bild header personal

Personalpolitik

"Att skapa goda arbetsplatser där varje medarbetare känner arbetsglädje och
stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas både i arbetet
och som individ. Att skapa förutsättningar för att kommuninvånare och besökare
upplever kommunen på ett positivt sätt.”

Värdegrund

"Professionella, öppna och engagerade mot gemensamma mål".

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare ur alla synpunkter.

Medarbetare som är delaktiga i sitt arbete och känner arbetsglädje och stolthet är en förutsättning för det. Förutom utveckling i det dagliga arbetet handlar det om goda anställningsvillkor. Olika arbetstidsmodeller, önskad sysselsättningsgrad, möjlighet till friskvård och friskvårdbidrag är några exempel på vad som erbjuds våra medarbetare.

Delaktighet och samverkan

För att kunna ge god service av hög kvalitet till medborgarna och besökare behöver vi kompetent personal som trivs med sitt arbete och mår bra. Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet. Så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.

Lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet

Sjöbo kommun ska vara en öppen och jämlik arbetsplats för alla. Alla anställda ska behandlas lika, ingen ska särbehandlas på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, eller av annan orsak.

Sjöbo kommun har ett personalpolitiskt program med några olika fokusområden som vi ser som viktiga framgångsfaktorer för att nå den personalpolitiska målsättningen.
Arbetsmiljö och hälsa i fokus
Jämlikhet som ledstjärna
Medarbetare hos oss- alla röster räknas
Gott ledarskap och medarbetarskap i samspel
Löner som drivkraft

Det personalpolitiska programmet , 1 MB.är ett övergripande styrdokument som gäller för Sjöbo kommuns samtliga arbetsplatser.

Personalfakta

Vi är 1302 tillsvidareanställda varav 1082 är kvinnor och 218 är män. (230831)

Under slutet av 2022 fick alla anställda i Sjöbo kommun möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever sin arbetssituation. Totalt deltog ca 80 % av kommunens anställda.

Överlag visar undersökningen på goda resultat och men genomsnittet har försämrats något mot 2020 års resultat.

78 procent av de deltagande är mycket nöjda med sin arbetssituation och hela 92 procent menar att deras arbetsplats har en viktig roll i att göra Sjöbo till en bra kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2023