Särskilt förordnad vårdnadshavare

Det uppdrag man åtar sig som särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att man träder in som vårdnadshavare i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år.

Detta innebär att man bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg och hjälper till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med det familjehem där han eller hon bor och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Vårdnadshavaren ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga inom och utom landet.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar också för barnets ekonomi och redovisar årligen till Överförmyndarmyndigheten. Här ingår också att exempelvis söka barnbidrag, studiebidrag och dylikt samt skriva under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, t ex vid ansökan om id-kort.

En särskilt förordnad vårdnadshavare behövs:

  • Om den förälder som är vårdnadshavare allvarligt och långvarigt brister i omsorgen om sitt barn och detta också för med sig bestående fara för barnets hälsa och utveckling.
  • Om ett barn under flera år har bott hos någon annan än föräldrarna, och barnet har rotat sig och funnit sin trygghet där.
  • Om den förälder som är vårdnadshavare under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är försvunnen, är skilt från barnet under en lång tid, som exempelvis ensamkommande flyktingbarn eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.
  • Om båda föräldrarna eller den som är vårdnadshavare avlider.

En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen skyldighet att försörja barnet, ekonomiskt, barnet har heller ingen arvsrätt efter vårdnadshavaren.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska:

  • Aktivt kunna se till barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer.
  • Ha goda kunskaper i svenska och veta hur det svenska samhället fungerar.
  • Ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar.
  • Veta hur man hanterar barn i stressade situationer.
  • Kunna anpassa sig efter barnets behov.
  • Ha förståelse för sin och andra aktörers olika roller samt kunna ha goda relationer till berörda myndigheter.

Du får inte förekomma i polisens misstanke- eller belastningsregister och inte heller vara under utredning hos socialtjänsten. Att ha en ordnad ekonomi, god hälsa och ett tidsutrymme är en grundförutsättning för uppdraget.

En summa om 2 500 kronor per månad utgår för uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. I ersättningen ingår kostnader som telefon, kopieringskostnader, porto, körning och liknande. Om man sedan tidigare är familjehem och blir särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet eller ungdomen som redan bor hos en ligger ersättningen kvar på samma nivå man haft som familjehem.

Uppdraget avslutas av domstol på begäran av antingen den särskilt förordnade vårdnadshavaren själv eller genom en ansökan från socialnämnden (Familjerätten) vid tillfällen då den särskilt förordnade vårdnadshavaren misskött sitt uppdrag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2020
Omsorg och stöd