Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ha rätt till försörjningstöd av Sjöbo kommun. För att du ska kunna beviljas bistånd krävs i allmänhet att du inte har någon annan möjlighet att få ihop medel till din försörjning.

Efter att en ansökan om ekonomiskt bistånd har kommit in till Sjöbo kommuns familjeförvaltning fördelas ärendet till en socialsekreterare som utreder om du har rätt till bistånd. Beslut i ärenden fattas vanligtvis av socialsekreteraren men måste ibland gå vidare till enhetschef eller familjenämndens myndighetsarbetsutskott.

Biståndet ska leda till att du säkras en skälig levnadsnivå. Det finns även möjlighet att beviljas arbetslivsinriktade insatser. De insatser som beviljas ska bidra till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ekonomiskt bistånd prövas alltid individuellt. I försörjningsstödet, som är en del av det ekonomiska biståndet, ingår kostnader för mat, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgifter.

Regeringen har bestämt hur mycket just dessa saker får kosta, alltså vad som är skäligt, och att summan ska vara lika för alla kommuner i hela landet. Detta kallas för "riksnorm". Om det finns särskilda skäl kan normen beräknas till ett högre belopp, men även till ett lägre.

Utöver försörjningsstödet kan du även söka bistånd för andra utgifter, som boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackavgifter med mera. Hur mycket du kan få bestämmer beslutsfattaren när ansökan har utretts och bedömts

En målsättning i verksamheten är att väntetiden från ansökan till beslut inte ska överstiga 20 dagar, förutsatt att samtliga begärda handlingar har bifogats ansökan.

Telefontid

Socialsekreterarna på försörjningsstödsenheten har telefontid måndag-fredag klockan 09.00 - 09.45 och nås via Kontaktcenter på telefonnummer: 0416-270 00.

Om det är första gången du söker försörjningsstöd så måste du ringa till socialsekreterarna på försörjningsstödsenheten under telefontiden.

Om du har ett pågående ärende och vill ansöka om fortsatt försörjningsstöd kan du ansöka både i Medborgartjänsten (läs mer om tjänsten under nästa rubrik) eller via en pappersblankett som finns att hämta på Kontaktcenter.

Ja, du kan ansöka om fortsatt försörjningsstöd digitalt på Medborgartjänsten. Se länk längre ner.

Socialsekreterarna på försörjningsstödsenheten har telefontid måndag-fredag klockan 09:00 - 09:45. Nås via Kontaktcenter på telefonnummer: 0416-270 00.

Från det datum då socialsekreteraren har gjort en utbetalning så kan det ta 1-3 bankdagar innan pengarna finns på ditt bankkonto.

Skicka in din ansökan här du har alla uppgifter (om inkomster och utgifter) som behövs för att en beräkning ska kunna göras för ansökningsperioden. Det är viktigt att din ansökan inkommer i så god tid som möjligt.

Eftersom en bil utgör en realiserbar tillgång så kan det komma att ställas krav på att denna ska säljas. Detta beror på att du i första hand ska bidra till din försörjning med egna tillgångar.

Tillsammans med ditt avslagsbeslut skickas information om hur du överklagar. Överklagan ska vara skriftlig, inkomma inom 3 veckor och innehålla:

  • Namn och personnummer
  • Beslutsfattare och beslutsdatum
  • Beskrivning av varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att det ska ändras. Bifoga eventuellt handlingar som stödjer din uppfattning
  • Underteckna överklagan med namnteckning och datum

När du har lämnat in en överklagan till socialtjänsten finns det möjlighet för din socialsekreterare att ompröva beslutet till din fördel. Om beslutet inte ändras av socialtjänsten så skickas det till förvaltningsrätten för prövning.

Generellt utgår ej försörjningsstöd till skulder. En individuell bedömning görs i alla ärenden.

Socialtjänsten har i allmänhet ingen skyldighet att ordna bostäder.

Som dödsbodelägare har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och gravsten om dödsboet saknar tillgångar.

Om du har synpunkter på vår verksamhet och vill lämna klagomål eller beröm, använd detta formulär.

Medborgartjänst

Här kan du följa ditt ärende och göra en ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd. Tjänsten vänder sig till dig som har ett pågående ärende på försörjningsstödsenheten. Du kan se beräkning, beslut och eventuell utbetalning. Du kan ändra dina kontaktuppgifter och läsa meddelande från din socialsekreterare. Medborgartjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Du bör endast söka försörjningsstöd en gång per månad. När du har skickat din ansökan för en månadsperiod stängs Medborgartjänst för nya ansökningar. Möjligheten att ansöka finns igen 20 dagar innan nästa månadsperiod börjar.

Om ni är make/maka/sambo behöver båda signera ansökan med e-legitimation när den är färdig.

När du har gjort en ansökan om försörjningsstöd i Medborgartjänsten är det viktigt att du är tillgängligt på telefon och/eller mejl eftersom det är där du kommer att få meddelande om eventuella kompletteringar, besökstider eller andra frågor kring din ansökan.

Vi behöver behandla de personuppgifter som du angett ovan. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska kunna handlägga ditt ärende. När personuppgifterna inte längre behövs kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på Sjöbo kommuns hemsida.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd