett viktigt syfte med detaljplanen är att fastställa vad ett mark- och/eller
vattenområde är mest lämpat för att användas till. I en detaljplan kan det
exempelvis fastställas om marken inom ett visst område ska användas för
industri eller bostäder men även frågor som bredd på gator, bevarande av
kulturellt värdefulla byggnader, hantering av dagvatten med mera behandlas.

Om det inte finns någon detaljplan för den mark som man önskar förändra
eller om planerna för förändringen inte stämmer överens med vad den gällande detaljplanen för området säger kan man behöva upprätta en ny detaljplan. Då skickas en förfrågan till kommunen om att få ett planmedgivande. Förfrågan kan komma in till kommunen från såväl privata intressenter som från kommunen.

Kommunens tjänstemän tar fram underlag och upprättar ett förlag medan det är kommunens förtroendevalda som fattar beslut om detaljplanerna. Detaljplaneprocessenöppnas i nytt fönster följer Plan- och bygglagen och behöver gå igenom flera skeden innan den kan antas.

Pågående detaljplanering

Namn                                Ort                          Skede                      Datum

Dp för Laxen                 Sjöbo                      Samråd                   2018-08-20

Dp för Bäckadal          Sjöbo                      Granskning           2018-11-12

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018
Sidan publicerad av: Birk Andersson
Bygga, bo och miljö