Buskar och häckar

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls fri från växtlighet ut mot vägar, gångbana, cykelbana och korsningar. Skyltar och vägmärken får inte skymmas av växtligheten.

Det är fastighetsägarens (tomtägarens) ansvar att se till att växtligheten inte växer ut i gångbana, cykelbana och körbana så att trafiksäkerheten eller framkomligheten äventyras.

Om häckar, trädgrenar och annan växtlighet växer ut i till exempel gångbanan hindras gående, rullstolsburna och andra från att ta sig fram trafiksäkert.
Rullstolsburna kan tvingas vända om och blinda eller människor med nedsatt syn kan göra sig väldigt illa på utstickande växtlighet.

Fri höjd

Fri höjd utan växtlighet över gångbana ska vara 2,5 meter, cykelbana 3,2 meter och körbana 4,6 meter. Tänk även på att blad, blommor, regn och snö tynger ner grenar. Beakta också att under växtsäsongen kan man behöva klippa flera gånger för att hålla vägar framkomliga. Om man klipper växtlighet någon bit innanför tomtgräns så dröjer det lite längre innan man behöver klippa nästa gång.

Om en gren eller dylikt tränger in på din fastighet från en annan fastighet intill din, och medför olägenhet, får du enligt 3 kap 2 § Jordabalken ta bort grenen. Fastighetsägaren ska dock ges möjlighet att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse.

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för dessa frågor.
Sjöbo kommun brukar även göra besiktningsrundor och påpekar då för berörd fastighetsägare om åtgärder behöver göras.

Enligt 8 kap 15 § Plan- och bygglagen ska tomter, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024